Dodaj publikację
Autor
Paweł Ściebura
Data publikacji
2019-05-24
Średnia ocena
0,00
Pobrań
37

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Plan pracy w zespołu nauczycieli wychowania fizycznego obejmujący jeden rok szkolny.
 Pobierz (pdf, 471,2 KB)

Podgląd treści

PLAN PRACY ZESPOŁU WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

ROK SZKOLNY 2018/19

Opracował: mgr Paweł Ściebura

OBSZAR DZIAŁA Ń

ZADANIA

TERMIN REALIZACJI

I.
ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO 1.Poprawa higieny uczniów Cały rok szkolny
UCZNIÓW


na zajęciach
2. Dbałość o bezpieczeństwo
podczas zajęć z Wychowania
Fizycznego.
3. Współpraca z pielęgniarką
szkolną.


II.

BAZA DO PROWADZENIA
ZAJĘĆ RUCHOWYCH1. Kontrola technicznego
stanu urządzeń i sprzętu
sportowego.
2. Zakup nowego sprzętu.
3. Kontrola czystości sali
gimnastycznej, boiska i
innych pomieszczeń.
4. Zapoznanie uczniów z
regulaminem zajęć z
Wychowania Fizycznego

oraz regulaminem pływalni.

Cały rok szkolny, na bieżąco.

Początek roku szkolnego.
Cały rok, na bieżąco.

Początek roku szkolnego lub
wg indywidualnych potrzeb.

III.
ORGANIZACJA PRACY


5. Dobór treści nauczania do Cały rok szkolny.
możliwości ruchowych
uczniów.
6. Zapoznanie się z zasadami Początek roku szkolnego lub
wg indywidualnych potrzeb
postępowania przy
nauczycieli.
wypadkach.
7. Zapoznanie się ze stanem
Początek roku szkolnego.
zdrowia uczniów ( wywiad z
pielęgniarką szkolną).
8. Zgłaszanie usterek w sali
gimnastycznej i na boisku
szkolnym.

Cały rok szkolny na bieżąco.
1. Opracowanie niezbędnej
dokumentacji.
2. Prowadzenie dokumentacji
zajęć pozalekcyjnych.
3. Przestrzeganie
poszanowania mienia
społecznego.
4. Wyrabianie sportowej
postawy (umiejętność
sportowej rywalizacji,


Początek roku szkolnego, wg
potrzeb w czasie roku
szkolnego.
Cały rok na bieżąco.

Cały rok

Cały rok w czasie zajęć,
zawodów, etc.
przegrywania i postawy

„fair play”)5. Wdrożenie do aktywnego
spędzania czasu wolnego.
6.Kształtowanie
higienicznego trybu życia.
7. Uczestnictwo w zawodach
na szczeblu:
międzyszkolnym, rejonowym
i wojewódzkim w wybranych

dyscyplinach sportowych.

8. Kierowanie uczniów

uzdolnionych ruchowo do

klubów sportowych

9. Redagowanie tablicy
sportowej
10. Opracowanie
sprawozdania zespołu
przedmiotowego
11.Prowadzenie
dokumentacji osiągnięć
sportowych uczniów.
12. Przygotowanie
dyplomów, zakup nagród.Cały rok szkolny na bieżąco.

Cały rok szkolny.

Cały rok szkolny.

Aktualizacja wg potrzeb.

Cały rok szkolny na bieżąco.

Cały rok wg potrzeb.

IV.
SPORT SZKOLNY I REKREACJA
RUCHOWA
1. Organizacja
pozalekcyjnych zajęć
sportowych.
2. Rekreacja ruchowa.
3. Turnieje i konkursy
szkolne.
4. Udział w meczach
międzypaństwowych
5. Organizacjia rajdu
rowerowego do Brzeźnicy
6. Organizacja szkolnych
dni sportu


Cały rok wg określonych
dziedzin sportowych przez
nauczycieli.

Cały rok wg wyznaczonych
terminów.
Cały rok na bieżąco
według dostępnych terminów
Czerwiec 2019


Czerwiec 2019r.
V.
SAMOKSZTAŁCENIE
I
DOSKONALENIE WARSZTATU
PRACY1. Doskonalenie w ramach
zespołu przedmiotowego
2. Doskonalenie
indywidualne ( kursy , Studia
Podyplomowe).Cały rok szkolny na bieżąco.

Wg określonych terminów.