Dodaj publikację
Autor
Marta Bogacz
Data publikacji
2019-02-03
Średnia ocena
0,00
Pobrań
65

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Rodzaje skrzyżowań + karty pracy (s. równorzędne, z drogą z pierwszeństwem przejazdu oraz o ruchu okrężnym), Jako uzupełnienie do lekcji "Rowerem przez skrzyżowanie" do podręcznika Jak to działa?
 Pobierz (pdf, 86,9 KB)

Podgląd treści

Skrzy¿owanie równorzêdne

Skrzy¿owanie równorzêdne

Na skrzy¿owaniu równorzêdnym pierwszeñstwo maj¹ nadje¿d¿ajêcy
z prawej strony. Zasada nie obowi¹zuje pojazdów szynowych.
O takim skrzy¿owaniu mo¿e informowaæ nas znak ostrzegawczy.

Na skrzy¿owaniu równorzêdnym pierwszeñstwo maj¹ nadje¿d¿ajêcy
z prawej strony. Zasada nie obowi¹zuje pojazdów szynowych.
O takim skrzy¿owaniu mo¿e informowaæ nas znak ostrzegawczy.

A

C

1.....................
2.....................
3.....................

A

1

3

B

B

2

4

B

A

1.....................
2.....................

- pojazd uprzywilejowny - policja

C

B

A

C

A

C

1.....................
2.....................
3.....................

A

1

3

B

B

2

4

B

A

1.....................
2.....................

- pojazd uprzywilejowny - policja

C

B

A

C

1.....................
2.....................
3.....................

1.....................
2.....................
3.....................

A - karetka pogotowia

1.....................
2.....................
3.....................

1.....................
2.....................
3.....................

A - karetka pogotowia

Skrzy¿owanie z drog¹ z pierwszeñstwem przejazdu

Skrzy¿owanie z drog¹ z pierwszeñstwem przejazdu

Na wiêkszoœci skrzy¿owañ kolejnoœæ przejazdu reguluj¹ znaki. Dotycz¹
one równie¿ pojazdów szynowych. Jeœli droga z pierwszeñstwem nie jest
wytyczona na wprost przez skrzy¿owanie, pod znakami mog¹ znajdowaæ
siê dodatkowe tabliczki wskazuj¹ce na jej przebieg.

Na wiêkszoœci skrzy¿owañ kolejnoœæ przejazdu reguluj¹ znaki. Dotycz¹
one równie¿ pojazdów szynowych. Jeœli droga z pierwszeñstwem nie jest
wytyczona na wprost przez skrzy¿owanie, pod znakami mog¹ znajdowaæ
siê dodatkowe tabliczki wskazuj¹ce na jej przebieg.

1

3

B

A

B

A

C

1.....................
2.....................
3.....................

C

1.....................
2.....................
3.....................

C

B

A

1.....................
2.....................
3.....................

- pojazd uprzywilejowny - policja

2

4

B

A

1.....................
2.....................

1

3

B

A

B

A

C

1.....................
2.....................
3.....................

C

1.....................
2.....................
3.....................

C

B

A

1.....................
2.....................
3.....................

- pojazd uprzywilejowny - policja

2

4

B

A

1.....................
2.....................

Skrzy¿owanie o ruchu okrê¿nym

Skrzy¿owanie o ruchu okrê¿nym

Na niektórych skrzy¿owaniach ruch odbywa siê wokó³ ronda.Przed
rondem zazwyczaj jest umieszczony znak ostrzegawczy o koniecznoœci
ust¹pienia pierwszeñstwa. Pojazd znajduj¹cy siê na skrzy¿owaniu
przeje¿d¿a przed tym, który dopiero zamierza na nie wjechaæ.
Jeœli nie ma znaku ostrzegawczego na rondzie nale¿y postêpowaæ
tak jak na skrzy¿owaniu równorzêdnym.

Na niektórych skrzy¿owaniach ruch odbywa siê wokó³ ronda.Przed
rondem zazwyczaj jest umieszczony znak ostrzegawczy o koniecznoœci
ust¹pienia pierwszeñstwa. Pojazd znajduj¹cy siê na skrzy¿owaniu
przeje¿d¿a przed tym, który dopiero zamierza na nie wjechaæ.
Jeœli nie ma znaku ostrzegawczego na rondzie nale¿y postêpowaæ
tak jak na skrzy¿owaniu równorzêdnym.

1

2

1

2

B

A

1.....................
2.....................

B

A

1.....................
2.....................

B

A ...