Dodaj publikację
Autor
Rafał Korczak
Data publikacji
2022-01-06
Średnia ocena
0,00
Pobrań
7

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Innowacja - elementy języka francuskiego na lekcjach historii
 Pobierz (docx, 20,9 KB)

Podgląd treści

„Historia z elementami kultury krajów frankofońskich i języka francuskiego”

 

Autor innowacji:

Rafał Korczak

 

Rodzaj innowacji:

programowa

 

Czas realizacji:

1 września 2021 r. – czerwiec 2022 r.

 

Miejsce realizacji:

Szkoła Podstawowa Nr 116 Im. Aleksego Rżewskiego w Łodzi 

Zakres innowacji:

Uczniowie klasy VIa

 

Cele innowacji

 

Rozwój zdolności lingwistycznych.

Przygotowanie do zdobywania kolejnych szczebli edukacji z nauczaniem dwujęzycznym.

Wstępne osłuchanie się z językiem francuskim

Przyswajanie języka obcego przez naukę merytorycznych treści z podstawy programowej, zamiennie w dwóch językach.

Zastosowanie języka francuskiego jako narzędzia do zdobywania wiedzy.

Poznanie podstawowych pojęć z historii powszechnej

I.                    Zasady innowacji

Innowacja przeznaczona jest do realizacji w szkole podstawowej w klasie VIa w ramach lekcji historii. Elementy języka francuskiego podczas zajęć, dotyczących historii powszechnej. Skierowana jest do uczniów chcących rozpocząć w przyszłości naukę języka francuskiego. Zainteresowanych nie tylko językiem, ale i szeroko pojętą kulturą Francji, którzy chcą kontynuować naukę języka francuskiego w klasie VII. Uwzględnia ona założenia obowiązującej podstawy programowej do historii oraz wzbogaca ją o nowe elementy z języka francuskiego, kultury i historii Frankofonów. Realizacja innowacji nie wymaga od jej uczestników znajomości języka francuskiego.

II.                  Spodziewane efekty

 

Oczekiwane efekty

- dla ucznia:

Pogłębienie zdolności lingwistycznych;

Poznanie wiedzy o kulturze krajów frankofońskich.

- dla szkoły:

wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły poprzez uatrakcyjnienie zajęć lekcyjnych;

budowanie pozytywnego wizerunku szkoły wśród dzieci i rodziców, jako placówki dbającej o językowy rozwój swoich wychowanków;

podniesienie jakości pracy szkoły.

III.                Sposób ewaluacji

Ewaluacja końcowa nastąpi w czerwcu 2022 r. i będzie stanowiła informację zwrotną dla prowadzącego na temat celowości przeprowadzania tego rodzaju innowacji w przyszłości. Wyniki ewaluacji końcowej zostaną opracowane oraz zaprezentowane uczniom, ich rodzicom oraz radzie pedagogicznej.

 

Ewaluacji podlegać będą:- stopień realizacji działań zaplanowanych w ramach innowacji;- skuteczność metod i form pracy w zdobywaniu wiedzy przez uczniów i kształtowaniu ich umiejętności oraz postaw;- stopień atrakcyjności i użyteczności zajęć dla uczestników.

 

-Narzędzia służące do ewaluacji:- rozmowy z uczniami;- obserwacja pracy i zaangażowania uczestników innowacji;- ankieta skierowana do uczniów.

----------------------------- --------------------------

Podpis nauczyciela Podpis Dyrektora