Dodaj publikację
Autor
Danuta Jachym
Data publikacji
2021-11-18
Średnia ocena
0,00
Pobrań
18

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego - Szkoła policealna medyczna
 Pobierz (docx, 28,6 KB)

Podgląd treści

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O UZYSKANIE STOPNIA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Danuta Jachym

Nazwa szkoły: Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle

Dyrektor szkoły: Monika Kulik-Marek

Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2021 r.

Data zakończenia stażu: 31 maja 2024 r.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2019 poz. 2215 z późn. zm.)

Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2020 poz. 2200)

CELE GŁÓWNY:

Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

W OKRESIE ODBYWANIA STAŻU BĘDĘ:

Podejmować działania mające na celu doskonalenie warsztatu pracy, w tym umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej;

Realizować zadania służące podniesieniu jakości pracy szkoły;

Pogłębiać wiedzę i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego;

Przeprowadzę co najmniej 3 godziny zajęć otwartych dla nauczycieli oraz dokonam ich ewaluacji, w obecności, w miarę możliwości, nauczyciela-doradcy metodycznego w zakresie tych zajęć lub nauczyciela-konsultanta lub przedstawiciela organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

§ 8 ust. 3 pkt. 1

Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się.

Zadania do wykonania

Podejmowane działania

Termin realizacji

Doskonalenie warsztatu pracy.

Udział w kursach, szkoleniach i konferencjach w ramach doskonalenia wewnątrzszkolnego m. in.:

uczestnictwo w radach pedagogicznych szkoleniowych,

udział w lekcjach otwartych przeprowadzanych przez innych nauczycieli.

Udział w formach doskonalenia zewnątrzszkolnego:

kursy i szkolenia.

Na bieżąco wg harmonogramu.

Zastosowanie metod aktywizujących, sprzyjających procesowi uczenia się w procesie dydaktycznym.

Korzystanie w pracy bieżącej z metod aktywizujących np.: burza mózgów, dyskusja, praca w grupach, rybi szkielet, dyskusja panelowa, studium przypadku, metoda projektu, drzewko decyzyjne, stacje zadaniowe, gry dydaktyczne itp.

Cały okres stażu, na większości prowadzonych lekcji.

Stosowanietechnologii informacyjnej i komunikacyjnej na zajęciach lekcyjnych.

Korzystanie z technologii informacyjnej i komunikacyjnej podczas zajęć:

tworzenie autorskich prezentacji multimedialnych i filmów,

wyszukiwanie, gromadzenie i przetwarzanie informacji o tematyce dydaktycznej i zawodowej,

Przygotowanie pomocy dydaktycznych do pracy na lekcji przy pomocy komputera:

przygotowanie sprawdzianów, kart pracy ucznia, testów,

komunikowanie się z nauczycielami oraz słuchaczami za pomocą poczty elektronicznej oraz komunikatorów,

prowadzenie lekcji z wykorzystaniem programów multimedialnych, internetu, aplikacji Quizizz, Dysku Google, Padlet, Learning Apps, Wordwall, Meet itp.

Cały okres stażu, na bieżąco.

§ 8 ust. 3 pkt. 2

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i ...