Dodaj publikację
Autor
Karolina Zaród
Data publikacji
2019-07-31
Średnia ocena
5,00
Pobrań
687

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Publikacja zawiera plan rozwoju nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego.
 Pobierz (docx, 43,7 KB)

Podgląd treści

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ

O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

DANE OSOBOWE:

Imię i nazwisko: Karolina Zaród

Nazwa szkoły: Społeczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Drugni

Stanowisko: nauczyciel świetlicy, biologii, doradca zawodowy, wychowawca klasy

Posiadane kwalifikacje:

Studia licencjackie: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, wydział: matematyczno-przyrodniczy, kierunek: biologia (2012)

Studia magisterskie: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, wydział: matematyczno-przyrodniczy, kierunek: biologia, specjalność: biologia medyczna z elementami diagnostyki (2014)

Studia podyplomowe: Instytut Studiów Podyplomowych „Andrago Centrum” w Kielcach, kierunek: przygotowanie pedagogiczne (2018)

STAŻ

1. Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2018 r.

2. Termin zakończenia stażu 31.05.2020 r.

3. Opiekun stażu: mgr Paulina Kwaśniewska- Świercz

CELE STAŻU:

Cel główny:

Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

Cele szczegółowe:

Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.

Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobów jej prowadzenia.

Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i wypoczynku.

Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.

Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego (wewnątrzszkolnych, pozaszkolnych, samokształcenie).

Wspieranie aktywności twórczej dzieci.

Organizowanie okolicznościowych uroczystości.

Pomaganie uczniom w nauce i wyrównywanie braków szkolnych.

Pogłębienie kontaktów z rodzicami i nauczycielami.

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. Nr 967).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli.

§ 6 ust. 2 pkt 1

Znajomość przepisów prawa dotyczących organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły;

ZADANIA

FORMY REALIZACJI

TERMIN

DOWODY REALIZACJI

Zaznajomienie się z ogólnymi przepisami prawa pracy i przepisami oświatowymi, poznanie procedury osiągania awansu zawodowego

Zapoznanie się z przepisami prawa pracy i przepisami oświatowymi;

Śledzenie zmian w Internecie i prasie poświęconej oświacie;

Analiza aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli (Karta Nauczyciela, rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli);

Napisanie planu rozwoju zawodowego.

IX.2018

Poprawnie sformułowany plan rozwoju zawodowego.

Zapoznanie się z przepisami związanymi z funkcjonowaniem szkoły oraz dokumentacją obowiązującą w szkole

Zapoznanie się z:

Statutem Szkoły;

Programem wychowawczo- profilaktyczny;

Planem pracy szkoły;

Planem pracy w zakresie pomocy psychologiczno- pedagogicznej;

Planem nadzoru pedagogicznego;

Planem pracy zespołu nauczycielskiego;

Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania;

Regulaminem Rady Pedagogicznej;

Regulaminem Rady Rodziców;

Regulaminem Samorządu Uczniowskiego;

Regulaminem biblioteki;

Regulaminem świetlicy szkolnej;

Regulaminem wycieczek;

Tygodniowym rozkładem zajęć w szkole;

Planem dyżurów, zastępstw.

IX.2018,

cały okres ...