Dodaj publikację
Autor
Marzena Szczypczyk
Data publikacji
2016-02-26
Średnia ocena
5,00
Pobrań
81

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Program zawiera krótką charakterystykę, cele, metody, formy, zadania do zrealizowania oraz przykład ewaluacji zajęć.
 Pobierz (docx, 35,9 KB)

Podgląd treści

AUTORSKI PROGRAM

KOŁA EKOLOGICZNEGO

„MY TEŻ MOŻEMY POMÓC PRZYRODZIE”

REALIZOWANY W KLASACH IV –VI

(rok szkolny 2014/2015)

mgr MARZENA SZCZYPCZYK

Zespół Szkół w Płazie

Charakterystyka programu:Prezentowany program autorski „My też możemy pomóc przyrodzie” dotyczy II etapu edukacyjnego szkoły podstawowej. Przeznaczony jest do realizacji na zajęciach pozalekcyjnych – zajęciach Koła Ekologicznego w wymiarze 1 godziny tygodniowo. Treści zawarte w programie mogą być realizowane w dowolnej kolejności i modyfikowane przez nauczyciela. Są tak dobrane, aby ich realizacja umożliwiała działanie każdemu uczniowi. Zróżnicowane formyi metody pracy mają za zadanie pobudzić uczniów do aktywnych postaw oraz wykorzystać różne sfery ich percepcji i ekspresji.

Założeniem programu jest również ukazanie atrakcyjności zagadnień ekologicznych, poprzez możliwość skutecznego działania w środowisku lokalnym, wykazania się inicjatywą w realizacji własnych pomysłów. Materiał nauczania jest tak ułożony, aby umożliwić dziecku poszerzenie i pogłębienie wiadomości i umiejętności zgodnie z jego możliwościami. Główny nacisk w programie położyłam na konkretne działania uczniów w środowisku i dla środowiska. Skupiłam się na aktywizowaniu i umotywowaniu ich do pracy zespołowej oraz na wielokierunkowym oddziaływaniu na ucznia, w celu wykształcenia pozytywnych, proekologicznych postaw i poglądów.

Cel główny :

Celem programu jest promowanie edukacji na rzecz ekorozwojuoraz działań pro-ekologicznych w społeczności lokalnej, stwarzanie szans na poprawienie jakości najbliższego otoczenia oraz wprowadzenie zmian korzystnych dla otaczającego środowiska.

Cele szczegółowe:

Kształtowanie odpowiedzialności młodych ludzi za swoje zdrowie oraz obecny i przyszły stan środowiska.

Dostarczanie uczniom wiedzy i umiejętności umożliwiających zrozumienie zależności pomiędzy aktywnością człowieka a stanem środowiska.

Uświadamianie potrzeby ochrony środowiska.

Rozwijanie wrażliwości uczniów na problemy środowiska przyrodniczego.

Nabywanie i rozwijanie różnych umiejętności i sprawności poprzez aktywne badanie i obserwowanie przyrody.

Uświadamianie przyczyn zanieczyszczeń środowiska.

Podejmowanie działań (w tym działań lokalnych) dotyczących ochrony środowiska.

Uświadamianie o zagrożeniach cywilizacyjnych.

Zwracanie uwagi na niewłaściwe i poprawne zachowania na obszarach chronionych i w terenie - w kontakcie z przyrodą.

Zwracanie uwagi na niebezpieczeństwa czyhające na uczniów w np. okresie wakacji i poznanie zachowań pozwalających się przed nimi uchronić.

Kształcenie i rozwijanie spostrzegawczości, a także innych cech dobrego przyrodnika.

Zapoznanie z przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska.

Rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji.

Umiejętność prowadzenia dokumentacji własnych pomiarów, obserwacji, ćwiczeń oraz posługiwanie się sprzętem do obserwacji.

Rozpoznawanie pospolitych drzew, krzewów i roślin zielnych najbliższego otoczenia.

Kształtowanie wrażliwości na piękno i niepowtarzalność różnych miejsc swojego regionu.

Przygotowywanie i udział w konkursach ekologicznych i przyrodniczych.

Użytkownicy programu - adresaci:

Program skierowany jest do uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej. Użytkownikami tego programu mogą być nauczyciele przyrody, ekologii, opiekunowie ...