Dodaj publikację
Autor
Anna Łakomska
Data publikacji
2020-05-13
Średnia ocena
0,00
Pobrań
32

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Program zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów młodszych
 Pobierz (doc, 106,0 KB)

Podgląd treści

Program
zajęć

korekcyjno - kompensacyjnych

dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz

z objawami „ryzyka dysleksji”

uczniowie klas II-III

WSTĘP

Jednym z ważniejszych zadań współczesnej szkoły jest możliwie najwcześniejsza pomoc uczniom o specjalnych i specyficznych potrzebach edukacyjnych i terapeutycznych, która pozwoli zmniejszyć lub złagodzić skutki indywidualnych zaburzeń rozwojowych każdego dziecka.
Różnorodne ćwiczenia mają służyć korekcji zaburzonych funkcji i najsłabiej opanowanych umiejętności oraz kompensacji, czyli łączeniu ćwiczeń zaburzonych z ćwiczeniami funkcji prawidłowo lub dobrze oddziałujących.

ZAŁOŻENIA PROGRAMU

Nabycie umiejętności czytania, pisania i liczenia w pierwszych latach nauki szkolnej umożliwia zdobywanie wiedzy na kolejnych etapach kształcenia. Zdarza się jednak, że mimo wysiłku dziecka, rodziców i nauczycieli nie może posiąść tych umiejętności, które są adekwatne do jego wieku i rozwoju. Podjęte wtedy działania są istotnym czynnikiem zapobiegającym powstawaniu różnorodnych niekorzystnych i daleko idącym skutków wpływającym na osobowość i rozwój ucznia.

CELE OGÓLNE

1. Stworzenie dziecku możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego poprzez usprawnienie analizatora słuchowego, wzrokowego oraz motoryki dużej i małej.
2. Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia na miarę jego indywidualnych możliwości i predyspozycji rozwojowych.
3. Wyrównywanie i kompensowanie dysharmonii rozwojowych, korygowanie zaburzonych funkcji.

CELE SZCZEGÓŁOWE

1. Kształtowanie ogólnej motoryki oraz orientacji w przestrzeni.
2. Usprawnianie zaburzonych funkcji w zakresie:
- analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej,
- percepcji i pamięci słuchowej
- mowy i zasobu słów,
- koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej,
- ćwiczeń manualnych,
- ćwiczeń grafomotorycznych,
- pamięci
- koncentracji i uwagi
3. Nabywanie umiejętności w zakresie czytania i pisania,
4. Opanowanie podstawowych umiejętności matematycznych,
5. Stymulacja ogólnorozwojowa ucznia
6. Rozwijanie umiejętności działania w różnych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW
Metody pracy:
a) aktywizujące ucznia:
( -gry planszowe,
( nauka ortografii z zastosowaniem kolorów,
( pytania i odpowiedzi,
( skojarzenia ,rozgrzewki umysłowe,
( praca z tekstem,
( metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz,
( muzykoterapia,
( elementy biblioterapii,
( system ćwiczeń korekcyjnych M. Frostig.
b) ćwiczenia z kinezjologii edukacyjnej P. Dennisona,
c) metoda 18 struktur wyrazowych w pracy z dziećmi z trudnościami w czytaniu i pisaniu,
d) słowne,
e) działań praktycznych.
Formy pracy: jednostkowa, indywidualna, indywidualna zróżnicowana,
Środki dydaktyczne: karty pracy, materiał obrazkowy, nakrywki, paski papieru, mozaiki, klocki, komina sylabowe, kostki do gry, puzzle, suwaki, piłki, bębenek, tamburyno i inne.

Ewaluacja programu nastąpi poprzez:
1. rozmowy z nauczycielami prowadzącymi zajęcia wyrównawcze w oparciu o proponowane ćwiczenia,
2. rozmowy z rodzicami,
3. obserwację postępów uczniów z objawami „ ryzyka dysleksji” na zajęciach:
- poprawności w czytaniu,
- poprawności w przepisywaniu,
- poprawności w pisaniu z pamięci i ze słuchu,
- pisania bez błędów,
- poprawnego pisania w liniaturze,
- dobrej orientacji przestrzennej,
- właściwej koordynacji wzrokowo- słuchowo ...