Dodaj publikację
Autor
Szymon Tomczak
Data publikacji
2016-09-22
Średnia ocena
0,00
Pobrań
429

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Plan pracy zespołu nauczycieli uczących w klasie VI.
 Pobierz (doc, 37,0 KB)

Podgląd treści

| |
|PLAN PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELI |
|UCZĄCYCH DANY ODDZIAŁ |
|Klasa VI |

| |Zadania statutowe | | | | | |
|Lp. | |Sposoby/forma realizacji |Termin |Odpowiedzialny |Uwagi | |
| | | | | | | |
|1. |Ustalenie zestawu programów nauczania i zestawu podręczników |- analiza programów nauczania i podręczników pod względem ustalonych |maj 2017 |cały zespół | | |
| |na następny rok szkolny |kryteriów | | | | |
| | |- prezentacja wybranych programów i podręczników na spotkaniu zespołu | | | | |
| | | | | | | |
|2. |Integrowanie/korelowanie treści nauczania z różnych |- analiza treści programowych z poszczególnych przedmiotów |wrzesień 2016 |cały zespół | | |
| |przedmiotów |- ustalenie korelacji między przedmiotami oraz sposobów nauczania | | | | |
| | |korelujących treści | | | | |
| | | | | | | |
|3. |Modyfikowanie programów lub tworzenie programów własnych |- analiza programów i wprowadzenie ewentualnych modyfikacji |w razie potrzeby |nauczyciel danego | | |
| | |- opracowanie własnego programu | |przedmiotu | | |
| | |- prezentacja zmodyfikowanych lub samodzielnie opracowanych programów na | | | | |
| | |spotkaniu zespołu | | | | |
| | | | | | | |
|4. |Ustalanie działań wychowawczych, metod i form pracy z |- dyskusje i wymiany doświadczeń dotyczące stosowanych działań |w razie potrzeby |cały zespół | | |
| |uczniami, oraz uzgodnienie trybu postępowania w sytuacjach |wychowawczych oraz dydaktycznych | | | | |
| |kryzysowych |- wprowadzenie ewentualnych modyfikacji w stosowanych działaniach | | | | |
| | | | | | | |
|5. |Wymiana informacji dotyczących sytuacji szczególnych ucznia i|- rozmowy i dyskusje na temat uczniów z problemami |wrzesień 2016 |cały zespół | | |
| |zespołu klasowego, uzgodnienie sposobów postępowania i form |- uzgodnienie sposobów realizacji zaleceń zawartych w opiniach i |i w razie potrzeby | | | |
| |pomocy oraz koordynowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej|orzeczeniach PPP | | | | |
| | |- uzgodnienie form wsparcia dla uczniów zdolnych i mających problemy w | | | | |
| | |nauce | | | | |
| | |- uzgodnienie zasad postępowania w przypadku uczniów z problemami | | | | |
| | |zdrowotnymi | | | | |
| | | | | | | |
|6. |Analiza bieżących postępów i osiągnięć edukacyjnych ucznia (w|- analiza wyników edukacyjnych uczniów posiadających opinie i orzeczenia |w ciągu roku |cały zespół | | |
| |tym zagrożeń). |PPP | | | | |
| | |- przedstawienie ocen, frekwencji i osiągnięć uczniów oraz porównanie ich| | | | |
| | |z latami ubiegłymi | | | | |

Skład zespołu:
…........................ – nauczyciel matematyki, zajęć komputerowych, zajęć technicznych i plastyki
…........................ – nauczyciel języka polskiego
…........................ - nauczyciel historii i religii
…........................ - nauczyciel języka niemieckiego
…........................ - nauczyciel przyrody i wychowania fizycznego
…........................ - nauczyciel języka angielskiego, wychowawca, przewodniczący zespołu
…........................ - nauczyciel muzyki

|Opracował: wychowawca |Zatwierdził: dyrektor |
| | |
|……………………………………………………….. |………………………………………………………… |
|data podpis |data podpis |