Dodaj publikację
Autor
Dariusz Łuszczyk
Data publikacji
2019-12-31
Średnia ocena
0,00
Pobrań
15

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Zaprezentowany scenariusz jest piątym z siedmioczęściowego cyklu: „Czynniki geograficzne kształtujące klimat Ziemi”. 5. Jak na klimat wpływają prądy morskie? Uważam, że jego realizacja rozwija zdolności poznawcze uczniów, poszerza ich zainteresowania, pozwala opanować zasadny zakres wiedzy, umożliwia stosowanie jej w praktyce. Podczas opisanego zajęcia edukacyjno-wychowawczego (lekcja) uczeń odkrywa, że: - prądy morskie („rzeki w oceanie”) niosąc olbrzymie ilości wody istotnie wpływają na klimat obmywanych wybrzeży: - ciepłe – ogrzewają i nawilgacają wybrzeża, - zimne – ochładzają i osuszają wybrzeża. - działanie ocieplające i nawilgacające prądów morskich ciepłych jest istotnie odczuwalne zimą.
 Pobierz (pdf, 360,5 KB)

Podgląd treści

Dariusz Łuszczyk

Czynniki geograficzne kształtujące klimat na Ziemi

5. Jak na klimat wpływają prądy morskie?

Wiedza geograficzna ucznia, czyli kształtowanie wyobrażeń, pojęć, innych uogólnień wymaga stoso-
wania przez nauczycieli różnych metod = sposobów pracy z uczniami, prowadzących do pozytywnych
wyników nauczania.

Geografia i przyroda, wskazując powiązania różnych dziedzin wiedzy i życia, stwarza szczególne

możliwości stosowania pożądanych w dydaktyce metod praktycznych.

Zaprezentowany scenariusz jest piątym z siedmio – częściowego cyklu: „Czynniki geograficzne
kształtujące klimat Ziemi”. Uważam, że jego realizacja rozwija zdolności poznawcze uczniów, poszerza
ich zainteresowania, pozwala opanować zasadny zakres wiedzy, umożliwia stosowanie jej w praktyce.

1. Cele lekcji

a) Wiadomości

Uczeń potrafi:

 wykorzystać posiadaną wiedzę o wiatrach stałych do zdefiniowania prądu morskiego;
 odkryć przyczyny powstawania prądów morskich, opisać ich cechy i skutki działania;
 odkryć zależność niektórych składników klimatu od prądów morskich;
 nazwać i rozmieścić prądy morskie Ziemi.
b) Umiejętności

Uczeń umie:

 posłużyć się posiadaną i zdobytą wiedzą w praktyce;
 wykorzystywać różne źródła wiedzy geograficznej;
 wyciągać naukowe wnioski z własnych obserwacji, ćwiczeń i badań nad problemem;
 lokalizować obiekty geograficzne na mapie.
c) Postawa

Nauczyciel stwarza uczniom warunki do:

 dostrzegania walorów dobrze zorganizowanej pracy;
 kształtowania gotowości do uczestnictwa w rozwiązywaniu problemów;
 formowania postawy szacunku dla przyrody.

2. Metoda i forma pracy
Dyskusja, analiza, ogląd, działanie, poszukiwanie, praktyka i tą drogą indywidualne odkrywanie, prze-

żywanie i przyswajanie.

3. Środki dydaktyczne
Szkolna pracownia komputerowa, tablica interaktywna, ścienna mapa fizyczna świata, ścienne mapy
tematyczne, zasadne mapy w posiadanym atlasie, tematyczne teksty, mapki, obrazy w podręczniku, ze-
szyt przedmiotowy, przyrządy kreślarskie (ołówek, ołówki kolorowe, linijka, klej, nożyczki), mapka
świata – prądy morskie (zał. 1), tabela prądów morskich (zał. 2), mapka Europy – izotermy stycznia, prąd
Zatokowy (zał. 3).

4. Przebieg lekcji

a) Faza przygotowawcza

1. Nauczyciel przy pomocy dyżurnych i asystentów przedmiotowych przeprowadza czynności orga-

nizacyjno – porządkowo – sprawdzające:

 zaproszenie uczniów do uporządkowania i zajęcia miejsc pracy dydaktycznej;
 sprawdzenie obecności;

 weryfikacja stanu i rozmieszczenia środków dydaktycznych, zaopatrzenie uczniów w mapkę świa-
ta-prądy morskie (zał. 1), tabelę prądów morskich (zał. 2), mapkę Europy – izotermy stycznia,
prąd Zatokowy (zał. 3).

2. Przypomnienie, drogą dyskusji panelowej (na podstawie posiadanej przez uczniów wiedzy, odpo-
wiednich fragmentów podręcznika, tematycznych map w atlasie, wiadomości z mediów), wiedzy
oraz definicji dotyczących: rozmieszczenia energii słonecznej (ciepła) na Ziemi, stałych, sezono-
wych i lokalnych wiatrów na Ziemi.

3. Uzasadnienie (rozległość atmosfery, rozmiary Ziemi, ilość składników pogody i klimatu, zmien-
ność stanów pogody, itp.) potrzeby przeprowadzenia cyklu zajęć edukacyjno-wychowawczych na
temat czynników geograficznych wpływających na klimat Ziemi.

4. Redakcja i zapisanie ...