Dodaj publikację
Autor
Paulina Hofman Brzykcy
Data publikacji
2019-07-06
Średnia ocena
0,00
Pobrań
384

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego na nauczyciela mianowanego
 Pobierz (doc, 117,5 KB)

Podgląd treści


Aneks do planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Imię i nazwisko: mgr inż. Paulina Hofman- Brzykcy
Zajmowane stanowisko: nauczyciel chemii
Posiadany stopień zawodowy: nauczyciel kontraktowy
Wykształcenie: wyższe z przygotowaniem pedagogicznym
Imię i nazwisko opiekuna stażu:  mgr Barbara Rogowska
Dyrektor placówki: mgr Grażyna Kadłubowska
Data rozpoczęcia stażu: 1.09.2015r.
Planowany okres stażu 1.09.2015- 31.05.2018r.
Przerwa w realizacji stażu :1.09.2016-17.10.2017r.
Przewidywana data zakończenia stażu: 17.07.2019r.
Miejsce odbywania stażu: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Inowrocławiu im. Jana Pawła II

Cel podstawowy:
Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Cele szczegółowe:
1. Poszerzanie wiedzy o poszczególnych obszarach pracy szkoły oraz określenie możliwości podejmowania działań w ich zakresie poprzez uczestnictwo w pracy organów szkoły.
2. Podniesienie efektywności działań dydaktyczno- wychowawczych poprzez rozwijanie osobistych zainteresowań.
3. Aktywny udział w życiu szkoły.
4. Rozszerzenie wiedzy z zakresu prawa oświatowego.
5. Podnoszenie kwalifikacji, pogłębianie wiedzy i zdobywanie nowych umiejętności poprzez uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego i samokształcenie.

§ 7.1 pkt.1 Uczestniczyć w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły i środowiska lokalnego
|Lp. |DZIAŁANIA |FORMA REALIZACJI |TERMINY |WYNIKI POTWIERDZAJĄCE ZAPLANOWANE |UWAGI, WNIOSKI NAUCZYCIELA |
| | | | |EFEKTY | |
|2. |Udział w różnych formach pracy szkoły|Uczestniczenie w Radach |Wg harmonogramu pracy szkoły |Listy obecności |Możliwość protokołowania zebrań |
| | |Pedagogicznych, | | |zespołów przedmiotowych i Rad |
| | | |W okresie stażu | |Pedagogicznych, |
| | |Współpraca z innymi nauczycielami i | | |Wparcie i pomoc koleżeńska innych |
| | |dyrektorem, | | |nauczycieli, |
| | | | | | |
| | |Współpraca w komisjach doraźnie |W okresie stażu |Protokoły pracy komisji | |
| | |powoływanych (komisje maturalne) | | | |
| | | | | | |
| | |Aktywna działalność w zespole | | | |
| | |przedmiotowym. | | | |
|3. |Współpraca z Radą Rodziców |Spotkania z rodzicami |Wg harmonogramu |Listy obecności na spotkaniach z |Wspólne dbanie o dobro ucznia |
| | |Udział w konsultacjach indywidualnych|W okresie stażu |rodzicami | |
|4. |Współpraca z Samorządem uczniowskim |Włączanie się w działalność prac |Wg harmonogramu |Notatki własne | Poznanie struktur funkcjonowania SU |
| | |samorządu uczniowskiego | | |i potrzeb uczniów |

§ 7.1 pkt.2 Pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego
|Lp. |DZIAŁANIA |FORMA REALIZACJI |TERMINY |WYNIKI POTWIERDZAJĄCE ZAPLANOWANE |UWAGI, WNIOSKI NAUCZYCIELA |
| | | | |EFEKTY | |
|2. |Doskonalenie warsztatu i metod pracy|Samodzielne przygotowywanie |Okres stażu |Stworzona baza materiałów na nośniku|Wzbogacanie zajęć lekcyjnych, |
| | |prezentacji multimedialnych i innych| |multimedialnym |umiejętność ich analizy i |
| | |pomocy dydaktycznych tj. gazetki, | | |dokonywanie zmian dla potrzeb |
| | |ankiety, scenariusze | |Ankiety ewaluacyjne |uczniów |
| | | | | | |
| | |Wdrażanie różnych form i metod pracy| | | |
| | |mających na celu większą aktywizację| | | |
| | |uczniów | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|3. |Dbanie o rozwój zawodowy ...