Dodaj publikację
Autor
Karolina Stark
Data publikacji
2021-03-28
Średnia ocena
0,00
Pobrań
17

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Plan rozwoju na nauczyciela dyplomowanego rozpoczęcie : 02. 09. 2019 r. Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy Planowana data zakończenia stażu wydłuża się o 4 m-ce (zwolnienie lekarskie) ok. 01. 10. 2022 r.
 Pobierz (pdf, 452,4 KB)

Podgląd treści

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ

ZAWODOWY NAUCZYCIELA

DYPLOMOWANEGO


Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż:

mgr Karolina Stark – nauczyciel mianowany

Nazwa i adres placówki:

Szkoła Podstawowa im. Józefa Dambka w Leśniewie

ul. Mechowska 2

84-106 Leśniewo

Dyrektor: mgr Maria Maciejewska

Data rozpoczęcia stażu: 02. 09. 2019 r.

Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy

Planowana data zakończenia stażu: 01. 06. 2022 r.

Posiadane kwalifikacje:

 Uniwersytet Gdański, Studia podyplomowe, kierunek – pedagogika przedszkolna i
wczesnoszkolna.

 Uniwersytet
Filologiczno-Historyczny,
Studia magisterskie, kierunek – filologii polskiej ze specjalnością bibliotekoznawstwa i
informacji naukowej.

Gdański,

Wydział

 Kurs pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli – Ośrodek Doskonalenia Kadr
„ATENA” w Słupsku.

 Kurs podstawowy języka angielskiego – ukończony certyfikatem TOEIC Bridge.

 Kurs: Automatyzacja procesów biblioteki szkolnej.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznie 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2018 poz.967 i 2245

oraz z 2019 r. poz. 730 i 1287)

Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego

przez nauczycieli (Dz. U. 2018 poz. 1574).

Rozporządzenie MEN z dnia 23 sierpnia 2019r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania

stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

CEL GŁÓWNY:

- Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela

dyplomowanego.

CEL SZCZEGÓŁOWY:

- Pogłębienie wiadomości i umiejętności w różnych dziedzinach mojej pracy zawodowej;

- Zdobywanie doświadczenia w podejmowanych działaniach na rzecz szkoły;

- Podniesienie efektywności działań dydaktyczno – wychowawczych;

- Osobisty rozwój.

UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTANIA W PRACY METOD AKTYWIZUJĄCYCH
UCZNIA ORAZ NARZĘDZI MULTIMEDIALNYCH I INFORMATYCZNYCH,

SPRZYJAJĄCYCH PROCESOWI UCZENIA SIĘ

§ 8 ust. 3 pkt. 1

Lp.

Działania i zadania

Formy realizacji

nauczyciela

1.

Poznanie procedury awansu
zawodowego.

2. Odbycie stażu dotyczącego

awansu zawodowego.

3.

Samodzielne doskonalenie
warsztatu pracy poprzez
udział w różnych formach
doskonalenia.

4. Rozwijanie

kompetencji
i

czytelniczych
upowszechnianie
czytelnictwa wśród uczniów.

 Zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa
oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego.
 Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
 Udział w kursach, warsztatach, szkoleniach
i konferencjach dotyczących awansu zawodowego.

szkolnego
2019/2020

roku

Termin
realizacji
I semestr

Cały okres

stażu

Wrzesień

2019

Cały okres

stażu

Maj 2022

Cały okres

stażu

rozwoju

w

różnych

realizacji planu

(rady
seminaria, warsztaty,

 Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
 Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
 Dokumentowanie
zawodowego.
 Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu
rozwoju zawodowego.
 Uczestniczenie
formach
wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia
zawodowego
szkoleniowe, konferencje
metodyczne,
kursy,
zastosowanie technologii informacyjnej w pracy
bibliotekarza i innych nauczycieli).
 Udział
w
Pedagogicznych.
 Systematyczne śledzenie literatury metodycznej
i dydaktycznej, korzystanie z zasobów biblioteki
własnej,
przedszkolnej
i portali internetowych.
 Tworzenie własnego warsztatu
materiałów dydaktycznych, dekoracji sali.
 Organizowanie
plastycznych, literackich, fotograficznych.
 Wystawki książek i czasopism ...