Dodaj publikację
Autor
Katarzyna Szczechowicz
Data publikacji
2020-09-07
Średnia ocena
0,00
Pobrań
96

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Plan rozwoju.
 Pobierz (docx, 18,2 KB)

Podgląd treści

Powinności nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w okresie odbywania stażu zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 26.03.2013r. § 7 . 1

Rodzaj działań wynikających z rozporządzenia MEN z dnia 26.03.2013r.

Formy realizacji

Termin realizacji

§7. 1. 1

Uczestnictwo w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.

§ 7.1.2

Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

Uczestniczenie w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.

-Aktywny udział w pracach Rady Pedagogicznej.

-Sporządzanie protokołów posiedzeń Rady Pedagogicznej.

2. Udział w pracach Przedmiotowych Zespołów Samokształceniowych i

Wychowawczym w zakresie realizacji potrzeb edukacyjnych ,

wychowawczych i opiekuńczych i aktywizacji uczniów ze specjalnymi

potrzebami edukacyjnymi. Opracowanie indywidualnych programów

edukacyjnych IPET i przekazanie nauczycielom wskazówek

terapeutycznych dla poszczególnych uczniów.

3 Współpraca z Samorządem Uczniowskim.

- pomoc w realizacji zadań wynikających z działalności samorządu: opieka nad uczniami podczas dyskotek szkolnych; angażowanie zespołu klasowego do działań w Samorządzie , konkursów, wyborów.

4. Współpraca z Radą Rodziców.

-podejmowanie działań związanych z organizowaniem uroczystości klasowych, wycieczek,

- opieka nad uczniami podczas imprez, uroczystości( choinka szkolna).

-udzielanie pomocy rodzicom uczniów potrzebujących wsparcia,

- stały i systematyczny kontakt z rodzicami (telefoniczny, rozmowy

indywidualne).

5. Współpraca z biblioteką szkolną

-korzystanie z księgozbioru na użytek własny oraz pracy dydaktyczno-

wychowawczej, opiekuńczej,

- współpraca w zakresie wypożyczania książek i podręczników uczniom.

6. Udział w różnych formach pracy szkoły:

- Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych poprzez

sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, imprez i

wyjść pozaszkolnych; opieka nad uczniami w czasie lekcji, poza lekcjami;

sprawowanie opieki nad uczniami o specjalnych potrzebach

edukacyjnych z klasy VIc podczas przerw międzylekcyjnych.

- Zachęcanie uczniów do udziału w różnych akcjach i zbiórkach

( makulatury, korków itp.)

- Dbanie o wystrój i estetykę sali lekcyjnej i korytarza –wykonanie i

zmiana gazetek ściennych według okoliczności.

-Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych( zapobieganie

zaległościom będącym przekładnią na słabsze oceny z poszczególnych

przedmiotów- wyrównywanie szans).

- Pomoc w nauce (w formie pozalekcyjnej) w odrabianiu pisemnych

prac domowych oraz uzupełnianiu materiału z powodu nieobecności w

szkole

7. Konsultacje z dyrektorem w zakresie podejmowanych działań:

dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych oraz związanych z

realizacją mojego planu rozwoju.

8. Współpraca pedagogiem szkolnym podczas rozwiązywania problemów

wychowawczych, wsparcia uczniów w problemach natury emocjonalnej i

społecznej.

9. Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Płońsku

- porządzenie opinii, wniosku i skierowanie ucznia na badania,

- realizacja zaleceń.

1. Pogłębienie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego doskonalenia

zawodowego.

-Uczestniczenie w szkoleniowych Radach ...