Dodaj publikację
Autor
Karolina Maślanka
Data publikacji
2019-12-28
Średnia ocena
0,00
Pobrań
37

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

ARKUSZ OBSERWACJI (D)
 Pobierz (doc, 68,5 KB)

Podgląd treści


ARKUSZ OBSERWACJI (D)
zajęć dydaktycznych
(arkusz dla dyrektora do analizy)

Data 10. 10. 2019
grupa wiekowa/uczestnicy –dzieci 4-letnie „ MOTYLKI”
Nauczyciel prowadzący Karolina Maślanka, Beata Nowicka
Czas obserwacji: 25minut
Rodzaj zajęcia: zajęcie dydaktyczne
Temat kompleksowy: Kształtowania pojęć matematycznych

Temat zajęcia: „ Jaki to klocek?’’. Klasyfikowanie i segregowanie figur geometrycznych według wielkości , kształtu i koloru.

Cele podjętej obserwacji:
← Związek zajęcia z realizowanym programem i ustalenie, czy cele zajęcia dotyczą kompetencji w zakresie wiadomości, umiejętności oraz kształtowania postaw (realizacja podstawy programowej)
← Sposób uwzględniania potrzeb i możliwości dzieci podczas realizacji zajęć (indywidualizacja)
← Tworzone przez nauczyciela warunki m.in. metody i środki dydaktyczne do osiągania założonych celów, aktywizacja dzieci, budowanie samodzielności i kreatywności
← Czas trwania zajęć dydaktycznych,
← Poprawność merytoryczno-metodyczna zajęcia
← Nowatorstwo pedagogiczne i wykorzystanie kompetencji z doskonalenia zawodowego
← Gromadzenie informacji do oceny pracy nauczyciela

|Zamierzenia nauczyciela i uzyskane efekty |
|zaplanowane przez N umiejętności dzieci- cele operacyjne zajęcia |uzyskane efekty |
|-Używa nazw figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt. |tak |
|-Klasyfikuje i segreguje figury według wielkości, kształtu, koloru . |tak |
|-Wychwytuje i kontynuuje powtarzający się rytm. |tak |
|-Koduje regularność rytmiczną – układa szlaczek z figur geometrycznych |tak |
|-Kształtuje odporność emocjonalną na sytuacje trudne. |Tak |
|- Wykorzystuje swoją wiedzę w praktyce |tak |

|Spostrzeżenia w trakcie obserwacji: |
|Zakres analizy D |Spostrzeżenia , uwagi |
|Poprawność formułowania tematu zajęcia |Temat zajęć sformułowany poprawnie. |
|Poprawność formułowania celów zajęcia |Prawidłowy sposób formułowania celów |
|(operacyjność) | |
|Dobór celów do potrzeb i możliwości | Cele zostały dostosowane do możliwości dzieci |
|dzieci | |
|Związek celów z realizowanym programem |Cele założone do zrealizowania podczas zajęcia są zgodne |
| |z założeniami programu wychowania, który został zatwierdzony do realizacji w pracy z dziećmi |
| |uczęszczającymi do oddziału |
|Uwagi na temat organizacji zajęcia |Zajęcia zostały zorganizowane właściwie. |
|(wstęp, cz. główna, podsumowanie, formy|Nauczycielka stosując różne metody, formy pracy i środki dydaktyczne zainteresowała dzieci |
|i zmienność aktywności, aktywność |poruszaną tematyką. Poprzez ciekawe zabawy ruchowe i plastyczne zobrazowała dzieciom w przystępny |
|ruchowa, …) |sposób określoną tematykę. Aktywizowała dzieci do myślenia i działania, poprzez wywoływanie |
| |konkretnych sytuacji. |
|Aktywizowanie wychowanków, w tym |Zachęcanie wszystkich dzieci do działania. Przygotowane środki dydaktyczne przyczyniły się do |
|pomoce dydaktyczne, metody |uatrakcyjnienia przekazywanej treści |
|aktywizujące, multimedia… | |
|Poprawność merytoryczna i metodyczna |Zajęcie zostało przeprowadzone poprawnie pod względem metodycznym i merytorycznym |
|prowadzonych zajęć | |
|Czas trwania zajęć dydaktycznych |25min. |
|Indywidualizacja - sposób uwzględniania| |
|potrzeb , możliwości, zainteresowań |Dostrzeganie i zrozumienie zróżnicowania poziomu rozwoju dzieci w grupie z uwzględnieniem ich |
|dzieci, wspieranie dz., |potrzeb oraz zainteresowań |
|Bezpieczeństwo w trakcie zajęć |Wszelkie zasady bezpieczeństwa podczas zajęć zastały zachowane |
|Komunikowanie się z dziećmi – metody, |N-lka zachęca wszystkie ...