Dodaj publikację
Autor
Dorota Zwolińska
Data publikacji
2019-07-05
Średnia ocena
5,00
Pobrań
204

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela wychowania przedszkolnego opracowany w 2016 roku, obejmuje 3 lata awansu zawodowego, tj. 2016-2019.
 Pobierz (doc, 58,0 KB)

Podgląd treści

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO,

UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

 

 

Imię i nazwisko:             mgr

Placówka oświatowa:   

Przedszkole

Dyrektor placówki: mgr

Czas trwania stażu:       2 lata 9 miesięcy (01.09.2016 r. – 31.05.2019 r.)

Opiekun stażu:              mgr

 

 

 

……………………………………

……………………………………

Data zatwierdzenia planu

Podpis i pieczęć dyrektora placówki

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2006 r., Dz. U. Nr 97, poz. 674, z późniejszymi zmianami);
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz. 393).

CEL GŁÓWNY:

Uzyskanie w wyniku postępowania egzaminacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli:

Uczestnictwo w pracach organów Przedszkola w …............, związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu placówki oraz potrzeb przedszkola i środowiska lokalnego,
Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielne lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego,
Poznanie przepisów dotyczących systemu oświaty, w zakresie funkcjonowania placówki z uwzględnieniem jej specyfiki.

SPOSÓB REALIZACJI WYMAGAŃ NIEZBĘDNYCH DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO:

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli:

 

|§ 7 ust. 2, pkt 1 |
|Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania |
|zmian w tych działaniach |
|  |
|Lp. |Zadanie do wykonania |Formy realizacji |Termin realizacji |Sposób dokumentowania |
|1. |Poznanie procedury awansu zawodowego na |- Analiza przepisów prawa oświatowego |Wrzesień 2016 |- Kserokopie aktów prawnych |
| |stopień nauczyciela mianowanego | | | |
| | |- Śledzenie strony internetowej MEN |Cały okres stażu |- Wydruki istotnych |
| | | | |informacji ze stron |
| | | | |internetowych |
|2. |Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do |- Złożenie wniosku do dyrektora |Wrzesień |- Wniosek o rozpoczęcie stażu|
| |rozpoczęcia stażu |przedszkola o rozpoczęcie stażu |2016 | |
| | | | | |
| | |- Opracowanie planu rozwoju zawodowego | |- Plan rozwoju zawodowego |
|3. |Współpraca z opiekunem stażu |- Ustalenie zasad współpracy |Cały okres stażu |- Harmonogram współpracy |
| | |- Analiza planu rozwoju zawodowego | |- Plan rozwoju zawodowego |
| | |- Obserwacja zajęć prowadzonych przez | | |
| | |opiekuna stażu | |- Harmonogram obserwacji |
| | |- Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna | | |
| | |stażu – konsultacje, dokonywanie analizy | | |
| | |przebiegu zajęć | |- Scenariusze prowadzonych |
| | | | |zajęć |
|4. |Poszerzanie wiedzy i umiejętności poprzez |- Udział w wewnętrznych i zewnętrznych |Cały okres stażu |- Notatki z form doskonalenia|
| |udział w różnych formach doskonalenia |formach doskonalenia zawodowego: kursach, | |zawodowego |
| |zawodowego |szkoleniach, warsztatach, konferencjach | |- Dyplomy |
|5. |Tworzenie własnego warsztatu pracy |- Gromadzenie istotnych artykułów z |Cały okres stażu |- Kserokopie artykułów z |
| | |czasopism pedagogicznych ...