Dodaj publikację
Autor
Artur Marlinga
Data publikacji
2021-04-19
Średnia ocena
0,00
Pobrań
6

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Konspekt lekcji wiedzy o społeczeństwie "Organizacje pozarządowej" - kl. 8 - lekcja on-line
 Pobierz (doc, 22,0 KB)

Podgląd treści


Konspekt lekcji wiedzy o społeczeństwie w klasie 8

1. Imię i nazwisko nauczyciela:
Artur Marlinga

2. Data zajęć
12.04.2021

3. Klasa
8a

4. Temat zajęć:
Organizacje obywatelskie – lekcja prowadzona w formie on-line.

5. Treści z podstawy programowej
IX 2,3

6. Cele ogólne lekcji:
Uczeń przedstawia cele i formy działań organizacji pozarządowych aktywnych w społeczności lokalnej i regionie; wykazuje, że działalność tego typu prowadzi do realizacji różnorodnych potrzeb;
Uczeń przedstawia cele i przykłady działania organizacji społecznych skupiających młodych ludzi w Polsce; wyjaśnia ideę wolontariatu i przedstawia formy działalności wolontariuszy;

7. Umiejętności, które będą kształcone w trakcie zajęć wynikające z podstawy programowej
- budowa argumentów i kontrargumentów
- udział w dyskusji
-ocenianie zjawisk społeczno-kulturowych zachodzących w lokalnej społeczności

8. Kompetencje kluczowe, jakie będą kształtowane w trakcie zajęć
- rozpoznawanie zjawisk społecznych, szukanie rozwiązań na problemy pojawiające się przy tych zjawiskach
- rozwijanie zainteresowań własnych .
- uczeń dowiaduje się w jaki sposób obywatele mogą angażować się w życie społeczne.

9. Założenia operacyjne ( przewidywane osiągnięcia): Uczeń:
Uczeń:
- zna znaczenie organizacji pozarządowych, zna przykłady stowarzyszeń i fundacji, które funkcjonują w naszym kraju.
- wymienia główne dziedziny aktyności organizacji pozarządowych w Polsce
- wyjaśnia na czym polega wolontariat i omawia jego rodzaje.
10. Zaplanowane metody pracy:
- pogadanka
- dyskusja
- praca z książką
- wykład
- „burza mózgów”
- zadania z podręcznika

11. Zaplanowane formy zajęć:
- praca indywidualna
- praca z całą klasą

13. Zaplanowane materiały, pomoce dydaktyczne, w tym TIK: ( lekcja on-line)
podręcznik, film z youtube, mikrofon.

14. Indywidualizacja w procesie nauczania: czy zaplanowane zostały inne zadania, metody pod kątem pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?
Temat nie wymaga takiego przygotowania. Są możliwe swobodne wypowiedzi uczniów.

15. Planowany przebieg zajęć

FAZA WSTĘPNA
- sprawy organizacyjne
- przedstawienie tematu lekcji i jej celów.
- nauczyciel podaje hasło ORGANIZACJA POZARZĄDOWA i prosi uczniów o podanie skojarzeń z tym słowem

FAZA REALIZACJI

- nauczyciel prosi uczniów aby otworzyli książki na str 154 i wyjaśnia pojęcie „organizacja pozarządowa”, robi to również na przykładzie odpowiedzi uczniów. Po wyjaśnieniu rozpoczyna się porównanie organizacji rządowej do organizacji pozarządowej – prosi uczniów o wskazanie różnic. Pytania pomocnicze:

- czy istnieją państwa, w których wszyscy obywatele są zadowoleni z funkcjonowania organów administracji państwowej?
czy państwo dostatecznie zaspakaja potrzeby każdego obywatela?

- Nauczyciel prosi uczniów aby otworzyli Konstytucję RP ( podr. Str 201 art 12 i str 207 art 58-59. Zaznacza, że udział w zgromadzeniach, stowarzyszeniach jest dopuszczalna i gwarantowana konstytucyjnie.

- Nauczyciel następnie opowiada o rodzajach organizacji pozarządowych:
a) fundacje
b) stowarzyszenia.

- Omawia róznicę między nimi.

-Nauczyciel następnie puszcza uczniom krótki film ...