Dodaj publikację
Autor
Urszula Zielińska
Data publikacji
2019-08-03
Średnia ocena
0,00
Pobrań
446

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Plan rozwoju zawiera wymagania wg. Rozporządzenia MEN z dnia 01 marca 2013r.
 Pobierz (doc, 118,5 KB)

Podgląd treści


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Imię i nazwisko: Urszula Zielińska
Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Tucznej
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2016r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2019r.

1. Podniesienie efektywności pracy dydaktycznej i wychowawczej.
2. Kontynuowanie i rozszerzanie zakresu działań na rzecz rozwoju szkoły.
3. Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia nauczyciela dyplomowanego.

Podstawa prawna:
• Rozporządzenie MEN z 1 marca 2013r.w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2013,poz. 393)
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. 2006r. Nr 97 poz. 674, z późniejszymi zmianami)
WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA AWANSU NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

§ 8 ust. 2pkt. 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

|Lp. |Zadania |Formy realizacji |Termin realizacji |Sposób udokumentowania |
|1. | Poznanie i analiza procedury awansu zawodowego. |- analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego | |- znajomość prawa oświatowego |
| | |- złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu |IX 2016r. | |
| | |- sporządzenie planu rozwoju zawodowego | |- wniosek o rozpoczęcie stażu |
| | | | |- plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły |
|2. | Dokumentowanie realizacji planu rozwoju. |- gromadzenie dokumentacji | Okres stażu |- praca nad spełnieniem wymagań na stopień nauczyciela |
| | | | |dyplomowanego |
| | |- opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju |V 2019r. |- sprawozdanie z realizacji planu rozwoju |
| | |- złożenie dokumentów do postępowania kwalifikacyjnego | |- wniosek o zakończenie stażu |
| | | |Po zakończeniu |- ocena dorobku zawodowego dokonana przez dyrektora szkoły |
| | | |stażu | |
|3. | Poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez |- aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego(warsztaty, | Okres stażu |- zaświadczenia, potwierdzenia |
| |uczestnictwo w wewnątrzszkolnym |kursy, szkolenia, konferencje, konferencje on-line, rady szkoleniowe) | | |
| |i zewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym. | | | |
|4. | Praca w zespole przedmiotowym edukacji |- realizacja planu pracy zespołu | Okres stażu |- sprawozdania, wnioski |
| |wczesnoszkolnej. |- uaktualnianie PSO | | |
| | |- analizowanie przyrostu wiedzy u uczniów kl. I-III badanych za pomocą | | |
| | |testów | |- wyniki badań |
| | |- analizowanie wyników sprawdzianu kompetencji w kl. III | | |
| | |- badanie gotowości szkolnej w kl. I | | |
|5. | Przygotowanie uczniów do udziału w kkonkursach |- przygotowywanie i sprawdzanie dodatkowych zadań na konkurs matematyczny| |- dyplomy |
| |pozaszkolnych. |(dodatkowe zajęcia) |Okres stażu |- protokoły |
| | |- pomoc w doborze repertuaru na konkurs recytatorski i udzielanie porad w| |- sprawozdania |
| | |czasie dodatkowych spotkań | | |
|.6. | Organizowanie wycieczek w celu integracji dzieci i |- przygotowanie niezbędnej dokumentacji | Okres stażu |- sprawozdania |
| |pełniejszej realizacji treści z podstawy programowej. |- śledzenie oferty imprez kulturalnych BCK | | |
| | |w Białej Podlaskiej | | |
| | |- nawiązanie współpracy z Biblioteką Pedagogiczną w Białej Podlaskiej | | |
|7. | Współpraca z r Współpraca z rodzicami. |- włączanie rodziców do współorganizowania uroczystości szkolnych i | Okres stażu ...