Dodaj publikację
Autor
Paulina Wawrzyniak-Rusiecka
Data publikacji
2020-09-07
Średnia ocena
0,00
Pobrań
133

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela języka angielskiego, wychowawcy oraz opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
 Pobierz (docx, 36,6 KB)

Podgląd treści

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ

O STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO

NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Mgr Paulina Wawrzyniak - Rusiecka

Nauczyciel języka angielskiego

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Paulina Wawrzyniak-Rusiecka,

Nauczyciel: języka angielskiego,

Posiadane kwalifikacje:

Studia magisterskie: Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu – filologia angielska,

Studia licencjackie z przygotowaniem pedagogicznym: Nauczycielskie Kolegium Języków obcych we Wrześni – filologia angielska, specjalność: nauczanie języka angielskiego,

Opiekun stażu: mgr Anna Kocińska

Dyrektor szkoły: mgr Tadeusz Stręk

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.201 r.

Czas trwania stażu: do 01.06.2021 r. (2 lata i 9 miesięcy)

Cel główny podjęcia stażu:

uzyskanie w wyniku postępowania egzaminacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego,

rozwój kompetencji nauczycielskich

Cele szczegółowe:

pogłębiane wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez doskonalenie zawodowe,

podnoszenie efektywności działań wychowawczo-dydaktycznych,

aktywne uczestnictwo w życiu szkoły,

poszerzenie wiedzy z zakresu prawa oświatowego.

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia

z dnia 26 lipca 2018 r.

w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

(Dz. U. z 2018 r. poz. 967 )

PLAN DZIAŁANIA

§ 7 ust. 2 pkt. 1.

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

ZADANIE

TERMIN

FORMA REALIZACJI

DOWODY REALIZACJI

1. Poznanie procedury awansu zawodowego

Sierpień - Wrzesień 2018r.

-analiza przepisów prawa oświatowego

-założenie teczki „Awans zawodowy

Napisanie wniosku o umożliwienie odbycia stażu.

Teczka „Awans zawodowy”.

Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu

Wrzesień 2018r.

-zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy

-ustalenie terminów spotkań z opiekunem stażu

kontrakt

3. Obserwacja zajęć u opiekuna stażu oraz ich analiza

Okres stażu

-doskonalenie umiejętności pracy własnej

Notatki hospitacyjne

4. Prowadzenie lekcji w obecności opiekuna stażu

Okres stażu

-umiejętność pisania scenariuszy lekcji

Konspekty

Notatki

5. Prowadzenie dokumentacji szkolnej

Okres stażu

-terminowe zapisy w dzienniku lekcyjnym,

-prowadzenie

dzienników zajęć pozalekcyjnych, arkuszy ocen, itp.

Notatki

6. Doskonalenia warsztatu i metod pracy pedagogicznej.

Okres stażu

-ukończenie różnych form doskonalenia wewnątrzszkolnego i szkoleń zewnętrznych związanych z:

• pracą metodyczną

• pracą wychowawczą

-analiza programów nauczania z języka angielskiego oraz wybór programu w oparciu o jego merytoryczne wartości,

-opracowanie przedmiotowego systemu oceniania,

-opracowanie pomocy dydaktycznych: testy, sprawdziany, karty pracy.

Zaświadczenia , rozkłady materiału z nauczanych przedmiotów, PSO

Testy, sprawdziany, karty pracy

7. Publikowanie własnych prac

Okres stażu

Przygotowanie i opublikowanie w Internecie planu rozwoju zawodowego

Publikacja

8. Sporządzenie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego

Maj 2021

Omówienie projektu sprawozdania z opiekunem stażu

Sprawozdanie z ...