Dodaj publikację
Autor
Katarzyna Ciechorska
Data publikacji
2020-07-20
Średnia ocena
5,00
Pobrań
65

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Zamieszczam plan zajęć rewalidacyjnych z uczennicą słabowidzącą
 Pobierz (docx, 10,8 KB)

Podgląd treści

Plan pracy zajęć rewalidacyjnych,

uczennica słabowidząca

1. Zadania rewalidacji :

Ideą programu, oprócz korygowania i usprawniania zaburzonych funkcji, jest stworzenie uczennicy okazji do odnajdywania swoich mocnych stron, rozwijania wyobraźni, umożliwienie swobodnej, twórczej ekspresji, a co za tym idzie, wzmocnienia poczucia własnej wartości i motywacji do pokonywania trudności.

2. Cele planu:

Cele ogólne:

korygowanie i usprawnianie zaburzonych funkcji poznawczych,

stymulacja zachowań twórczych,

rozwijanie wyobraźni twórczej,

uzupełnianie braków w bieżącym materiale,

praca nad mocnymi stronami,

wzmacnianie samooceny.

Cele szczegółowe:

uczeń rozwija i doskonali:

– analizę i syntezę wzrokową,

– analizę i syntezę słuchową,

– pamięć wzrokową i słuchową,

– koncentrację uwagi,

– koordynację wzrokowo- słuchowo- ruchową,

– czytanie ze zrozumieniem,

– grafomotorykę.

3. Treści kształcenia:

I Analiza i synteza wzrokowa

Ćwiczenia z zakresu analizy i syntezy wzrokowej oparte są na materiale bezliterowym i literowym. Obejmują one następujące rodzaje ćwiczeń:

Spostrzeganie różnic i podobieństw w obrazkach i wyrazach.

Wyodrębnianie elementów z całości

Budowanie całości z poszczególnych elementów.

Odnajdywanie wyrazów w ciągach liter.

Tworzenie wyrazów z odszukanych liter.

Wykreślanki literowe.

Szyfrowanki literowe i słowne.

Odnajdywanie identycznych kształtów i znaków graficznych.

Odszukiwanie ukrytych elementów na obrazkach.

Puzzle.

II Analiza i synteza słuchowa

Pisanie ze słuchu.

Rozpoznawanie różnych dźwięków.

Rysowanie zgodnie z usłyszaną instrukcją.

Odtwarzanie usłyszanych dźwięków.

Odnajdywanie par podobnie brzmiących wyrazów.

Tworzenie rysunku na podstawie słuchanej muzyki.

Liczenie powtarzających się dźwięków.

III Pamięć wzrokowa i słuchowa

Wymienianie jak największej ilości elementów po przyjrzeniu się obrazkowi.

Memory obrazkowe, ortograficzne i matematyczne.

Rysowanie z pamięci.

Wymienianie brakujących elementów.

Memory słuchowe.

Zapamiętywanie ciągów usłyszanych wyrazów.

Odtwarzanie sekwencji prezentowanych dźwięków.

IV Koncentracja uwagi

Labirynty.

Koncentrowanie uwagi na wybranym punkcie.

Wykonywanie różnych ćwiczeń z limitem czasowym.

Liczenie powtarzających się elementów w prezentowanym materiale

Memory.

Wybieranie niepasujących wyrazów z usłyszanych lub przeczytanych sekwencji.

Ćwiczenia stymulujące lewą półkulę mózgową.

V Koordynacja wzrokowo- słuchowo-ruchowa

Dyktanda graficzne.

Rysowanie po śladzie.

Rysowanie lustrzanych odbić.

Rysowanie według wzoru.

Zabawy ruchowe według usłyszanej instrukcji.

Rysowanie według instrukcji.

Rysowanie oburącz.

Budowanie form przestrzennych z różnych materiałów.

VI Czytanie ze zrozumieniem

Odpowiadanie na pytania do przeczytanego tekstu.

Odszukiwanie odpowiednich fragmentów w tekście.

Uzupełnianie luk.

Tworzenie ilustracji do tekstu.

Samodzielne konstruowanie pytań.

Opowiadanie przeczytanego tekstu.

VII Grafomotoryka

Dyktanda graficzne

Rysowanie po śladzie.

Rysowanie lustrzanych odbić.

Rysowanie według wzoru.

Rysowanie oburącz.

Ćwiczenia z wykorzystanie różnych technik plastycznych..

5. Metody i formy realizacji programu

Metody pracy:

praktyczne

waloryzacyjne

problemowe

podające

Środki dydaktyczne:

karty pracy

gry dydaktyczne

materiały plastyczne

tablica multimedialna

arkusze papieru

4. Ewaluacja

Realizacja zajęć rewalidacji z elementami treningu twórczości zakłada systematyczną ewaluację poprzez obserwowanie postępów uczennicy oraz analizę ...