Dodaj publikację
Autor
Magdalena Szreder
Data publikacji
2019-11-15
Średnia ocena
0,00
Pobrań
57

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Przedstawiam plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego - wychowawca świetlicy szkolnej.
 Pobierz (docx, 24,0 KB)

Podgląd treści

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

mgr Magdalena Szreder

Nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy

nauczyciela dyplomowanego

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 26

ul. Tatrzańska 40, 81-313 Gdynia

Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy

Data rozpoczęcia stażu: 01. 09. 2019 r.

Planowana data zakończenia stażu: 31. 05. 2022 r.

Posiadane kwalifikacje:

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją (2011 r.)

Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki (2013 r.)

Studia podyplomowe w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i rewalidacji dzieci z autyzmem (2015 r.)

CEL GŁÓWNY:

Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

Pogłębienie wiadomości i umiejętności w różnych dziedzinach mojej pracy zawodowej;

Zdobywanie doświadczenia w podejmowanych działaniach na rzecz szkoły;

Podniesienie efektywności działań dydaktyczno – wychowawczych;

Osobisty rozwój;

Realizacja wymagań kwalifikacyjnych umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznie 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2018 poz.967); Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018r.. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Zadania organizacyjne

Zadania

Sposoby, formy realizacji

Termin realizacji

Sposób

dokumentacji

1.Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli.

Analiza przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.

Złożenie wniosku.

Opracowanie planu rozwoju zawodowego.

Śledzenie zmian dokonywanych w Karcie Nauczyciela oraz prawie oświatowym.

IX 2019

IX 2019

IX 2019

Cały okres stażu

Wniosek o rozpoczęcie stażu.

Plan rozwoju zawodowego.

2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.

Gromadzenie materiałów i dokumentów.

Cały okres stażu

Potwierdzenia, zaświadczenia, opracowane materiały.

3. Przygotowanie projektu sprawozdania.

Analiza, opis realizacji planu rozwoju zawodowego.

Obserwowanie zajęć przez Dyrektora, ewaluacja i samoocena tych zajęć.

V 2022

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.

§ 8 ust. 3 pkt 1.

Umiejętność wykorzystywania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się.

Zadania

Formy realizacji

Termin realizacji

Sposoby

dokumentacji

1. Udział w różnych formach doskonalenia, stosowanie wiedzy i umiejętności do doskonalenia warsztatu pracy.

Uczestniczenie w różnych formach wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem szkoleń, kursów, warsztatów z zakresu metodyki nauczania oraz wykorzystania technologii w edukacji.

Systematyczne śledzenie literatury metodycznej i dydaktycznej, korzystanie z zasobów biblioteki własnej, szkolnej i portali internetowych.

Tworzenie własnego warsztatu pracy, materiałów i pomocy dydaktycznych.

Okres stażu

Zaświadczenia

Wykaz literatury oraz stron internetowych

Materiały, pomoce, zdjęcia

2. Umieszczanie materiałów edukacyjnych na stronach internetowych.

Opublikowanie planu rozwoju zawodowego, scenariuszy zajęć i uroczystości świetlicowych na stronach portali edukacyjnych.

Dostarczanie i publikowanie dokumentacji fotograficznej z wydarzeń świetlicowych i szkolnych.

Okres stażu

Adresy stron internetowych, potwierdzenia publikacji lub certyfikaty.

Zdjęcia na stronie internetowej szkoły i portalu ...