Dodaj publikację
Autor
Anna Skwarek
Data publikacji
2019-07-09
Średnia ocena
0,00
Pobrań
39

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Przedmiotowe Zasady Oceniania I-III Szkoła podstawowa - j. angielski
 Pobierz (doc, 67,5 KB)

Podgląd treści


Zespół Szkół w Tuchowiczu

Anna Skwarek

Nauczyciel języka angielskiego

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA
Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
DLA KLAS I – III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Rok szkolny 2018/2019

Anna Skwarek

Podstawa prawna :

1. Rozporządzenie MEN z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ( Dz. U. Nr 83 z 2007 r., poz. 562) z późniejszymi zmianami.
2. Podstawa programowa dla Języków Obcych Nowożytnych dla II etapu edukacyjnego.
3. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (WZO).
4. Program nauczania j. angielskiego dla I etapu edukacyjnego zgodny z Podstawą Programową z dnia 14.02.2017 (autorzy: Ilona Studzińska, Arkadiusz Mędela, Magdalena Kondro, Ewa Piotrowska, Anna Sikorska)

Liczba godzin tygodniowo: 2
Obowiązkowe wyposażenie na zajęciach: podręcznik: Bugs Team 1, Bugs Team 2 oraz Oxford Explorers 3, zeszyt wiczeń, , zeszyt przedmiotowy (32-kartkowy w II i III klasie), przybory do pisania, kredki.
Trzyletni etap edukacji początkowej w nauce języka angielskiego traktuje się jako całość. Oceniać należy wysiłek ucznia i jego postępy w praktycznej nauce języka, aktywność i zaangażowanie w pracę na lekcji i w domu. Wiadomo, że nie wszyscy uczniowie mają jednakowe zdolności językowe. Na każdej lekcji w trakcie wykonywania zadania lub po jego wykonaniu sprawdza się pracę uczniów. Testy obejmują niewielkie partie materiału, stąd ich duża częstotliwość. Zgodnie z zasadami ustalonymi w WSO sprawdzanie i ocenianie odbywa się systematycznie. Ocenie podlegają wszystkie aspekty sprawności językowej.

ZASADY OCENIANIA
1. Każdy uczeń oceniany jest zgodnie z PSO będącym zgodzie z WZO.
2. Aktywność ucznia wykraczająca poza program podlega ocenie, a wszystkie oceny są zapisywane w dzienniku.
3. Prace klasowe są zapowiadane z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem wraz z zakresem sprawdzanych umiejętności i wiedzy. Uzyskanie 100 % na teście oraz poprawne wykonanie zadania dodatkowego gwarantuje ocenę celującą.
4. Uczeń nieobecny na pracy klasowej musi ją napisać w terminie uzgodnionym z nauczycielem w przeciągu dwóch tygodni na zajęciach dydaktycznych.
5. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia na pracy klasowej lub sprawdzianie nauczyciel ma prawo sprawdzenia wiadomości ucznia na następnej lekcji w wybranej przez siebie formie.
6. Krótkie kartkówki dotyczące partii materiału nie przekraczającej trzech jednostek lekcyjnych nie muszą być zapowiadane. Znajomość słownictwa oraz podstawowych struktur reagowania językowego nie są ograniczone ilością trzech ostatnich tematów lekcyjnych.
7. Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną ze sprawdzianu ma prawo do poprawy przy czym ma tylko jedną możliwość poprawy. Poprawa może odbywać się na zajęciach dydaktycznych bądź podczas zajęć dodatkowych – wg uznania nauczyciela. Oba ...