Dodaj publikację
Autor
Krzysztof Niemczyk
Data publikacji
2019-10-30
Średnia ocena
0,00
Pobrań
36

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.
 Pobierz (docx, 32,5 KB)

Podgląd treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

ul. Mazurska 28

87-300 Brodnica

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

UBIEGAJĄCEGO SIĘ

O STOPIEŃ ZAWODOWY

NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko nauczyciela : Krzysztof Niemczyk

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr inż. Krzysztof Niemczyk

Nazwa i adres placówki: Centrum Kształcenia Praktycznego i Zawodowego

ul. Mazurska 28

87-300 Brodnica

Data rozpoczęcia stażu: 02. 09. 2019 r.

Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy

Planowana data zakończenia stażu: 31. 05. 2022 r.

1. Cel główny:

Rozwój kompetencji nauczyciela;

Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

2. Cel szczegółowy:

Pogłębienie wiadomości i umiejętności w różnych dziedzinach mojej pracy zawodowej;

Zdobywanie doświadczenia w podejmowanych działaniach na rzecz szkoły;

Podniesienie efektywności działań dydaktyczno – wychowawczych;

Osobisty rozwój;

Realizacja wymagań kwalifikacyjnych umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA AWANSU NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE:

Działania i zadania:

Formy i sposoby realizacji zadań:

Termin realizacji zadań:

1. Poznanie procedury awansu zawodowego

Analiza posiadanych umiejętności; określenie potrzeb własnego rozwoju wpisujących się w ramy ogólnego planu rozwoju szkoły

Analiza aktualnych przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego

Śledzenie aktów prawnych wnoszących poprawki do ustawy dotyczącej awansu zawodowego

Przygotowanie i złożenie wniosku do dyrekcji szkoły o rozpoczęcie stażu

Opracowanie planu rozwoju zawodowego zgodnie z potrzebami szkoły

Założenie teczki: „Awans zawodowy – nauczyciel dyplomowany”

wrzesień 2019

cały okres stażu

2. Analiza zasad funkcjonowania szkoły

Systematyczne analizowanie dokumentów regulujących pracę szkoły

cały okres stażu

3. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego

Realizacja wymagań niezbędnych do uzyskania awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego poprzez systematyczne gromadzenie odpowiedniej dokumentacji

cały okres stażu

4. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego

Autorefleksja, analiza i przygotowanie dokumentu -sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego

czerwiec 2022

UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTANIA W PRACY METOD AKTYWIZUJĄCYCH UCZNIA ORAZ NARZĘDZI MULTIMEDIALNYCH I INFORMATYCZNYCH, SPRZYJAJĄCYCH PROCESOWI UCZENIA SIĘ;

§ 8 ust. 3 pkt. 1

Działania i zadania:

Formy i sposoby realizacji zadań:

Termin realizacji zadań:

1. Stosowanie techniki komputerowej w pracy dydaktycznej i pedagogicznej

Przygotowanie i prowadzenie zajęć przy pomocy technologii komputerowej

Przygotowywanie pomocy dydaktycznych do pracy na lekcji , sprawdzianów, testów przy pomocy komputera

Opracowanie dokumentacji związanej z awansem zawodowym

Wykorzystanie komputera do przygotowywania dokumentacji i zaświadczeń uczniów CKZ

Opracowywanie dokumentów, sprawozdań, scenariuszy korzystając z komputera

Wykorzystanie tablicy multimedialnej oraz projektora podczas zajęć dydaktyczno - wychowawczych

Tworzenie prezentacji multimedialnych

Omawianie kolejnych lekcji z wykorzystaniem opracowanej i przygotowanej przeze mnie kompletnej tematyki przedmiotu w formie prezentacji PowerPoint

cały okres ...