Dodaj publikację
Autor
Lucyna Rezmer
Data publikacji
2021-08-15
Średnia ocena
0,00
Pobrań
82

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Publikacja przedstawia plan nauczyciela mianowanego, który ubiega się o uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego.
 Pobierz (docx, 33,5 KB)

Podgląd treści

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego

ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Imię i nazwisko: Lucyna Rezmer Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowanyMiejsce pracy: Szkoła Podstawowa im. Alfonsa Hoffmanna Nauczany przedmiot: język angielskiCzas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy

Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2017 Data kontynuacji stażu: 25 listopada 2019

Awans na stopień nauczyciela dyplomowanego: plan działań.

§ 8 ust. 2 pkt.1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1–3 Karty Nauczyciela – uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją.

Zadania do realizacji:

Formy realizacji:

Dokumentowanie realizacji zadań:

Termin:

Poznanie procedury awansu zawodowego, analiza przepisów prawa oświatowego oraz dokumentacji wewnętrznej, złożenie planu rozwoju zawodowego.

Analiza dokumentów związanych z pracą szkoły: statut, regulaminy szkolne, przedmiotowe zasady oceniania, wewnątrzszkolne zasady oceniania.

Analiza materiałów dostępnych na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.

Złożenie wniosku o kontynuację stażu.

Opis i analiza realizacji zadań ze wskazaniem efektów.

Listopad 2019

Współtworzenie dokumentacji szkolnej.

Wprowadzanie zmian w Przedmiotowych Zasadach Oceniania z Języka Angielskiego i współtworzenie innych dokumentów bieżących.

Udział w pracach Zespołu Języków Obcych.

Dokumenty szkolne.

Okres stażu.

Udział w formach doskonalenia zawodowego wynikającego z potrzeb własnych oraz szkoły.

Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych.

Udział w kursach, szkoleniach, konferencjach, warsztatach metodycznych i dydaktycznych oraz w innych formach doskonalenia zawodowego zgodnie z potrzebami szkoły oraz własnymi.

Obserwowanie zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli.

Certyfikaty.

Opis i analiza realizacji zadania ze wskazaniem efektów.

Okres stażu – wg harmonogramu posiedzeń Rady Pedagogicznej.

Wg terminarza szkoleń/WDN.

Wg ustaleń wewnętrznych.

Pogłębianie wiedzy z zakresu metodyki oraz dydaktyki języka angielskiego.

Literatura fachowa oraz poradniki metodyczne.

Publikacje w Internecie.

Współpraca z wydawnictwami i doradcami metodycznymi.

Linki do stron z materiałami.

Wykaz literatury.

Potwierdzenia, certyfikaty.

Okres stażu.

Organizacja imprez tematycznych.

Europejski Dzień Języków Obcych.

Dni Otwarte.

Dzień Św. Patryka.

Dzień Europy.

Opis i analiza realizacji zadań ze wskazaniem efektów.

Wrzesień

Wg harmonogramu pracy szkoły.

Marzec

Maj

Diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów.

Tworzenie i przeprowadzanie testów diagnostycznych, ankiet ewaluacyjnych, testów kompetencji.

Sprawdzanie próbnych egzaminów z języków obcych.

Opracowywanie wyników egzaminów próbnych i końcowych z języka angielskiego, przedstawianie ich na Radzie Pedagogicznej.

Testy, ankiety, prezentacje, sprawozdania.

Okres stażu.

Uczestnictwo w imprezach szkolnych.

Organizacja/współorganizacja imprez.

Scenariusze, opis i analiza realizacji ...