Dodaj publikację
Autor
Justyna Piśkiewicz-Wawrzak
Data publikacji
2020-03-08
Średnia ocena
0,00
Pobrań
79

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO WG ROZPORZĄDZENIA Z 26 LIPCA 2018 R. NAUCZANY PRZEDMIOT: MATEMATYKA
 Pobierz (doc, 69,0 KB)

Podgląd treści

nauczyciel matematyki
Szkoła Podstawowa nr 42 w Sosnowcu
w Zespole Szkół nr 2 w Sosnowcu

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2017r.
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data zakończenia stażu: 31.05.2020r.
PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

|§8 ust.3 pkt.1 Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się. |
|ZADANIA |FORMY REALIZACJI |TERMIN |
|Stosowanie aktywizujących metod pracy. |Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem aktywizujących metod. |okres stażu |
| |Korzystanie z e-podręczników. | |
|Stosowanie narzędzi multimedialnych i informatycznych. |Wykorzystywanie podczas zajęć projektora multimedialnego, tablicy interaktywnej, |okres stażu |
| |smartfonów. | |
| |Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem programów multimedialnych, internetu, aplikacji. | |
|Udział w konkursach szkolnych i międzyszkolnych. |Przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach. |okres stażu |

|§8 ust.3 pkt.2 Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, |
|w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli. |
|ZADANIA |FORMY REALIZACJI |TERMIN |
|Przeprowadzenie lekcji otwartych i pokazowych. |Prowadzenie lekcji otwartych i pokazowych dla nauczycieli, praktykantów, rodziców. |okres stażu |
|Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w ramach pracy |Praca w Zespole analiz jakości i badań edukacyjnych klas IV-VIII. |okres stażu |
|w zespołach zadaniowych szkoły. |Praca z Zespole Wychowawczym. | |
| |Praca w Zespole do spraw ewaluacji. | |
|Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów. |Współorganizowanie zajęć, konkursów i imprez szkolnych. |okres stażu |
| |Opracowanie i udostępnianie do wykorzystania scenariuszy zajęć, testów, kart pracy itp. | |

|§8 ust.3 pkt.3 Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych. |
|ZADANIA |FORMY REALIZACJI |TERMIN |
|Opieka nad uczniem uzdolnionym i uczniem mającym problemy z przyswajaniem wiedzy|Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych |okres stażu |
|i umiejętności. |z matematyki dla uczniów klas IV, V, VI, VII. | |
| |Prowadzanie zajęć rozwijających uzdolnienia dla klas IV. |2017/2018 |
| |Prowadzenie zajęć „Salonik geniusza” dla klas VII i VIII. |2019/2020 |
| |Prowadzenie indywidualnych konsultacji w ramach przygotowania do konkursów matematycznych. |okres stażu |
|Opieka nad uczniem cudzoziemskim. |Opracowanie dostosowań wymagań edukacyjnych oraz kryteriów oceniania. |wrzesień 2019 |
| |Koordynowanie działań umożliwiających funkcjonowanie ucznia cudzoziemskiego w polskiej szkole.| |
| | |okres stażu |
|Promowanie szkoły w środowisku lokalnym. |Włączenie się w ogólnopolskie i lokalne akcje. |okres stażu |
| |Organizowanie wycieczek szkolnych i wyjazdów do placówek kulturalnych. | |

|§8 ust.3 pkt.4a Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na |
|rzecz uczniów ze ...