Dodaj publikację
Autor
Mariola Stefańska-Żałoba
Data publikacji
2023-01-24
Średnia ocena
0,00
Pobrań
7

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Konspekt lekcji poświęcony jest bajce A. Puszkina. Głównym celem zajęć było poznanie bajki i ustalenie kolejności zdarzeń oraz przesłania.
 Pobierz (docx, 353,9 KB)

Podgląd treści

Mariola Stefańska-Żałoba

Konspekt lekcji języka polskiego

Klasa: IV

Czas trwania: 45 minut

Termin realizacji: 04.03.2022r.

Temat lekcji: „Bajka o rybaku i rybce” A. Puszkina – ustalenie kolejności zdarzeń i przesłania baśni.

Wymagania szczegółowe z podstawy programowej:

I Kształcenie literackie i kulturowe:

omawia elementy świata przedstawionego 1.1.

rozpoznaje fikcję literacką, rozróżnia i wyjaśnia elementy realistyczne i fantastyczne 1.2.

rozpoznaje czytany utwór jako baśń 1.3.

opowiada o wydarzeniach fabuły oraz ustala kolejność zdarzeń 1.7.

wskazuje w utworze bohaterów głównych i drugoplanowych 1.11.

wskazuje wartości w utworze oraz określa wartości ważne dla bohatera 1.20.

II Kształcenie językowe:

pisze poprawnie pod względem ortograficznym oraz stosuje reguły pisowni 4.1.

poprawnie używa znaków interpunkcyjnych: kropki, przecinka 4.2.

III Tworzenie wypowiedzi:

uczestniczy w rozmowie na zadany temat 1.1.

redaguje notatki 2.5.

opowiada o przeczytanym tekście 2.6.

IV Samokształcenie. Uczeń:

doskonali ciche i głośne czytanie 1.1.

Cel główny lekcji: Zapoznanie z treścią baśni „Bajka o rybaku i rybce” oraz ustalenie jej przesłania.

Cele szczegółowe lekcji - uczeń:

zna utwór A. Puszkina „Bajka o rybaku i złotej rybce”,

potrafi ułożyć litery hasła zgodnie kolejnością alfabetyczną,

wie, że imiona, nazwiska, tytuły piszemy wielką literą,

potrafi wymienić cechy baśni,

potrafi wypowiadać się poprawnie zbudowanymi zdaniami,

wie, jak uporządkować kolejność zdarzeń,

wyjaśnia znaczenie słowa „morał/ przesłanie”,

wie, jakie przesłanie/ morał wynika z baśni,

potrafi sformułować morał/ przesłanie własnymi słowami,

potrafi bezbłędnie przepisać tekst z tablicy,

potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę w praktyce podczas wypowiedzi i samodzielnej pracy,

wie, co to znaczy szacunek do drugiego człowieka.

Metody pracy: wg W. Zaczyńskiego

oparte na słowie – pogadanka , dyskusja,

oparte na działaniu – zajęć praktycznych.

Formy pracy:

zbiorowa jednolita,

indywidualna jednolita, zróżnicowana,

praca w parach.

Środki dydaktyczne:

rybki wycięte z kartonu z zapisanymi literami i wyrazami,

karty pracy,

paski papieru z przebiegiem zdarzeń,

karta ewaluacji.

Przebieg lekcji:

I. CZĘŚĆ WSTĘPNA:

Powitanie, sprawdzenie obecności uczniów.

Sprawdzenie pracy domowej.

Wprowadzenie do tematu:

do tablicy przyczepione są rybki, każda oznaczona inną literą alfabetu. Zadaniem uczniów jest ułożenie rybek zgodnie z kolejnością alfabetyczną. Po odwróceniu rybek uczniowie odczytają tytuł omawianej dzisiaj baśni.

d = Bajka h = o m = rybaku p = i t = rybce.

Zapoznanie uczniów z celem lekcji.

Zapisanie tematu lekcji (na tablicy i w zeszytach).

II. CZĘŚĆ GŁÓWNA

1. Rozmowa na temat treści baśni „ Bajka o rybaku i rybce”

wypowiedzi uczniów ukierunkowane pytaniami nauczyciela (czas akcji , miejsce akcji, bohaterowie, wydarzenia.

Ustalenie kolejności zdarzeń. zał. nr 1

porządkowanie kolejności zdarzeń,

sprawdzenie ...