Dodaj publikację
Autor
Katarzyna Piotrowicz
Data publikacji
2020-10-13
Średnia ocena
0,00
Pobrań
8

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Plan rozwoju na nauczyciela dyplomowanego 2017-2020
 Pobierz (doc, 125,0 KB)

Podgląd treści

Projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego

ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

mgr Katarzyna Piotrowicz

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

w Szkole Podstawowej im. generała Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie

Czas odbywania stażu: 01.09.2017r. - 31.05.2020r.

§ 8 ust. 2 pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podnoszenia jakości pracy szkoły.

|Lp. |Zadania |Formy realizacji |Termin realizacji |Sposób dokumentowania |
|1. | Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego. |- Analiza przepisów prawa oświatowego. |wrzesień 2017r. |Sformułowanie wniosku |
| | | | |o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego |
| | |- Zapoznanie się z materiałami publikowanymi na stronach | |i złożenie go u Dyrektora Szkoły. |
| | |internetowych: MEN | | |
| | | | | |
| | |- Opracowanie planu rozwoju zawodowego zgodnie z potrzebami szkoły. | | |
|2. |Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. |- Gromadzenie materiałów i dokumentów. |okres stażu |Potwierdzenia, sprawozdania, opracowane materiały, |
| | | | |zdjęcia. |
|3. |Odbycie stażu dotyczącego awansu zawodowego. |- Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. |maj 2020r. |Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego. |
|4. |Śledzenie i analizowanie zadań i potrzeb szkoły. |- Analiza dokumentacji szkolnej: Statutu Szkoły, Programu |wrzesień 2017r. |Uwzględnienie potrzeb szkoły |
| | |wychowawczo-profilaktycznego szkoły |wrzesień 2018r. |w planie rozwoju zawodowego. |
| | | |wrzesień 2019r. | |
|5. |Poszerzanie wiedzy w zakresie pracy wychowawczo – |- Systematyczny udział w doskonaleniu swoich umiejętności dydaktyczno|okres stażu |Zaświadczenia o ukończeniu form doskonalenia. |
| |dydaktycznej |– wychowawczych w kursach, warsztatach | | |
| |i opiekuńczej oraz wykorzystanie |i szkoleniach wewnątrzszkolnych | | |
| |jej w celu podnoszenia jakości pracy szkoły. |i pozaszkolnych. | | |
| | |- Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych. | | |
| | | | | |
|6. |Gromadzenie literatury przedmiotowo – metodycznej. |- Utworzenie klasowej biblioteczki nauczyciela i wychowawcy. |okres stażu |Bibliografia. |
|7. |Samodzielne pogłębianie wiedzy |- Studiowanie czasopism i literatury fachowej, poradników |okres stażu |Rejestr przyswojonych pozycji bibliograficznych. |
| |i umiejętności zawodowych. |metodycznych | | |
| | |z dziedziny edukacji wczesnoszkolnej, psychologii i pedagogiki. | | |
| | |- Kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej. | | |
| | | |XI 2017/18 | |
|8. |Przygotowanie zestawów testów sprawdzających wiadomości |- Opracowanie i przeprowadzenie testów. Konstruowanie wniosków do |rok szkolny 2017/2018 |Arkusze opracowanych testów. |
| |i umiejętności uczniów. |dalszej pracy. | | |
|9. |Praca z uczniem zdolnym. |- Prowadzenie zajęć dodatkowych w formie kół zainteresowań: Mały |okres stażu |Dziennik zajęć dodatkowych. |
| | |Konstruktor Lego, Mały Technik | | |
| | |-Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach szkolnych i | | |
| | |międzyszkolnych: plastycznych, recytatorskich, matematycznych, | | |
| | |ortograficznych | | |
|10. |Praca z uczniem z trudnościami w nauce. |- Prowadzenie zajęć wyrównawczych dla uczniów klas 3 |rok szkolny 2017/2018 |Dziennik zajęć dodatkowych. |
| | |- Prowadzenie zajęć wyrównawczych dla klas 1i 2. |2018/2019 | |
| | | |2019/2020 | |
|11. |Podjęcie działań promujących szkołę |- Udział w przygotowywaniu uroczystości |okres stażu |Zdjęcia, artykuły na stronie internetowej szkoły |
| |w środowisku lokalnym. |i imprez szkolnych takich jak ...