Dodaj publikację
Autor
Anna Wełniak
Data publikacji
2021-11-16
Średnia ocena
0,00
Pobrań
12

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Zapraszam do świetnej zabawy dzieci przygotowujące się do PIERWSZEJ KOMUNII, w tym Quizie zawarte są potrzebne i niezbędne wiadomości przygotowujące Cię do Pierwszej Komunii.
 Pobierz (doc, 40,5 KB)

Podgląd treści


Anna We³niak

Quiz – I Komunia

1. Czyim domem jest koœció³?
a. Pana Boga
b. Ksiêdza
c. Sióstr zakonnych
Odp. a. Koœció³ jest domem Pana Boga.

2. Od kiedy nale¿ymy do wielkiej rodziny dzieci Bo¿ych?
a. Od urodzenia
b. Od momentu pójœcia do szko³y
c. Od chrztu
Odp. c. Do wielkiej rodziny dzieci Bo¿ych nale¿ymy od momentu naszego chrztu.

3. Po co chodzimy do koœcio³a?
a. aby spotkaæ siê z Panem Jezusem
b. aby sobie posiedzieæ
c. aby spotkaæ kolegów i kole¿anki
odp. a. Do koœcio³a chodzimy aby spotkaæ siê z Panem Jezusem.

4. Czym jest modlitwa?
a. recytowaniem z pamiêci
b. przebywaniem i rozmow¹ z Panem Bogiem
c. obmawianiem innych
Odp. b. Modlitwa to przebywanie i rozmowa z Panem Bogiem.

5. Jak Pan Bóg do nas przemawia?
a. poprzez radio i telewizjê
b. poprzez piêkno stworzonego œwiata
c. przez telefon

Odp. b. Pan Bóg przemawia do nas przez piêkno stworzonego œwiata.

6. Co jest najwiêkszym darem naszego Stworzyciela dla nas?
a. Jego mi³oœæ
b. nowoczesna technika
c. nasze zdrowie
Odp. a. Najwiêkszym darem naszego Stworzyciela jest Jego mi³oœæ do nas.

7. Kto pojedna³ niepos³usznych ludzi ze Stwórc¹, gdy odrzucili Jego mi³oœæ?
a. Adam i Ewa
b. Abraham
c. Pan Jezus – Zbawiciel
Odp. c. Pan Jezus nasz Zbawiciel pojedna³ ludzi ze Stwórc¹.

8. Czy œwiat jest darem Pana Boga dla nas?
a. tak
b. nie
c. tylko niektóre rzeczy
Odp. a. Œwiat jest darem Pana Boga dla nas czyli ludzi.

9. Które przykazanie jest najwa¿niejsze?
a. pierwsze z Dziesiêciu Przykazañ
b. trzecie z Dziesiêciu Przykazañ
c. Przykazanie Mi³oœci: „Bêdziesz mi³owa³ Pana Boga swego ca³ym swoim sercem, ca³¹ swoj¹ dusz¹ i ca³ym umys³em, a bliŸniego swego jak siebie samego”.
Odp. c. Najwa¿niejsze jest przykazanie mi³oœci: „Bêdziesz mi³owa³ Pana Boga swego ca³ym swoim sercem, ca³¹ swoj¹ dusz¹ i ca³ym umys³em, a bliŸniego swego jak siebie samego”.

10. Jak brzmia³y najwa¿niejsze s³owa w czasie naszego chrztu?
a. Jakim imieniem nazwaliœcie swoje dziecko...
b. Czy wyrzekacie siê wszelkiego z³a...
c. ... Ja ciebie chrzczê, w imiê Ojca i Syna i Ducha Œwiêtego.
Odp. c. Najwa¿niejsze s³owa w czasie naszego chrztu to: ... Ja ciebie chrzczê, w imiê Ojca i Syna i Ducha Œwiêtego.

11. Czy chrzest to pierwszy sakrament w ¿yciu chrzeœcijanina?
a. tak
b. nie
c. nie wiem
Odp. a. Chrzest jest pierwszym i najpotrzebniejszym sakramentem do zbawienia.

12. Jakie przedmioty rodzice i chrzestni przynosz¹ wtedy do ...