Dodaj publikację
Autor
Kamila Wróbel
Data publikacji
2019-06-28
Średnia ocena
0,00
Pobrań
25

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Propozycja programu własnego zajęć artystycznych w gimnazjum może stać się ciekawym pomysłem na koło plastyczne w szkole podstawowej. "Fabryka Drzew" to oferta działań plastycznych dla klasy 7 i 8. Zainteresowani , kreatywni młodzi ludzie będą mieli okazję zmierzyć się z tematem drzewa w sztuce i nie tylko...
 Pobierz (doc, 59,5 KB)

Podgląd treści


„Sztuka to wielkie ucho i wielkie oko świata: słyszy i widzi - i ma zawstydzić, drażnić, budzić sumienie.”
Joseph Conrad

Program własny zajęć artystycznych

Fabryka Drzew

Opracowała:

Kamila Wróbel

nauczyciel plastyki
w Gimnazjum
im. ks. Jana Twardowskiego
w Chwiramie

I. Wstęp

Program zajęć artystycznych „Fabryka Drzew” został opracowany
w odpowiedzi na wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczniów klas drugich Gimnazjum w Chwiramie, które ujawniły chęć udziału w formie aktywności artystycznej jaką są warsztaty plastyczne. Beneficjenci wskazali na rękodzieło, jako interesującą ich dziedzinę sztuk. Program został opracowany na podstawie obowiązującej podstawy programowej z dnia 23 grudnia 2008 r., z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.

Głównym założeniem programu jest działalność artystyczna ucznia skupiona wokół percepcji, ekspresji i recepcji szeroko pojętej sztuki. Uczniowie stając się autorami dzieł, ich krytykami, jak również organizatorami wystaw, będą mieli okazję wpłynąć na rozwój kultury i sztuki w środowisku szkolnym. Zapoznając się z wybranymi środkami wyrazu plastycznego, technikami i materiałami plastycznymi, dziedzinami sztuki, współczesnymi, niekonwencjalnymi formami dzieł- staną się świadomymi odbiorcami współczesnych tekstów kultury.

Główną techniką plastyczną wykorzystywaną podczas warsztatów będzie
malowanie na tkaninie, a także rzeźba z surowców naturalnych i gipsu sztukateryjnego. Zaproponowana tematyka prac ma na celu rozwijanie ekspresji twórczej ucznia. Symboliczne „Drzewo” stanie się alegorią wielu rozwiązań artystycznych. Uczniowie będą poszukiwać i prezentować teksty kultury „z drzewem w tle” z różnych dziedzin sztuki, analizować je
i krytykować.

Finałem zajęć artystycznych będzie wystawa prac uczniów przygotowana przez nich samych, jak również prezentacja różnych tekstów kultury traktujących o drzewach.

II. Cele zajęć artystycznych
Cele ogólne
1. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
– percepcja sztuki.
2. Tworzenie wypowiedzi – ekspresja przez sztukę.
3. Analiza i interpretacja tekstów kultury – recepcja sztuki.

Cele szczegółowe
Uczeń:
• z zakresu percepcji:
- posługuje się podstawowym zasobem pojęć i terminów plastycznych umożliwiającym samodzielną i zespołową aktywność twórczą, dokonuje analizy i oceny dzieł plastycznych, oraz samodzielne poszukuje różnorodnych rozwiązań artystycznych;
• z zakresu ekspresji:
- tworzy dzieła plastyczne, świadomie wybierając ich formę i sposób realizacji, posługując się różnymi środkami wyrazu plastycznego
i technikami; prawidłowo prezentuje swoje prace; wykazuje się umiejętnością twórczego myślenia i pomysłowością;
• z zakresu recepcji:
- jest świadomym wykonawcą i odbiorcą sztuki, oraz aktywnym uczestnikiem życia kulturalnego i artystycznego szkoły, dostrzega
i promuje działania artystyczne w swoim środowisku, przedstawia
i uzasadnia własny stosunek do sztuki.

Zajęcia artystyczne posiadają specyficzny charakter pozwalający na wszechstronny rozwój ucznia. Realizując powyższe cele uczeń staje przed szansą rozwoju:
- możliwości twórczych w wyniku różnorodnych działań plastycznych
i szerokiej gamie stosowanych technik;
- wyobraźni, wrażliwości estetycznej i ...