Dodaj publikację
Autor
Magdalena Komor
Data publikacji
2020-02-04
Średnia ocena
0,00
Pobrań
92

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

plan rozwoju na nauczyciela dyplomowanego 2019 - 2022
 Pobierz (doc, 135,5 KB)

Podgląd treści


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

|Imię i nazwisko: |mgr Magdalena Komor |
|Nazwa i adres placówki oświatowej: |Miejskie Przedszkole w Raciążu |
| |09-140 Raciąż, ul. Nadrzeczna 3 |
|Dyrektor placówki oświatowej: |mgr Iwona Karpińska |
|Okres stażu: |2 lata 9 miesięcy ( 01. 09. 2019 r. – 31.05.2022 r.) |

Cel główny:
▪ Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Cele szczegółowe:
▪ Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu pracy, w tym umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
▪ Realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy przedszkola;
▪ Pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy przedszkola, samodzielnie lub przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego;
▪ Przeprowadzanie zajęć otwartych dla nauczycieli oraz dokonanie ich ewaluacji.

|Zadania do |Formy realizacji zadań |Termin |Dowody |
|realizacji | | |realizacji |
|1. Zapoznanie z procedurą awansu |1) Analiza obowiązujących aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli: Ustawa Karta |VIII 2019 r. |Wydrukowane fragmenty ustawy i |
|zawodowego. |Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1287). Rozporządzenie MEN z dnia 26 | |rozporządzenia dotyczące awansu |
| |lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz.| |zawodowego nauczycieli. |
| |1574). | |Notatki własne. |
| | | | |
| | | | |
| |2) Zapoznanie z aktualną dokumentacją regulującą pracę placówki, min. statut, regulaminy i procedury,| | |
| |plany, programy. | | |
|2. Opracowanie planu rozwoju zawodowego. | |VIII 2019 r. |Kopia planu rozwoju zawodowego. |
| |Analiza powinności i wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego i | | |
| |uwzględnienie ich w planie. | | |
|3. Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu | |VIII 2019 r. |Potwierdzenie Dyrektora. |
|na kolejny stopień awansu zawodowego. |Sformułowanie wniosku spełniającego wymogi formalne | | |
| |i przedłożenie go Dyrektorowi wraz z planem rozwoju zawodowego. | | |
| | | | |
| |
|§ 8 ust. 3 pkt 1. |
|Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się |
| |
|1. Pogłębianie wiedzy na temat metod |Korzystanie z artykułów w czasopismach pedagogicznych, na edukacyjnych portalach internetowych w celu|Cały okres stażu |Artykuły, tytuły pozycji książkowych, |
|aktywizujących. |inspiracji do rozwiązań metodycznych. | |adresy stron internetowych |
|2. Stosowanie w codziennej pracy metod |1. Aktywizowanie dzieci podczas zajęć dydaktycznych i zabaw dowolnych – stosowanie takich metod jak | |Strona internetowa, kronika przedszkolna |
|opartych na działaniu, przeżywaniu, |min.: burza mózgów, mapa pojęciowa, drama, metody integracyjne, Metoda Dobrego Startu, Pedagogika | | |
|odkrywaniu oraz poznawaniu. |zabawy. |Cały okres stażu | |
| | | | |
| |2. Stosowanie metody TPR (Total Physical Response) podczas zabaw i zajęć z języka angielskiego. | | |
|3. Korzystanie z technologii komputerowej|1. Wykorzystanie technik komputerowych do opracowania dokumentacji własnej i przedszkolnej: plan | |Przykładowe dokumenty ...