Dodaj publikację
Autor
Magda Mirosz-Cierniak
Data publikacji
2019-09-09
Średnia ocena
0,00
Pobrań
28

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Zasady ogólne, progi procentowe, ustalanie oceny semestralnej i końcoworocznej, kryteria ocen oraz ocenianie uczniów z dostosowaniem) wymagań edukacyjnych z języka angielskiego, II etap edukacyjny (klasy IV-VIII)
 Pobierz (doc, 36,5 KB)

Podgląd treści


PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
KLASY IV-VIII

I. ZASADY OGÓLNE

1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.

2. Prace klasowe mają decydujący wpływ na ocenę końcowo roczną i zapowiedziane są z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. O ocenach z prac klasowych, oraz innych form odpowiedzi, uczeń jest informowany na bieżąco. Uczeń ma obowiązek przedstawić rodzicowi ocenę swojej pracy do podpisu.

3. Uczeń nieobecny na pracy klasowej musi ją napisać w terminie uzgodnionym z nauczycielem.

4. Krótkie sprawdziany, w tym odpowiedzi ustne lub pisemne, nie muszą być zapowiadane jeśli obejmują materiał trzech ostatnich lekcji.

5. Każdą ocenę niesatysfakcjonującą ucznia można poprawić. Poprawa jest dobrowolna i odbywa się w ciągu dwóch tygodni od podania informacji o ocenach. Uczeń poprawia ocenę tylko raz.

6. Po dłuższej nieobecności (powyżej 1 tygodnia) uczeń ma prawo nie być ocenianym przez dwa dni (nie dotyczy to prac klasowych).

7. Uczeń ma prawo do dwukrotnego nieprzygotowania się do lekcji. Przez nieprzygotowanie się do lekcji rozumiemy: brak zeszytu, brak zeszytu ćwiczeń, brak zadania domowego, niegotowość do odpowiedzi, brak podpisu rodzica pod oceną, brak pomocy potrzebnych do lekcji.

8. Po wykorzystaniu limitu określonego powyżej uczeń otrzymuje za każde kolejne nieprzygotowanie ocenę niedostateczną.

9. Na koniec semestru nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów zaliczeniowych.

10. Aktywność na lekcji nagradzana jest „plusami”. Za zgromadzenie pięciu plusów uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą. Przez aktywność rozumie się: częste zgłaszanie się na lekcji i udzielanie prawidłowych odpowiedzi. Za brak pracy na lekcji uczeń otrzymuje minusy.
11. Zadania domowe należy rozwiązywać samodzielnie i odrabiać je zawsze w dniu zadania. Zadania domowe są sprawdzane na następnych zajęciach. Za odpisywanie zadania domowego uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną oraz uwagę do rodzica.

12. Przy ocenianiu nauczyciel uwzględnia indywidualne możliwości ucznia.

II. PROGI PROCENTOWE
- ocena niedostateczna – 0-29%
- ocena dopuszczająca – 30% - 49%
- ocena dostateczna – 50% - 74%
- ocena dobra – 75% - 89%
- ocena bardzo dobra – 90% - 100%
- ocena celująca – 100% (plus ew. zadania dodatkowe)
III. USTALANIE OCENY SEMESTRALNEJ I KOŃCOWOROCZNEJ
Oceny są wyliczane na zasadzie średniej ważonej, w której:
oceny z TESTÓW/PRAC KLASOWYCH stanowią 40%
oceny z KARTKÓWEK/ODPOWIEDZI USTNYCH stanowią 30%
oceny z AKTYWNOŚCI stanowią 10%
oceny z ZADAŃ DOMOWYCH stanowią 20%
Ustalenie oceny końcowej polega na wymnożeniu średniej arytmetycznej ocen z każdego bloku procentowego przez procent mu odpowiadający
Przykładowo: (5+4+3):3x40% + (5+5+5):3x30% + (4+5):2x20% + (5+5)x10% = 1,6+1,5+0,9+0,5= 4,5
Dodatkowe formy pracy z językiem (udział w ...