Dodaj publikację
Autor
Jowita Maculewicz-Wnuk
Data publikacji
2022-03-14
Średnia ocena
0,00
Pobrań
27

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na nauczyciela dyplomowanego.
 Pobierz (docx, 42,3 KB)

Podgląd treści

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Jowita Maculewicz-Wnuk

Nazwa i adres placówki: Szkoła Podstawowa nr 5 im. Jana Pawła II

ul. Kuśnierzy 7

73-110 Stargard

Dyrektor: mgr Włodzimierz Owczarek

Data rozpoczęcia stażu: 01. 09. 2019 r.

Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy

Planowana data zakończenia stażu: 31. 05. 2022 r.

Posiadane kwalifikacje:

Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwo Wiedzy Powszechnej: kierunek „Pedagogika” - specjalność: „Pedagogika resocjalizacyjna”- studia licencjackie.

Uniwersytet Szczeciński: kierunek ” Socjologia” – specjalność „Doradztwo psychospołeczne”- studia magisterskie.

Politechnika Szczecińska - Wydział Informatyki: kierunek: „Informatyka i technologie informacyjne” – studia podyplomowe.

Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych: kierunek „Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna - kształcenie zintegrowane” – studia podyplomowe.

Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych: kierunek „ Przygotowanie pedagogiczne – pedagogiczna szkolna” – studia podyplomowe.

Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum: kierunek „Wczesne nauczanie języka angielskiego w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej” – studia podyplomowe.

Certyfikat B2 – Pearson test of English general (CEF B2)

CEL GŁÓWNY:

Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

CEL SZCZEGÓŁOWY:

Pogłębienie wiadomości i umiejętności w różnych dziedzinach mojej pracy zawodowej;

Zdobywanie doświadczenia w podejmowanych działaniach na rzecz szkoły;

Podniesienie efektywności działań dydaktyczno – wychowawczych;

Osobisty rozwój;

Realizacja wymagań kwalifikacyjnych umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTANIA W PRACY METOD AKTYWIZUJĄCYCH UCZNIA ORAZ NARZĘDZI MULTIMEDIALNYCH I INFORMATYCZNYCH, SPRZYJAJĄCYCH PROCESOWI UCZENIA SIĘ

§ 8 ust. 3 pkt. 1

Lp.

Działania i zadania nauczyciela

Formy realizacji

Termin realizacji

Sposoby realizacji, wskazówki, dokumentacja

1

Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej

Opracowanie scenariuszy zajęć, konspektów, scenariuszy imprez i innych pomocy dydaktycznych.

Wykorzystywanie Internetu jako dodatkowego źródła pracy wychowawczej.

Systematyczne śledzenie literatury metodycznej

i dydaktycznej, korzystanie z zasobów biblioteki własnej, szkolnej i portali internetowych.

Tworzenie własnego warsztatu pracy, materiałów dydaktycznych, dekoracji sali i gazetek szkolnych.

Przygotowywanie, projektowanie i opracowanie materiałów na potrzeby rad szkoleniowych i wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli oraz konstruowanie programów i planów pracy.

Cały okres stażu

Materiały pozyskane z Internetu

Scenariusze, konspekty

Prace wykonane przez wychowanków na komputerze

Programy, plany pracy, sprawozdania

2.

Pogłębianie wiedzy i umiejętności posługiwania się technologią komputerową i informacyjną

Aktywny udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego poszerzających umiejętności informatyczne uwzględniając szkolenia, webinary, wykłady w formie online.

Aktywne uczestnictwo w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli.

Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych umożliwiających poszerzenie działań związanych z zadaniami szkoły – studia podyplomowe „edukacja dla bezpieczeństwa i wiedza o społeczeństwie”.

Wymiana materiałów dydaktycznych z innymi nauczycielami drogą mailową, poprzez komunikatory internetowe oraz dziennik elektroniczny.

Korzystanie z urządzeń multimedialnych

Gromadzenie niezbędnych przepisów oświatowych ...