Dodaj publikację
Autor
Monika Niemczyk
Data publikacji
2019-03-12
Średnia ocena
0,00
Pobrań
17

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Scenariusz lekcji matematyki dla klasy pierwszej liceum - poziom podstawowy. Scenariusz zawiera kartę pracy dla ucznia.
 Pobierz (docx, 168,1 KB)

Podgląd treści

Scenariusz lekcji matematyki w klasie I liceum – poziom podstawowy

Temat: Przesunięcia wykresu funkcji wzdłuż osi układu współrzędnych.

1. Ilość godzin przeznaczona na realizację tematu: 45 minut

2.  Cele lekcji

Kształcenie umiejętności rysowania wykresu jednomianu kwadratowego,

Kształcenie umiejętności rysowania wykresu funkcji kwadratowej przez przesunięcie wykresu jednomianu kwadratowego o dany wektor,

Kształcenie umiejętności odczytywania współrzędnych wierzchołka paraboli, podawania równania jej osi symetrii, zbioru wartości funkcji kwadratowej oraz jej przedziałów monotoniczności,

Kształcenie umiejętności formułowania twierdzeń i wniosków na podstawie wykonanych ćwiczeń,

Kształcenie umiejętności podawania wzoru funkcji kwadratowej mając wzór jednomianu kwadratowego oraz współrzędne wektora przesunięcia,

Kształtowanie kompetencji kluczowych:

porozumiewanie się w języku ojczystym – kształtowanie umiejętności poprawnego wypowiadania się w języku matematyki,

kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne – rozwijanie zdolności i chęci wykorzystywania matematycznych sposobów myślenia oraz prezentacji,

umiejętność uczenia się – docieranie do nowej wiedzy i umiejętności oraz zdobywanie,przetwarzanie i przyswajanie ich,

kompetencje społeczne i obywatelskie – rozwijanie współpracy wewnątrz grupy ćwiczeniowej,

świadomość i ekspresja kulturalna – kreatywne „rozwiązywanie różnego typu zadań”i pokazywanie „estetyki” poruszanych problemów.

Ogólne cele kształcenia:

umiejętność czytania tekstu ze zrozumieniem,

umiejętność logicznego myślenia i argumentowania,

umiejętność nawyku krytycznej analizy informacji,

umiejętność planowania strategii rozwiązania problemu,

kształtowanie postawy wykorzystywania narzędzi matematycznych w życiu codziennym.

Cele wychowawcze:

przygotowanie do życia we współczesnym świecie, ze szczególnym uwzględnieniem korzystania z technik informacyjnych i komunikacyjnych,

wykształcenie postaw sprzyjających dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich jak: uczciwość, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość,

rozwijanie umiejętności logicznego myślenia i wyciągania wniosków,

wykształcenie nawyku dobrej organizacji, planowania, a następnie wykonania pracy z należytą starannością i dokładnością,

kształcenie postaw odpowiedzialności za wykonanie podjętych zadań,

rozwijanie umiejętności współpracy w zespole,

wykształcenie nawyku dbałości o kulturę i precyzję wypowiedzi,

wykształcenie postaw sprzyjających samokształceniu.

Treści nauczania – umiejętności szczegółowe (podstawa programowa):

Uczeń:

określa funkcje za pomocą wzoru, tabeli, wykresu, opisu słownego,

oblicza ze wzoru wartość funkcji dla danego argumentu,

posługuje się poznanymi metodami rozwiązywania równań do obliczenia, dla jakiego argumentu funkcja przyjmuje daną wartość,

odczytuje z wykresu własności funkcji,

na podstawie wykresu funkcji y = f(x) szkicuje wykresy funkcji:y = f(x) + a, y = f(x + a),

szkicuje wykres funkcji kwadratowej korzystając z jej wzoru;

wyznacza wzór funkcji kwadratowej na podstawie pewnych informacji o tej funkcji lub o jej wykresie;

3. Metody i formy pracy:

problemowo-ćwiczeniowa,

poszukująca,

praca na komputerze z apletem wykonanym w programie GeoGebra;

praca w parach,

praca indywidualna.

4. Środki dydaktyczne:

komputer,

aplet wykonany w programie GeoGebra,

karta pracy dla ucznia,

tablica multimedialna,

podręcznik ...