Dodaj publikację
Autor
Małgorzata Trzcińska
Data publikacji
2023-03-11
Średnia ocena
1,00
Pobrań
24

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie stażu w awansie na stopień nauczyciela mianowanego w szkole specjalnej. Stanowi podsumowanie realizacji celów i zadań zawartych w planie rozwoju zawodowego w latach 2016-2019.
 Pobierz (docx, 46,7 KB)

Komentarze

koma, 2023-03-14, ocena:

Jaki cel ma publikowanie sprawozdania, napisanego wg nieaktualnych przepisów, z 2013 roku? Przecież to mieszanie ludziom w głowach!

Podgląd treści

SPRAWOZDANIE NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko:

mgr Małgorzata Trzcińska

Szkoła:

Szkoła Przysposabiająca do Pracy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

Czas trwania stażu:

01. 09. 2016 r. do 31.05.2019 r.

Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie stażu

w awansie na stopień nauczyciela mianowanego.

Stanowi podsumowanie realizacji celów i zadań zawartych w planie rozwoju zawodowego.

§7 ust. 2 pkt 1

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań,a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

DZIAŁANIA NAUCZYCIELA

FORMY I SPOSOBY REALIZACJI

TERMIN

SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

UZYSKANE EFEKTY

Nawiązanie i systematyczna współpraca z opiekunem stażu.

Po napisaniu planu rozwoju zawodowego przedłożyłam dokumenty do akceptacji Dyrektorowi szkoły.

W trakcie stażu każdorazowo w przypadku jakichkolwiek problemów zawodowych miałam możliwość rozmowy ze swoim Opiekunem stażu, obserwowania zajęć prowadzonych przez Opiekuna stażu i innych nauczycieli. Byłam obserwowana podczas swojej pracy, wysłuchałam uwag i wniosków dotyczących prowadzonych przeze mnie zajęć.

zgodniez harmonogramem

Scenariusze zajęć.

Wnioski i uwagi do realizacji zajęć, wytwory uczniów.

Notatki własne.

Dokumentacja fotograficzna.

Wpisy w dzienniku zajęć lekcyjnych i zajęć rewalidacyjnych.

Podniesienie własnych kompetencji.

Rzetelna i konstruktywna analiza moich działań wpłynęła na poprawę jakości mojej pracy.

Zapoznanie się z dokumentacją dotyczącą pracy szkoły.

Analizowałam dokumentacje i Statut szkoły, Program Wychowawczy, Program Profilaktyki i Program Przysposabiający do Pracy. Dokonywałam wpisów w dziennikach rewalidacyjnych, prowadziłam dzienniki klasowe jako wychowawca klas. Pracowałam w szkole SPdP TPD w wymiarze 20 godz./tygodniowo.

IX/X 2016

w trakcie trwania stażu

Notatki własne.

Poprawnie prowadzona dokumentacja.

Lepsza znajomość przepisów prawa oświatowego.

Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizowaniem podstawowych zadań.

Brałam udział w Radach Pedagogicznych, Radach szkoleniowych i spotkaniach Rady Pedagogicznej z różnymi specjalistami.

w trakcie trwania stażu

Protokoły z posiedzenia Rady Pedagogicznej.

Listy obecności w dokumentacji szkoły.

Lista obecności na radach.

Dobra znajomość specyfiki działania placówki, w której pracuję.

Integracja z gronem pedagogicznym.

Prowadzenie dokumentacji

Szkolnej.

Prowadziłam, jako wychowawca, dziennik klasowy, dokonywałam należne wpisy i podliczenia, wpisów również w dziennikach rewalidacyjnych. Opracowywałam IPET dla każdego ucznia, karty informacyjne dla rodziców i oceny opisowe okresowe i roczne. Sporządzałam diagnozy wewnątrzszkolne dla uczniów swojej klasy i pozostałych klas. Pisałam programy wychowawcze dla uczniów. Tworzyłam indywidualnie i zespołowo programy zajęć. Opracowywałam scenariusze lekcji.

Dokonywałam dokumentacji efektów własnej pracy.

Wszystkie przygotowane dokumenty szkolne przedstawiałam do kontroli Opiekunowi stażu.

w trakcie trwania stażu

Dziennik zajęć.

IPET uczniów.

Program zajęć.

Systematyczna praca ...