Dodaj publikację
Autor
Małgorzata Lipowska
Data publikacji
2020-06-13
Średnia ocena
0,00
Pobrań
52

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Innowacja dla klasy II „Matematyka wokół nas” jest moją odpowiedzią na zauważalną potrzebę wdrażania uczniów do pracy zespołowej, wykazywania się kreatywnością, przedsiębiorczością, a także wyjście naprzeciw wymaganiom edukacyjnym aktualnej podstawy pro-gramowej dla pierwszego etapu edukacyjnego. Głównym celem opisanej innowacji jest wspomaganie rozwoju umysłowego i rozwijanie aktywności twórczej połączone z wykorzystaniem naturalnych i stwarzaniem specjalnych sytuacji matematycznych, które pozwolą dzieciom chętnie podejmować i z zadowoleniem wykonywać zadania problemowe, wprowadzenie matematyki w sytuacje codziennego życia.
 Pobierz (pdf, 164,5 KB)

Podgląd treściINNOWACJA PEDAGOGICZNA

Organizacyjno – metodyczna


Autor: Małgorzata Lipowska„Matematyka wokół nas”Nazwa szkoły: ...................... Szkoła Podstawowa im. ks. Leona Poeplau w Kończewicach

Przedmiot: ............................. Nauczanie zintegrowane

Realizator: ............................ Małgorzata Lipowska

Data wprowadzenia: ........... Rok szkolny 2019/2020 - wrzesień 2019

Data zakończenia: .............. Rok szkolny 2019/2020 - czerwiec 2020

Zakres innowacji
Adresatami innowacji są uczniowie klasy II Szkoły Podstawowej w Kończewicach. Czas

realizacji obejmuje rok szkolny 2019/2020.

Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach zadań obowiązkowych jako element po-

szerzający treści obowiązującego programu nauczania.

Głównym celem innowacji jest wspomaganie rozwoju umysłowego i rozwijanie aktywności
twórczej połączone z wykorzystaniem naturalnych i stwarzaniem specjalnych sytuacji ma-
tematycznych, które będą pozwalały dzieciom chętnie podejmować i z zadowoleniem wyko-
nywać zadania problemowe, wprowadzenie matematyki w sytuacje codziennego życia.

Motywacja wprowadzenia innowacji
Matematyka od wieków nazywana jest „Królową nauk”. Jest niezbędną dziedziną wiedzy

najczęściej wykorzystywaną w codziennym życiu.

Innowacja „Matematyka wokół nas” jest moją odpowiedzią na zauważalną potrzebę wdra-
żania uczniów do pracy zespołowej, wykazywania się kreatywnością oraz przedsiębiorczo-
ścią, a także wyjście naprzeciw wymaganiom edukacyjnym zawartym w aktualnej podstawie
programowej dla pierwszego etapu edukacyjnego.

Zajęcia odbywać się będą w czasie zajęć kształcenia zintegrowanego oraz dodatkowej

jednej godziny w tygodniu zajęć rozwijających.

Na podstawie wieloletnich obserwacji oraz przeprowadzanych diagnoz zauważyłam, że
uczniowie lubią zajęcia praktyczne, tworzenie gier, wykorzystanie treści matematycznych
w różnych zabawach i zajęciach niestandardowych na warunki klasy np. zastosowanie prak-
tyczne matematyki w kuchni, chętnie uczą się i zapamiętują informacje podawane w trakcie
przyjemnych dla nich zadań, przede wszystkim realizowanych metodami aktywizującymi.


Opis innowacji
1. Wstęp
Cel główny innowacji: - wspomaganie rozwoju umysłowego oraz rozwijanie zainteresowań

matematyką dzieci w klasie II.

Cele szczegółowe:

• wykorzystanie wiedzy matematycznej w sytuacjach życiowych;
• korzystanie z technologii informacyjno – komunikacyjnej;
• wdrażanie do współpracy i kreatywności;
• poszerzanie wiedzy z zakresu praktycznych umiejętności matematycznych;
• kształtowanie u uczniów poczucia przynależności do grupy społecznej;
• wdrażanie do praktycznego działania;
• przygotowanie uczniów do samodzielności, do radzenia sobie w sytuacjach zadanio-

wych;

• prezentacja działań związanych z innowacją na stronie szkolnego Facebooka, szkol-

nej stronie www;

• polubienie przez uczniów matematyki;
• podnoszenie wyników w nauce.

2. Metody i formy
Metody: poszukiwanie, działanie, praktyka, gry dydaktyczne, metoda projektu.
Formy pracy: indywidualna, grupowa, z całą klasą.

3. Przewidywane osiągnięcia – efekty
Uczniowie:

➢ Zdobywają wiedzę i umiejętności w sposób kreatywny drogą poszukiwania, odkry-

wania, planowania, projektowania, praktykowania, przeżywania, przyswajania.

➢ Współpracują z kolegami.
➢ Uczą się poprzez organizację zabaw, gier, realizację projektu i innych aktywności.
➢ Nabywają umiejętności i zdobywają wiadomości w codziennych sytuacjach.

Nauczyciel:

❖ Planuje i prowadzi zajęcia metodami kreującymi działanie ...