Dodaj publikację
Autor
Anna U
Data publikacji
2019-05-05
Średnia ocena
0,00
Pobrań
38

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Scenariusz lekcji biologii w klasie 7 szkoły podstawowej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Temat zajęć: Krwiobieg
 Pobierz (docx, 92,2 KB)

Podgląd treści

Konspekt lekcji biologii

Klasa VII Szkoła Podstawowa

Temat: Krwiobiegi.

Czas trwania : 45 minut

Cele ogólne

Zapoznanie uczniów z krwiobiegiem małym i dużym człowieka.

Cele szczegółowe – uczeń:

• Omawia role krwiobiegu dużego i małego;

• Dzieli krwiobieg na duży i mały;

• Wyjaśnia pojęcie krwiobiegu zamkniętego;

• Wymienia elementy układu krwionośnego;

• Wskazuje różnice między tętnicami i żyłami;

• Opisuje funkcję zastawek w żyłach;

• Wyjaśnia dlaczego wymiana gazów i składników odżywczych zachodzi tylko w naczyniach włosowatych.

Cele kształcące:

- kształtowanie postaw – rozwijanie zainteresowań przyrodniczych,

- wyrabianie umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce.

Cele wychowawcze

- wyrabianie umiejętności współdziałania w zespole,

- wyrabianie nawyku poszanowania mienia własnego i szkoły,

- wyrabianie nawyku zachowania dyscypliny w czasie lekcji oraz wykonywania poleceń nauczyciela,

- aktywizowanie ucznia w czasie zajęć lekcyjnych.

Cele terapeutyczne:

- poprawa pamięci,

- udoskonalenie myślenia logicznego.

KOMPETENCJE KLUCZOWE:

• porozumiewanie się w języku ojczystym,

• kompetencje informatyczne,

• umiejętność uczenia się,

• kompetencje społeczne i obywatelskie,

• kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne.

Metody:

pogadanka, dyskusja; objaśnienie nowego materiału za pomocą pytań z wykorzystaniem wcześniej zdobytej wiedzy przez uczniów,

praca z tekstem; ,

Formy organizacyjne

• praca zbiorowa (z całą klasą),

• praca indywidualna.

Środki dydaktyczne:

•karta pracy załącznik nr 1

• prezentacja multimedialna – „Krwiobieg człowieka”

• film edukacyjny – „Układ krwionośny człowieka”

Środki dydaktyczne:

podręczniki, zeszyty przedmiotowe, tablica, tablica multimedialna, kolorowa kreda, karty pracy.

Przebieg lekcji

Szczegółowy przebieg lekcji

Kształtowane kompetencje kluczowe

Uwagi

Sprawy organizacyjne:

Przywitanie i sprawdzenie obecności. Sprawdzenie uczniom zadania domowego poprzez zadawanie pytań.

Podanie tematu i celów lekcji. Wprowadzenie do tematu

Porozumiewanie

się w języku

ojczystym, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne i obywatelskie, kompetencja informatyczna.

Uczniowie mieli w domu wyjaśnić korzystając z różnych źródeł internetowych na czym polega konflikt serologiczny.

Uczniowie w zeszytach przedmiotowych zapisują temat lekcji.

Dyskusja na temat w jaki sposób krew krąży w ciele człowieka.

Wprowadzenie pojęcia krwiobiegu oraz układu krwionośnego zamkniętego.

Omówienie budowy układu krwionośnego człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem rodzajów naczyń krwionośnych .

Wprowadzenie pojęcia krwiobieg mały oraz krwiobieg duży.

Porównanie poszczególnych naczyń krwionośnych – tętnic, żył i naczyń włosowatych.

Omówienie działania zastawek w żyłach.

Wyjaśnienie dlaczego wymiana gazów i składników odżywczych zachodzi w naczyniach włosowatych.

Porozumiewanie

się w języku

ojczystym,

kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne.

Uczniowie oglądają krótki film edukacyjny „Układ krążenia człowieka” mający na celu zobrazowanie sposobu krążenia krwi w ciele człowieka.

Nauczyciel prezentuje uczniom prezentację multimedialną „Krwiobieg człowieka”. Uczniowie otrzymują karty pracy, w których uzupełniają na bieżąco notatkę z lekcji.

Dyskusja dlaczego krwiobieg człowieka możemy podzielić na mały i duży oraz czym one się różnią.

Podanie przez uczniów różnych typów naczyń krwionośnych, nauczyciel przedstawia różnice w ...