Dodaj publikację
Autor
Ewa Pojawa
Data publikacji
2019-10-03
Średnia ocena
0,00
Pobrań
12

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Plan pracy wychowawczej dla III klasy gimnazjum
 Pobierz (doc, 58,0 KB)

Podgląd treści

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ
dla klasy III a

w roku szkolnym 2015/2016

opracowanie i realizacja
Ewa P.

Zadania ogólne:
Edukacja prozdrowotna
Edukacja ekologiczna i regionalna
Edukacja dla bezpieczeństwa
Edukacja czytelnicza i medialna
Doradztwo zawodowe
Wychowanie do życia w społeczeństwie
Wychowanie patriotyczne i obywatelskie
Wychowanie do życia w rodzinie
Sprawy bieżące

Szczegółowe cele:
aktywizowanie uczniów do pracy
umiejętność współdziałania w grupie rówieśniczej i społecznej
promowanie zdrowego trybu życia
budzenie uczuć patriotycznych
aktywny rozwój osobowości dzieci, budowanie wiary we własne siły i możliwości
uświadomienie potrzeb dalszego kształcenia
przygotowanie uczniów do wyboru kierunku dalszej nauki i wyboru zawodu,
integracja zespołu klasowego
poznanie zagrożeń cywilizacyjnych oraz nabywanie umiejętności ochrony przed nimi
zapoznanie uczniów z obecnym rynkiem pracy i profilem szkół zawodowych: przygotowanie do samodzielnego funkcjonowania w środowisku społecznym
znajomość znaczenia małżeństwa i rodziny w życiu człowieka,

Programy i projekty przyjęte do realizacji przez SOSW:
- Program Wychowawczy Ośrodka
- Plan pracy dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńczej
- Szkolny Program Profilaktyki
- Gminny program przeciwdziałania narkomanii w Elblągu
- Program „Warmińsko – Mazurskie Dni Rodziny”
- Miejski program „Bezpieczny Elbląg”
- Program Nowe Horyzonty edukacji Filmowej
- Program „Bezpieczna i przyjazna szkoła”
- Program „Bezpieczna +”

Sposoby realizacji:
- wybory, apele i obchody uroczystości szkolnych, klasowych
- gazetki, plakaty, albumy
- pogadanki, dyskusje, burze mózgów, narady, gry, zabawy
- udział w akcji „Sprzątanie świata”, zbieranie surowców wtórnych
- wspieranie ogólnopolskiej akcji „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”, „Góra Grosza”
- udział w projekcie „Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej”
- wycieczki lekcyjne i pozalekcyjne
- udział w konkursach szkolnych i zawodach sportowych
- spotkania z rodzicami – klasowe i indywidualne
- współpraca z pedagogiem i psychologiem oraz pielęgniarką
- współpraca z instytucjami wspierającymi rodzinę
- przygotowanie uroczystości zakończenia roku szkolnego
- działania w celu uzyskania certyfikatu „Szkoła promująca bezpieczeństwo”
- działania w celu uzyskania certyfikatu „Szkoła przyjazna środowisku”

Tematyka zajęć edukacyjnych

|Zadania ogólne |Tematy zajęć edukacyjnych „godzina z wychowawcą” |Uwagi o realizacji |
|Wychowanie do życia w |Prawa i obowiązki ucznia. Regulamin szkoły oraz WZO. |- przypomnienie panujących w szkole zasad, praw i obowiązków ucznia oraz WZO i głównych postanowień dotyczących |
|społeczeństwie | |zachowania (statut, regulamin, program wychowawczy, program profilaktyki, kalendarz roku szkolnego, WZO, kryteria ocen |
| | |zachowania) |
| | | |
| |Wybór samorządu klasowego – ustalenie planu pracy. |- przeprowadzenie wyborów (przypomnienie zasad wyboru uczniów, czym są demokratyczne wybory) |
| | |- przydział obowiązków w klasie (wyrabianie poczucia odpowiedzialności) |
| | |- współpraca z samorządem szkolnym |
| | |- ustalenie planu pracy - propozycje uczniów i rodziców/opiekunów |
| | |- udział w ogólnopolskiej akcji „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”, „Góra Grosza” |
| | | |
| | |- rozwijanie umiejętności współżycia w grupie, w klasie, w szkole, w środowisku rówieśniczym |
| |Czy jesteśmy zgranym zespołem klasowym? |- budowanie właściwych relacji w zespole klasowym (rozmowy o solidarności klasowej i ...