Dodaj publikację
Autor
Marzena Żebrowska - Wójcik
Data publikacji
2019-04-09
Średnia ocena
0,00
Pobrań
174

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Czas trwania stażu: 01.09.2012 r. - 31.05.2015 r.
 Pobierz (doc, 129,5 KB)

Podgląd treści

S P R A W O Z D A N I E

Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Marzena Żebrowska - Wójcik
Nauczyciel kontraktowy języka angielskiego
Zespół Placówek Oświatowych w Karsku
Opiekun stażu – Iwona Budzińska
Czas trwania stażu: 01.09.2012 r. - 31.05.2015 r.
WSTĘP
 

Pierwszego września 2012 roku rozpoczęłam staż zawodowy
na nauczyciela mianowanego w wymiarze 2 lat i 9 miesięcy. Obowiązujący mnie staż skończył się 31 maja 2015 roku.
Przed przystąpieniem do realizacji postawionych sobie zadań w „Planie rozwoju zawodowego nauczyciela” zapoznałam się z przepisami dotyczącymi procedury uzyskiwania kolejnego szczebla awansu zawodowego nauczyciela
oraz analizowałam przepisy prawa oświatowego. Ponadto przestudiowałam obowiązującą w Zespole Placówek Oświatowych w Karsku dokumentację. Opracowany przeze mnie plan zakładał podniesienie jakości pracy szkoły
oraz własny rozwój zawodowy, wzbogacanie warsztatu pracy i pogłębienie moich umiejętności w poszczególnych sferach funkcjonowania zawodowego.  
Przygotowany plan rozwoju został skonstruowany w taki sposób,
aby realizowane przeze mnie zadania były jednocześnie dowodem realizacji poszczególnych wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do uzyskania tytułu nauczyciela mianowanego.

Okres stażu był dla mnie czasem bardzo pracowitym, okresem podnoszenia kwalifikacji oraz rozwojem osobistym i zawodowym.

Przedstawiam sprawozdanie z realizacji zadań, które zawarłam 
w planie rozwoju zawodowego na lata 2012-2015 zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. 
 
 

§ 7 ust. 2 pkt. 1

Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania skuteczności
i dokonywania zmian w tych działaniach.

Poznanie procedury awansu zawodowego,
współpraca z opiekunem stażu, praktykantami oraz stażystami.

W celu zdobywania umiejętności organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokumentowania pracy, własnych działań, a także oceniania
 ich skuteczności i dokonywania stosownych korekt w tych działaniach, nawiązałam współpracę z opiekunem stażu – mgr Iwoną Budzińską, nauczycielem dyplomowanym Zespołu Placówek Oświatowych w Karsku.  Ustaliłyśmy cele, zadania, terminy spotkań niezbędnych do pomyślnej realizacji zadań zawartych w moim Planie Rozwoju Zawodowego. W trakcie spotkań
z opiekunem stażu miały miejsce analizy aktualnych przepisów oświatowych.

Rozpoczynając staż chciałam dobrze zorganizować swoją pracę. Poznałam procedury awansu zawodowego i przygotowałam plan rozwoju zawodowego. Zapoznałam się z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli, w szczególności:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2004r. Nr 260, poz. 2593 oraz z 2007 r. Nr 214, poz. 1580).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej Z ...