Dodaj publikację
Autor
Joanna Waś
Data publikacji
2023-04-30
Średnia ocena
5,00
Pobrań
41

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Praca dotyczy pracy z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych, wskazując na różnice między specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a specyficznymi potrzebami edukacyjnymi. Omówiona są problemy i trudności w uczeniu się, które należy pokonać w celu wyrównania szans edukacyjnych.
 Pobierz (pdf, 327,3 KB)

Podgląd treści

Tytuł: Praca z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych

Autorka: Joanna Waś

Abstrakt: Praca dotyczy pracy z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych,

wskazując na różnice między specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a specyficznymi

potrzebami edukacyjnymi. Omówiona są problemy i trudności w uczeniu się, które należy

pokonać w celu wyrównania szans edukacyjnych. Przedstawiono znaczenie diagnostyki,

indywidualizacji i współpracy zespołu specjalistów w celu zapewnienia wsparcia uczniom

z różnymi trudnościami, takimi jak upośledzenie umysłowe, niewidomi, niesłyszący, autyzm,

Zespół Aspergera, niepełnosprawność ruchowa, choroby przewlekłe, ADHD, zaburzenia

komunikacji, niedostosowanie społeczne oraz uczniów wybitnie zdolnych. Szczegółowo

omówiono uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, takimi jak dysleksja,

dysgrafia, dysortografia czy dyskalkulia oraz zaprezentowano propozycje podejścia do takich

uczniów. Na koniec przedstawiono

istotę opracowania

indywidulanego programu

edukacyjno-terapeutycznego dla uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi,

dostosowanego do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.

1. Wprowadzenie

W pracy opisano specjalne potrzeby edukacyjne (SPE) ucznia ze szczególnym

uwzględnieniem specyficznych potrzeb edukacyjne (SfPE) ucznia. Opisano problemy

i trudności w uczeniu się, które należy pokonać w celu wyrównania szans edukacyjnych.

Uczeń z SPE to uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz

uczeń mający trudności w realizacji wymagań programowych. Trudności ucznia wynikają ze

specyfiki jego funkcjonowania poznawczo-percepcyjnego, zdrowotnego oraz z ograniczeń

środowiskowych. Celem zrozumienia specjalnych i specyficznych potrzeb edukacyjnych

ucznia jest wdrożenie idei wyrównywania szans edukacyjnych wszystkich uczniów.

Podstawą do pracy z uczniem z SPE i SfPE jest gruntowna diagnostyka dziecka

i indywidualizacja w podejściu do dziecka, która bazuje na rozpoznaniu i wykorzystaniu

potencjału dziecka celem pokonania jego deficytów i włączeniu go do grupy rówieśniczej.

2. Specjalne i specyficzne potrzeby edukacyjne ucznia

Czym różnią się SPE od SfPE ucznia. Otóż SPE wynikają z odmienności dziecka

spowodowanej określonymi deficytami lub nadwyżkami, które ujawniają się na różnych

etapach

rozwoju somatycznego, psychicznego

i społecznego. Udzielanie pomocy

podopiecznemu z SPE wymaga dogłębnej diagnozy obejmującej: rozwój, otoczenie, związki

z otoczeniem oraz sformułowanie celów

i programu wsparcia krótko-, średnio-

i długofalowego z uwzględnieniem sytuacji społecznej ucznia, jego zasobów i możliwości

oraz otoczenia.

Natomiast SfPE są związane określonym momentem rozwoju człowieka uwarunkowanym

czynnikami biologicznymi oraz oddziaływaniem otoczenia. W związku z SfPE należy

stworzyć odpowiednie warunki w celu zaspakajania głównych potrzeb na danym etapie

rozwoju, stosować różne formy dydaktycznego dostosowane do tych potrzeb oraz udzielać

form pomocy odpowiednich do trudności w uczeniu się lub trudności społecznych ucznia.

Generalne w dużej grupie uczniów z SPE znajduje się grupa uczniów ze specyficznymi

potrzebami edukacyjnymi.

Rys. 1 Specjalne i specyficzne potrzeby edukacyjne ucznia

3. Pomoc psychologiczno-prawna

Dyrektor szkoły ...