Dodaj publikację
Autor
Marcin Zieliński
Data publikacji
2020-10-06
Średnia ocena
0,00
Pobrań
23

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Plan rozwoju zawodowego mianowany-dyplomowany (wychowanie fizyczne)
 Pobierz (pdf, 418,5 KB)

Podgląd treści

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

UBIEGAJACEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGOImię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Marcin Zieliński

Zajmowane stanowisko: nauczyciel wychowania fizycznego

Stopień zawodowy: nauczyciel mianowany

Nazwa i adres szkoły: Szkoła Podstawowa w Dubeninkach, ul. Szkolna 1, 19-504 Dubeninki

Czas trwania stażu: 01.09.2020 – 31.05.2023

Dyrektor szkoły : Teresa Żyżyk

Podstawa prawna:

– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego

przez nauczycieli

– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego

przez nauczycieli

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (rozdział 3a - Awans zawodowy nauczycieli) )

§ 8 ust. 3 pkt. 1

Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych,
sprzyjających procesowi uczenia się.

Lp. Zadania

Formy realizacji


1.

Poznanie procedury awansu
zawodowego.

• Zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego

dotyczącymi awansu zawodowego.

• Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu, oraz planu rozwoju

Terminy

Okres stażu

wrzesień 2020

Uwagi


2. Udział w szkoleniach
w zakresie stosowania
technologii informacyjnej
i komunikacyjnej.
Poszerzanie warsztatu pracy
samodzielne lub przez udział w
różnych formach doskonalenia
zawodowego.

3.

zawodowego.

• Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
• Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
• Złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne.
• Udział w szkoleniach, kursach, warsztatach

Okres stażu

w zakresie stosowania technologii informacyjnej
i komunikacyjnej.

• Uczestniczenie w różnych formach wewnętrznego i zewnętrznego

Okres stażu

doskonalenia zawodowego (rady szkoleniowe, kursy, warsztaty,
itp.).

• Studia podyplomowe – Integracja Sensoryczna
• Systematyczne śledzenie literatury metodycznej i dydaktycznej.
• Korzystanie z zasobów biblioteki własnej i portali internetowych.
• Tworzenie własnego warsztatu pracy.

4. Wykorzystywanie metod

aktywizujących
w codziennej pracy
z uczniem.

• Stosowanie w pracy z uczniami metod aktywizujących.
• Przygotowanie pomocy i akcesoriów do zajęć metodami

Okres stażu

aktywizującymi.

• Wdrożenie uczniów do aktywnego udziału w zajęciach wychowania

fizycznego i systematycznego noszenia strojów sportowych.

5. Organizowanie warsztatu

• Korzystanie z e- szkoleń,


.pracy przy użyciu techniki
komputerowej.

• Tworzenie materiałów dydaktycznych z wykorzystaniem

komputera.


Okres stażu


• Prowadzenie gazetki o tematyce sportowej.
• Umieszczenie planu rozwoju zawodowego i innych

opracowywanych materiałów na stronach internetowych oraz na
portalach społecznościowych poświęconych awansowi
zawodowemu.

• Wykorzystywanie w pracy narzędzi multimedialnych i internetu.
• Korzystanie z poczty elektronicznej, dziennika elektronicznego oraz
mediów społecznościowych do kontaktu z nauczycielami, uczniami,
rodzicami.Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w
szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego
doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli.

§ 8 ust. 3 ...