Dodaj publikację
Autor
Karina Nowak-Ostrowska
Data publikacji
2021-01-11
Średnia ocena
0,00
Pobrań
2

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Celem publikacji jest przedstawienie materiałów stosowanych do wznoszenia ścian, jak również podział i funkcja ścian budynków.
 Pobierz (docx, 477,3 KB)

Podgląd treści

KONSPEKT LEKCJI

CZĘŚC ORGANIZACYJNA: Prowadzący: Karina Nowak-Ostrowska

Przedmiot: „ Budownictwo ogólne”

Klasa: II T3

Liczba uczniów: 24

Czas trwania: 1x45 min.

Miejsce odbywania zajęć: Zespół Szkół wDobczycach.

Forma prowadzenia zajęć: Praca indywidualna, praca w grupach

CZĘŚC MERYTORYCZNA:

Temat jednostki metodycznej: „Ściany”.

Temat jednostki lekcyjnej: Ściany – definicja, funkcje, podział ze względu na przeznaczenie i rodzaj użytego materiału.

Ogólne cele dydaktyczno – wychowawcze:

Cel: - poznawczy - (co uczeń powinien wiedzieć)

- zapamiętał co to są ściany

- zapamiętał jakie są kryteria podziału ścian ze względu na przeznaczenie

- zapamiętał jakie rozróżniamy ściany ze względu na rodzaj użytego materiału

- kształcący – (co uczeń powinien umieć?)

- określa funkcje ścian

- samodzielnie dokonuje wyboru rodzaju ścian w zależności od przeznaczenia

- samodzielnie rozróżnia materiały budowlane do wykonywania ścian

- wychowawczy – w uczniu będzie rozwijana:

- umiejętność porządkowania wiadomości z wybranego materiału,

- współpraca w zespole,

- umiejętność komunikowania się

Cele operacyjne:

Po zakończeniu zajęć uczeń potrafi:

- zdefiniować ściany,

- określić funkcje ścian,

- dokonać podziału ścian ,

- wymienić materiały budowlane do wznoszenia ścian

CZĘŚĆ METODYCZNA:

Metody kształcenia: objaśnienie, pokaz, pogadanka, ćwiczenia przedmiotowe

Środki dydaktyczne: rzutnik, foliogramy, próbki materiałów stosowanych do wykonywania ścian, foldery,

czasopisma.

Przebieg lekcji.

Wprowadzenie. (2 min.)

1. Powitanie, sprawdzenie obecności.

I. Uświadamianie celów (3 min.)

1. Podanie tematu lekcji i zapisanie go w dzienniku

Temat: :” Ściany – definicja, funkcje, podział ze względu na przeznaczenie i rodzaj użytego

materiału.”

2. Zachęcenie: Aktywne uczestniczenie w lekcji będzie nagradzane +.

3. Przedstawienie korzyści: Uzyskanie trzech +++ daje ocenę bardzo dobrą.

II. Poznawanie faktów (10 min).

Podanie definicji ścian, funkcji oraz stosowanego materiału do ich budowy.

(załącznik nr 1).

Metody: omówienie

Środki: rzutnik, foliogramy, zdjęcia

III. Kształtowanie pojęć, poznawanie prawidłowości i systematyzowanie wiedzy (5 min)

Podanie podziału ścian wynikającego z charakteru ich pracy i usytuowania w budynku.

(załącznik nr 2)

Metody: pogadanka

Środki: rzutnik, foliogramy, zdjęcia

IV. Przechodzenie od teorii do praktyki. (10 min)

Omówienie materiałów stosowanych do wznoszenia ścian na podstawie próbek znajdujących się w pracowni.

Metody: burza mózgów, ćwiczenia praktyczne.

Środki: próbki materiałów budowlanych.

Przebieg: nauczyciel rozdaje uczniom kartki z nazwami materiałów i proponuje dopasować je do

znajdujących się na ławce próbek materiałów. (załącznik nr 3)

V. Utrwalanie wiadomości i umiejętności. (7 min)

1. Umiejętność określenia ścian w zależności od warunków pracy i usytuowania na rysunku budynku

mieszkalnego (rzut parteru).

Metody: ćwiczenie praktyczne

Środki: rzut parteru budynku mieszkalnego-załącznik nr.4

VI. Sprawdzanie osiągnięć. (5 min).

Nauczyciel sprawdza poprawność wykonania poprzedniego ćwiczenia.

Zadaje zadanie domowe: Narysować i zwymiarować cegłę budowlaną pełną.

VII. Kontrola i ocena. (3 min).

ZAŁĄCZNIK NR 1

ŚCIANY budynków są to ...