Dodaj publikację
Autor
Ewa Pojawa
Data publikacji
2019-10-03
Średnia ocena
0,00
Pobrań
17

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Plan pracy wychowawczej dla klasy IV autystycznej SP
 Pobierz (doc, 37,5 KB)

Podgląd treści


PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ
DLA KLASY IV b aut SP
na rok szkolny 2019/2020
wychowawca – mgr Ewa P.
 
Plan pracy wychowawczej dla klasy IV b aut SP uwzględnia cele i zadania zawarte w Programie Wychowawczo - Profilaktycznym oraz kierunki polityki oświatowej państwa określone przez MEN i Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty.
 
 Zadania ogólne:
Edukacja prozdrowotna
Edukacja ekologiczna i regionalna
Edukacja dla bezpieczeństwa
Edukacja czytelnicza i medialna
Doradztwo zawodowe
Wychowanie do życia w społeczeństwie
Wychowanie patriotyczne i obywatelskie
Wychowanie do życia w rodzinie
Sprawy bieżące
 
Celem planu pracy wychowawczej jest stworzenie warunków do prawidłowego rozwoju intelektualnego, psychicznego, społecznego, zdrowotnego i moralnego wychowanków poprzez:
integrację uczniów w zespole klasowym i międzyklasowym
uczenie zasad współżycia społecznego, kształtowanie kompetencji społecznych, takich jak komunikacja i współpraca w grupie, poszanowanie godności drugiej osoby
kształtowanie postawy koleżeńskiej, uprzejmości, życzliwości, nauka rozwiązywania sytuacji konfliktowych
kształtowanie postaw prozdrowotnych, wdrażanie uczniów do zachowań higienicznych, bezpiecznych dla zdrowia własnego i innych osób, ugruntowanie wiedzy z zakresu prawidłowego odżywiania się, korzyści płynących z aktywności fizycznych, stosowanie profilaktyki
poznawanie otoczenia, instytucji i obiektów, z których uczniowie będą w przyszłości korzystać
poznawanie środowiska przyrodniczego, kształtowanie postawy proekologicznej
rozbudzanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej, regionu i kraju
rozwijanie postaw obywatelskich, patriotycznych, poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także poszanowania dla innych kultur i tradycji
rozwijanie umiejętności komunikowania potrzeb oraz stanów emocjonalnych
rozwijanie zainteresowań w obszarze muzyki, śpiewu, sportu, plastyki, teatru i tańca
kształtowanie umiejętności aktywnego spędzania czasu wolnego w sposób adekwatny do wieku i zgodności z założeniami zdrowego stylu życia
przygotowanie i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego
dbałość o bezpieczeństwo swoje i innych
rozwijanie kompetencji czytelniczych
wychowywanie uczniów do właściwego odbioru i wykorzystywania mediów (bezpieczeństwo w Internecie)
 
Sposoby realizacji:
- wybory, apele, obchody świąt i uroczystości szkolnych, klasowych (Dzień Chłopaka, Andrzejki, Mikołajki, Wigilia, Tłusty Czwartek, Poczęstunek Wielkanocny, Dzień Dziecka)
- gazetki, plakaty, albumy
- pogadanki, dyskusje, gry, zabawy
- udział w akcji „Sprzątanie świata”, zbieranie surowców wtórnych
- wspieranie ogólnopolskiej akcji „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”, „Góra Grosza”, „Gorączka Złota”
- udział w projekcie „Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej” - seanse filmowe zgodnie z harmonogramem
- wycieczki lekcyjne i pozalekcyjne
- udział w projektach zespołowych, konkursach, zawodach
- udział w wydarzeniach w ramach Tygodnia Osób Niepełnosprawnych
- udział w wydarzeniach w ramach Europejskiego Tygodnia Autyzmu
- współpraca z rodzicami (spotkania klasowe i indywidualne, korespondencja, kontakt telefoniczny, zachęcanie rodziców do brania udziału w organizowanych spotkaniach i imprezach klasowych oraz szkolnych, do angażowania się w działalność na rzecz klasy i szkoły, wyrabianie u rodziców świadomości i odpowiedzialności ...