Dodaj publikację
Autor
Monika Kulig
Data publikacji
2022-05-23
Średnia ocena
0,00
Pobrań
18

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego. Przedszkole 2019/2022.
 Pobierz (docx, 23,6 KB)

Podgląd treści

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘO STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko: mgr Monika K

Placówka oświatowa: Przedszkole nr … w Zabrzu

Dyrektor placówki: mgr ……

Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2019 r.

Przewidywana data zakończenia stażu: 31.05.2022 r.

Opiekun stażu: mgr ….

Plan Rozwoju Zawodowego zgodny z :

1. Ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (DZ.U. z 2018r., poz. 967 ze zm.)2. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.(Dz. U. 2018 poz. 1574)

CEL GŁÓWNY:

Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli:

• Uczestnictwo w pracach organów przedszkola związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu placówki oraz potrzeb przedszkola i środowiska lokalnego,

• Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielne lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego,

• Poznanie przepisów dotyczących systemu oświaty, w zakresie funkcjonowania placówki z uwzględnieniem jej specyfiki.

Plan rozwoju zawodowego może ulec zmianie w trakcie jego realizacji. Wszelkie zmiany będą dokonywane w formie aneksów.

Wymagania rozporządzenia

Zadania do wykonania i formy realizacji

Termin realizacji

§ 7 ust. 2, pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły,

Współpraca z opiekunem stażu.

• Ustalenie zasad współpracy z opiekunem stażu. • Analiza przygotowanego planu rozwoju. • Analiza opracowanego sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. • Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.

Doskonalenie umiejętności zawodowych w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej. • Udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego, szkoleniach, warsztatach, zgodnie z własnymi zainteresowaniami i potrzebami placówki• Korzystanie z portali, stron internetowych poświęconych edukacji oraz czasopism, poradników metodycznych oraz literatury fachowej. • Gromadzenie oraz utworzenie własnej bazy materiałów dydaktycznych. • Opracowanie własnych pomocy dydaktycznych

Uczestnictwo w pracach związanych z realizacją zadań przedszkola:

• udział w posiedzeniach i szkoleniach Rady Pedagogicznej, WDN-ach, szkoleniach, kursach itp Współpraca przy organizowaniu uroczystości przedszkolnych• Organizowanie lub współorganizowanie uroczystości przedszkolnych, np.: optymistyczny dzień przedszkolaka, jasełka, dzień babci i dziadka, barbórka, powitanie wiosny, bal karnawałowy, festyn rodzinny itd.• Zamieszczanie na stronie internetowej przedszkola informacji z wydarzeń, imprez i uroczystości grupy – po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych rodziców uczniów • Przygotowywanie dekoracji na uroczystości

Wrzesień 2019

Wrzesień 2019

Koniec stażu

Zgodnie z ustaleniami z opiekunem

Zgodnie ...