Dodaj publikację
Autor
Anna Skwarek
Data publikacji
2019-07-09
Średnia ocena
0,00
Pobrań
172

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Plan pracy wychowawcy - klasa V
 Pobierz (doc, 96,5 KB)

Podgląd treści


PLAN PRACY WYCHOWAWCY KLASOWEGO
DLA KLASY Va na rok szkolny 2018/2019
( z tematyką godzin wychowawczych)

Zespół Szkół w Tuchowiczu

Program uwzględnia w różnym stopniu wiele kierunków pracy
z uczniami, kładzie szczególny nacisk na kształtowanie osobowości ucznia, wspieranie jego rozwoju, poznanie i przestrzeganie norm społecznych, budowanie postawy życzliwości i współdziałania, ostrożnej otwartości na zdobycze techniki, integrację zespołu klasowego i umiejętność bycia
w grupie. Poszerza wiedzę na temat uzależnień i otaczającego świata.
Zakres tematyczny jest tylko propozycją realizacji zadań
i może ulegać pewnym zmianom pod wpływem wynikających
w trakcie roku problemów, spraw bieżących, zainteresowaniem uczniów daną tematyką. Dlatego każdy z tematów można i trzeba realizować w takiej ilości godzin, która zależy od potrzeb danej klasy.

Ważną rzeczą w programie wychowawczym są kontakty z rodzicami. Rola rodziców w procesie wychowawczym szkoły jest bardzo ważna. Kontakt rodzica z nauczycielem to przede wszystkim wymiana informacji między nimi. Rodzic dowiaduje się o postępach ucznia w nauce, o jego zachowaniu, rozwoju, informuje nauczyciela o sytuacji rodzinnej, o swoich obserwacjach i niepokojach. Należy pokazać rodzicom, że są szkole naprawdę potrzebni w różnych sytuacjach, poprzez realizację wspólnych przedsięwzięć, oraz wspomagać ich w procesie wychowawczym poprzez przygotowywanie i udostępnianie materiałów związanych z tym zagadnieniem.
|Lp. |Zadania |Cele wychowawcze |Sposoby realizacji |
|1. |Rozwój samorządowej |wybór samorządu klasowego |propozycje wychowawcy |
| |działalności uczniów |opracowanie planu pracy |dyskusja |
| | |przydział obowiązków |sformułowanie wniosków |
| | |wdrażanie do uczestnictwa w pracach samorządu |łącznik z biblioteką |
| | |szkolnego |opieka nad kwiatami |
| | |pomoc w dyżurach na korytarzu |i klasopracownią |
| | | |udział klasy |
| | | |w imprezach klasowych |
| | | |i szkolnych |
| | | |wykonywanie dekoracji klasy według potrzeb |
| | | |udział klasy w pracach samorządu szkolnego |
| | | |włączanie się do wybranych zadań |
| | | |udział członków klasy |
| | | |w opiece nad dziećmi młodszymi w czasie przerw |
| | | |wysuwanie propozycji do ocen z zachowania |
| | | |godziny wychowawcze |
| | | |narady ,dyskusje na godzinach wychowawczych |
|2. |Uczeń jako członek |budzenie więzi ze szkołą popularyzacja dorobku szkoły |udział |
| |społeczności szkolnej |przygotowanie do uczestnictwa w życiu społecznym |w uroczystościach szkolnych |
| | |zachęta do bycia dobrym kolegą - "przeżywanie |przydział obowiązków klasowych; gazetki, dyżury |
| | |koleżeństwa |godziny wychowawcze na temat: |
| | |i przyjaźni " |"O tolerancji „ |
| | |propagowanie zachowań antydyskryminacyjnych |"Czy ktoś mnie polubi ?" |
| | |wyrabianie nawyków kulturalnego zachowania się |„ Co to jest dyskryminacja i czego może dotyczyć? |
| | |wysławiania oraz właściwego dobierania stroju |„ |
| | |pokazanie uczniom jak naszym strojem i zachowaniem |pogadanka na temat; Dobry kolega- jaki jest, jakim|
| | |budujemy swój wizerunek w oczach innych |powinien być, czy mam swojego dobrego kolegę ? |
| | |filozoficzne |pogadanka na temat ; zachowanie się |
| | |i psychologiczne problemy okresu dojrzewania |w różnych sytuacjach życiowych |
| | | |rozmowy ...