Dodaj publikację
Autor
Katarzyna Kuter
Data publikacji
2022-02-26
Średnia ocena
0,00
Pobrań
14

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Program chrześcijańskiego koła teatralnego pozostawia prowadzącemu możliwość ingerowania i modyfikacji treści odpowiednio do pojawiających się okoliczności. Zagadnienia sformułowane zostały w sposób uogólniający tak, by uczniowie mogli rozwijać swoje zainteresowania i mocne strony.
 Pobierz (docx, 14,5 KB)

Podgląd treści

PROGRAM CHRZEŚCIJAŃSKIEGO

KOŁA TEATRALNEGO

1. Wstęp

Program zajęć teatralnych przeznaczony jest dla uczniów klas I-VIII szkoły podstawowej.

Jego realizacja odbywała się będzie na zajęciach pozalekcyjnych, raz w tygodniu przez 45 minut (dzień, godzina) w sali widowiskowej przy … (adres). Opiekun: nauczyciel języka polskiego, … .

2. Założenia ogólne programu

Program został stworzony z myślą o uczniach, którzy chcą poszerzać swoją wiedzę, pogłębiać zainteresowania teatralne i doskonalić umiejętności polonistyczne.

Zajęcia uwzględniają indywidualne uzdolnienia uczniów, inspiruje do aktywności i kreatywności, rozwija talenty podopiecznych. Istotnym założeniem jest funkcja terapeutyczna spotkań.

3. Cele edukacyjneCele ogólne:1. Rozwijanie uzdolnień polonistycznych.2. Wyzwalanie w uczniach kreatywności.4. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw.5. Kształtowanie świadomego i aktywnego uczestnictwa w kulturze.6. Rozbudzanie zainteresowań kulturą. 7. Rozwijanie sprawności językowych.

8. Rozbudzanie zainteresowań uczniów teatrem, obcowanie ze sztuką, umiejętność odbioru sztuki, bywanie w teatrze.

9. Rozwijanie wrażliwości artystycznej.

10. Udział w życiu kulturalnym szkoły.

Cele szczegółowe. Uczeń:1. Bierze udział w inscenizacjach, konkursach i uroczystościach szkolnych. 2. Odkrywa własne możliwości twórczych.3. Samodzielnie poszukuje potrzebnych informacji i materiałów.4. Wykazuje się zainteresowaniem kulturą żywego słowa i rozwija je.5. Posiada system wartości moralno-społecznych, który wpływa na pozytywne postawy ucznia.6. Rozwija wyobraźnię i wrażliwość estetyczną.7. Podnosi poziom znajomości ortografii i interpunkcji, doskonali sprawność ortograficzną.

8. Obcuje z różnymi utworami literackimi. Umie poprawnie posługiwać się językiem ojczystym.

9. Doskonali umiejętności w zakresie technik mówienia (dykcji, emisji głosu).

10. Rozwija zdolności recytatorskie.

11. Rozwija wyobraźnię, wrażliwość i inwencję twórczą, ekspresję kulturalną.

12. Doskonali pamięć oraz rozwija koordynację wzrokowo-słuchowo-motoryczną.

13. Integruje się z zespołem ogólnoszkolnym.

14. Posiada poczucie odpowiedzialności i dyscypliny, a także samodzielności, wytrwałości i rzetelności w pracy.

15. Rozwija umiejętność współdziałania w zespole, empatię.

16. Doznaje radosnych przeżyć emocjonalnych i estetycznych, eliminuje nieśmiałość lub pracuje nad jej zmniejszeniem.

17. Wzmacnia poczucie własnej wartości, pewności siebie, otwartości, bezpośredniości, spontaniczności.

18. Zdobywa umiejętności improwizacyjne i naśladowcze, doskonali mimikę i plastykę ciała.

19. Posiada możliwość swobodnej ekspresji emocjonalnej, ruchowej, muzycznej.

20. Przygotowuje, współtworzy najważniejsze uroczystości szkolne.

4. Treści nauczania

1. Komunikacja językowa:

a) znaczenie komunikacji językowej i jej rodzaje,

b) dykcja jako zjawisko – ćwiczenia dykcji,

c) wymawianie samogłosek nosowych,

d) staranność wymowy,

e) zjawiska akustyczne oraz wyrazy dźwiękonaśladowcze,

f) prawidłowe oddychanie,

g) stres, trema – jak je przezwyciężać,

h) gimnastyka warg i języka,

i) poprawność akcentowania,

j) ćwiczenia poprawnej intonacji i modulacji głosu.

2. Zabawa w teatr:

a) różne formy teatralne (inscenizacje, teatrzyk lalek, teatrzyk cieni, pantomima, itp.),

b) przygotowanie do gry scenicznej:

- ćwiczenia rytmizujące ...