Dodaj publikację
Autor
Wioletta Budkowska-Kozak
Data publikacji
2019-07-18
Średnia ocena
0,00
Pobrań
66

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Scenariusz lekcji biologii w klasie V
 Pobierz (docx, 435,1 KB)

Podgląd treści

Wioletta Budkowska – Kozak

Scenariusz lekcji biologii w klasie V

TEMAT ZAJĘCIA: Budowa i funkcje korzenia.

Cele ogólne (główne):

Poznanie budowy i funkcji korzenia.

Uświadomienie uczniom związku budowy korzenia z jego funkcją.

Wskazanie przykładów modyfikacji korzeni i ich adaptacji do środowiska życia rośliny.

Kształtowanie nawyku spożywania warzyw.

Wyrabianie umiejętności pracy w grupie.

Cele operacyjne (szczegółowe):

Uczeń:

nazwie część nadziemną i podziemną rośliny oraz organy rośliny nasiennej,

wymieni jadalne organy roślin nasiennych,

przedstawi rolę korzenia,

rozróżni typy systemów korzeniowych i poda przykłady roślin u których dany typ występuje,

wyróżni strefy w budowie morfologicznej korzenia i opisze ich rolę,

poda przykłady modyfikacji korzeni,

rozpozna korzenie spichrzowe,

aktywnie współpracuje w grupie,

koncentruje się na wykonywanym zadaniu (odczytuje hasło według podanego szyfru),

rozwija zainteresowania i postawę badawczą.

METODY PRACY:

aktywizująca: wypełnianie kart pracy i notatki z lekcji

podająca: pogadanka, pokaz prezentacji multimedialnej, objaśnienie,

FORMY PRACY:

grupowa,

indywidualna.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

prezentacja multimedialna,

naturalne okazy korzeni spichrzowych: marchwi, buraka, selera, pietruszki;

soki z korzeni spichrzowych,

hodowla wodna fasoli,

karty pracy,

notatka z lekcji,

karty ewaluacyjne,

plansze: budowa korzenia, systemy korzeniowe, modyfikacje korzeni, budowa wewnętrzna korzenia.

POMOCE: kartki do losowania grup, numery grup

KOMPETENCJE KLUCZOWE:

WIEDZA

UMIEJĘTNOŚCI

POSTAWY

FORMY/METODY

Uczeń:

wymienia funkcje korzenia,

wymienia i rozpoznaje systemy korzeniowe,

wymienia i rozpoznaje modyfikacje korzeni,

wymienia i rozróżnia strefy korzenia.

Uczeń:

charakteryzuje funkcje zmodyfikowanych korzeni,

uzasadnia, że korzeń jest przystosowany do pełnienia swoich podstawowych funkcji czyli pobierania wody z gleby i utrzymywania wody w podłożu.

Uczeń:

współpracuje z członkami grupy.

METODY PRACY:

aktywizująca: wypełnianie kart pracy i mapy myśli

podająca: pogadanka, pokaz prezentacji multimedialnej, objaśnienie,

FORMY PRACY:

grupowa,

indywidualna.

OPIS PRZEBIEGU ZAJĘĆ

Część wstępna:

Czynności organizacyjne (jeszcze przed wejściem do klasy uczniowie losują kartki w 6 kolorach – w ten sposób uczniowie zostają podzieleni na grupy i zajmują miejsca przy stołach oznaczonych kolorem kartki). Następuje powitanie i sprawdzenie obecności.

Przypomnienie wiadomości z poprzedniej lekcji. Nauczyciel na podstawie prezentacji multimedialnej razem z uczniami powtarza informacje dotyczące budowy roślin nasiennych.

Nawiązanie do tematu lekcji: na podstawie wiersza Jana Brzechwy „Na straganie” uczniowie wymieniają rośliny „występujące” w wierszu i ich jadalne organy. Nauczyciel prezentuje uczniom okazy naturalne korzeni buraka, marchwi, pietruszki, selera, uczniowie odgadują jaki organ roślin nasiennych poznają na lekcji.

Podanie i zapisanie tematu lekcji: „Budowa i funkcje korzenia”.

Część główna:

Nauczyciel w oparciu o prezentację multimedialną przedstawia uczniom informacje o budowie zewnętrznej i wewnętrznej, funkcjach oraz modyfikacjach korzeni roślin nasiennych. Podczas pokazu nauczyciel prezentuje uczniom hodowlę wodną fasoli - uczniowie obserwują korzeń ...