Dodaj publikację
Autor
Agnieszka Boruch
Data publikacji
2019-11-03
Średnia ocena
5,00
Pobrań
97

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.
 Pobierz (docx, 36,9 KB)

Komentarze

lydiadeetz, 2020-01-18, ocena:

Dziekuję za podzielnie się planem :) ja zaczynam od września. Powodzenia i pozdrawiam!

Podgląd treści

Nazwa placówki: Zespół Placówek Oświatowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kadzidle

07-420 Kadzidło

Dyrektor szkoły: mgr Halina Prusaczyk

Plan rozwoju zawodowego

nauczyciela mianowanego

ubiegającego się

o stopień nauczyciela dyplomowanego

mgr inż. Agnieszka Boruch

nauczyciel języka angielskiego

Data rozpoczęcia stażu – 01.09.2019 r.

Data zakończenia stażu – 31.05.2022 r.

CEL GŁÓWNY:

Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

Pogłębienie wiadomości i umiejętności w różnych dziedzinach mojej pracy zawodowej;

Realizacja wymagań kwalifikacyjnych umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego;

Zdobywanie doświadczenia w podejmowanych działaniach na rzecz szkoły;

Podniesienie efektywności działań dydaktyczno – wychowawczych;

Osobisty rozwój.

§ 8 ust. 3 pkt 1.

Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się

Zadania do

realizacji

Formy realizacji zadań

Termin

Uwagi

Poznanie procedury awansu zawodowego.

Zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego. Opracowanie planu rozwoju zawodowego.

wrzesień 2019r.

Udział w szkoleniu dotyczącym awansu zawodowego.

Zgłoszenie się i odbycie szkolenia w MSCDN w Ostrołęce.

październik 2019r.

Analiza własnej pracy.

Obserwacja zajęć przez dyrektora.

Prowadzenie zajęć otwartych dla innych nauczycieli.

Ewaluacja i samoocena własnej pracy.

okres stażu

Rozwijanie kompetencji językowych uczniów.

Prowadzenie zajęć z uczniami z wykorzystaniem aktywizujących metod takich jak metoda projektu, gry dydaktyczne, piosenki, inne.

Wykorzystanie w pracy z uczniami platformy eTwinning.

okres stażu

Przeprowadzenie wśród uczniów badań diagnostycznych.

Badanie przyrostu umiejętności językowych poprzez testy diagnozujące na wejściu i wyjściu.

wrzesień i maj każdego roku szkolnego trwania stażu

diagnoza w klasach siódmych

Poszerzanie wiedzy oraz rozwijanie zainteresowań i zdolności językowych uczniów.

Tworzenie wraz z uczniami gazetek językowych z wykorzystaniem idiomów, udział w wyjazdach na sztuki anglojęzyczne, łączenie zainteresowań językowych z muzycznymi poprzez wykorzystywanie piosenek na lekcjach.

okres stażu

Pogłębianie wiedzy i umiejętności posługiwania się technologią komputerową i informacyjną.

Samodoskonalenie z zakresu technologii komputerowej i informacyjnej.

Zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce poprzez stosowanie nowych metod oraz narzędzi w codziennej pracy z uczniami.

okres stażu

Wykorzystywanie Internetu oraz jego zasobów.

Stosowanie poczty elektronicznej do kontaktu z innymi nauczycielami, placówkami, wydawnictwami oraz innymi podmiotami.

Wykorzystanie portali edukacyjnych, serwisów i forów dyskusyjnych do wymiany doświadczeń i informacji związanych z pracą nauczyciela.

Wykorzystanie zasobów dostępnych w Internecie w celu uzyskania informacji na temat szkoleń, awansu zawodowego nauczycieli, przepisów i aktów prawa oświatowego, ich aktualizacji oraz do pozyskiwania materiałów i pomysłów na zajęcia edukacyjne jak również do tworzenia pomocy dydaktycznych.

okres stażu

Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych.

Tworzenie scenariuszy lekcji, pomocy dydaktycznych, testów, kart ...