Dodaj publikację
Autor
Ewa Pojawa
Data publikacji
2019-10-03
Średnia ocena
0,00
Pobrań
11

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Plan pracy wychowawczej dla klasy I ZSZ
 Pobierz (doc, 52,0 KB)

Podgląd treści


PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ
dla klasy I stolarz / tapicer
na rok szkolny 2016 / 2017

Plan pracy wychowawczej klasy I stolarz / tapicer uwzględnia cele i zadania zawarte w Programie Wychowawczym, Programie Profilaktyki, Planie Pracy Dydaktycznej, Wychowawczej i Opiekuńczej Ośrodka oraz kierunki polityki oświatowej państwa określone przez MEN i Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty, a także zadania i priorytety Departamentu Edukacji Urzędu Miasta i Dyrektora Placówki.

Zadania ogólne:
Edukacja prozdrowotna
Edukacja ekologiczna i regionalna
Edukacja dla bezpieczeństwa
Edukacja czytelnicza i medialna
Doradztwo zawodowe
Wychowanie do życia w społeczeństwie
Wychowanie patriotyczne i obywatelskie
Wychowanie do życia w rodzinie
Sprawy bieżące

Cele:
integracja zespołu klasowego
umiejętność współdziałania w grupie rówieśniczej i społecznej
poznanie zagrożeń cywilizacyjnych oraz nabywanie umiejętności ochrony przed nimi
znajomość znaczenia rodziny w życiu człowieka
kształtowanie postaw sprzyjających dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich jak: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, tolerancja, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej
kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji
zapobieganie wszelkiej dyskryminacji
kształtowanie właściwych postaw moralnych
ukazanie sposobów właściwego wykorzystania czasu wolnego i zdrowego stylu życia
zapobieganie przejawom niedostosowania społecznego i zachowań dysfunkcyjnych, dbałość o bezpieczeństwo swoje i innych.

Sposoby realizacji:
- wybory, apele i obchody uroczystości szkolnych, klasowych
- gazetki, plakaty, albumy
- pogadanki, dyskusje, burze mózgów, narady, gry, zabawy
- udział w akcji „Sprzątanie świata”, zbieranie surowców wtórnych
- wspieranie ogólnopolskiej akcji „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”, „Góra Grosza”, „Gorączka Złota”
- udział w projekcie „Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej”
- wyjścia do kina, teatru
- wycieczki lekcyjne i pozalekcyjne
- udział w konkursach szkolnych i zawodach sportowych
- współpraca z rodzicami (spotkania klasowe i indywidualne, korespondencja, kontakt telefoniczny, zachęcanie rodziców do brania udziału w organizowanych spotkaniach i imprezach klasowych oraz szkolnych)
- współpraca z pedagogiem i psychologiem oraz pielęgniarką
- współpraca z instytucjami wspierającymi rodzinę
- działania w ramach certyfikatu „Szkoła promująca bezpieczeństwo”
- działania w ramach certyfikatu „Szkoła przyjazna środowisku”

Tematyka zajęć edukacyjnych „godzina z wychowawcą”

Wychowanie do życia w społeczeństwie:
1. Regulamin szkoły oraz WZO.
- poznanie, przypomnienie najważniejszych aktów prawnych szkoły (statut, regulamin szkoły, WZO, kryteria ocen z zachowania)
2. Prawa i obowiązki ucznia.
- poznanie, przypomnienie panujących w szkole zasad, praw i obowiązków ucznia
3. Wybór samorządu klasowego.
- przeprowadzenie wyborów (demokratyczne wybory)
- przydział obowiązków w klasie (wyrabianie poczucia odpowiedzialności)
- współpraca z samorządem szkolnym
- ustalenie planu pracy (propozycje uczniów i rodziców/opiekunów)
4. Poznajemy się i ustalamy zasady współdziałania w grupie.
- integracja ...