Dodaj publikację
Autor
Edyta Romaniuk
Data publikacji
2019-03-14
Średnia ocena
0,00
Pobrań
55

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Konkurs ekologiczno- przyrodniczy dla uczniów Szkoły Podstawowej
 Pobierz (docx, 20,5 KB)

Podgląd treści

KONKURS EKOLOGICZNO – PRZYRODNICZY DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Sferę kuli ziemskiej ,zamieszkaną przez rośliny, zwierzęta, drobnoustroje

i człowieka nazywamy:

biosferą

litosferą

hydrosferą

2. Nauka, zajmującą się problemami ochrony przyrody i jej zasobów w celu zapewnienia trwałości ich użytkowania to:

ekologia

sozologia

botanika

Endemity to gatunki:

wymierające

flory i fauny właściwe tylko dla danego terenu

ulegające antropopresji

Pokrywa leśna zapobiega:

zwiększeniu zasobów wodnych

erozji gleby

rozprzestrzenianiu się szkodników

Organizmami wskaźnikowymi zanieczyszczenia środowiska tlenkami siarki są:

glony

grzyby

porosty

Do najbardziej korzystnych źródeł energii dla człowieka i środowiska zaliczamy:

energię jądrową

energię alternatywnych źródeł energii (np. wodę, wiatr)

energię z węgla kamiennego i gazu ziemnego

Prace związane z regulacją rzek powodują:

zmniejszenie erozji brzegowej

zwiększenie erozji brzegowej

zwiększenie liczby organizmów wodnych

Zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody spowodowane działalnością człowieka określamy jako:

czynniki biotyczne

czynniki abiotyczne

czynniki antropogeniczne

Efekt cieplarniany polega na wzroście temperatury biosfery na skutek stałego

wzrostu zawartości w atmosferze:

dwutlenku węgla

tlenków azotu

dwutlenku siarki

Odnawianie zasobów tlenu w środowisku zależy głównie od:

powierzchni lasów

wielkości zbiorników wodnych

procesu oddychania ludzi i zwierząt

Substancją toksyczną, której zawartość w spalinach zależy od stanu technicznego silnika samochodowego jest:

ołów

tlenek węgla

dwutlenek siarki

Nieodnawialnymi zasobami Ziemi są:

gleba, roślinność

oda, powietrze

rudy metali, węgiel kamienny, ropa naftowa

13. Erozja jest niepożądanym procesem niszczenia:

a) lasów

wód

gleb

W procesie eutrofizacji wód nadmiernemu rozwojowi ulegają:

glony

ślimaki wodne

rośliny wodne

Najwięcej wody w Polsce zużywa:

gospodarka komunalna

przemysł

energetyka

Głównym powodem rozrzedzania warstwy ozonowej w stratosferze jest emisja do atmosfery pewnego gazu. Gazem tym jest:

freon

ozon

chlor

Jaki procent całej wody na naszej planecie stanowi woda morska?

48,4%

97,2%

17,9%

W okresie zimy chodniki i jezdnie powinny być posypywane:

solą

piaskiem z dodatkiem soli

piaskiem

Co jest pomnikiem przyrody:

drzewo egzotyczne

jezioro o czystej wodzie

drzewo o szczególnie okazałych wymiarach

Kwaśne deszcze są wynikiem zanieczyszczeń:

a) gazami

freonami

metalami ciężkimi

Plastikowa torebka może zanieczyszczać nasze środowisko:

jeden rok

kilkanaście lat

setki lat

Odpadki domowe zawierają najwięcej:

substancji organicznych

substancji nieorganicznych

metali ciężkich

Czerwona Księga jest to:

spis rzadkich i ginących gatunków roślin i zwierząt

spis gatunków zwierząt objętych ochroną gatunkową

spis gatunków roślin i zwierząt wymarłych

Drzewo iglaste najmniej odporne na zanieczyszczenia gleby i powietrza to:

sosna

jodła

świerk

Recykling to słowo, które oznacza:

powtórne wykorzystanie odpadów

zagospodarowanie terenów zdewastowanych

biologiczny etap oczyszczania ścieków

Największa katastrofa w dziejach wykorzystania energii jądrowej miała miejsce w Czarnobylu w roku:

1985

1988

1986 ...