Dodaj publikację
Autor
Jacek Owczarek
Data publikacji
2023-11-18
Średnia ocena
0,00
Pobrań
14

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Hałas jako czynnik środowiska pracy, definicja hałasu, jego rodzaje i parametry, źródła hałasu, oddziaływanie hałasu na organizm ludzki oraz metody ograniczania hałasu na stanowiskach pracy.
 Pobierz (pdf, 414,0 KB)

Podgląd treści

KONSPEKT LEKCJI
Przedmiot: Bezpieczeństwo i higiena pracy
Klasa 1

TEMAT: ZAGROŻENIA WYNIKAJĄCE Z HAŁASU.

Cele operacyjne:
Po zakończeniu zajęć uczeń:
1. wie co rozumie się pod pojęciem hałas,
2. zna rodzaje hałasu i ich źródła,
3. wie jakie są skutki działania hałasu na organizm człowieka,
4. zna metody ograniczania zagrożeń hałasem.

Treści:
1. definicja hałasu,
2. rodzaje i parametry hałasu oraz ich źródła,
3. działanie hałasu na organizm ludzki,
4. metody ograniczania hałasu.

Metody i formy pracy:
1. wykład informacyjny w oparciu o prezentację multimedialną,
2. dyskusja.

Pomoce dydaktyczne:
komputer + projektor multimedialny,
prezentacja multimedialna.

Przebieg zajęć wg układu:
1. Sprawdzenie listy obecności, podanie tematu lekcji, przedstawienie celów zajęć.
2. Podanie definicji hałasu.
3. Przedstawienie rodzajów hałasu i ich źródła.
4. Omówienie skutków działania hałasu na organizm człowieka.
5. Zapoznanie z technicznymi i organizacyjno-administracyjnymi metodami
ograniczania hałasu.
6. Dyskusja na temat sposobów ograniczenia hałasu.
7. Podsumowanie.

opracował Jacek Owczarek
nauczyciel bezpieczeństwa i higieny pracy

HAŁAS

WYKONAŁ: JACEK OWCZAREK
NAUCZYCIEL BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

HAŁAS TO WSZELKIE NIEPOŻĄDANE,
NIEPRZYJEMNE, DOKUCZLIWE,
UCIĄŻLIWE LUB SZKODLIWE
DRGANIA OŚRODKA SPRĘŻYSTEGO,
ODDZIAŁUJĄCE ZA POŚREDNICTWEM
POWIETRZA NA NARZĄD SŁUCHU I
INNE ZMYSŁY ORAZ NARZĄDY
CZŁOWIEKA.

FALA DŹWIĘKOWA TO DRGANIA NA PRZEMIAN ZAGĘSZCZONEGO
I ROZRZEDZONEGO POWIETRZA, KTÓRE ROZPRZESTRZENIAJĄ
SIĘ Z PRĘDKOŚCIĄ OKOŁO 300M/S.

CZĘSTOTLIWOŚĆ DRGAŃ AKUSTYCZNYCH TO ILOŚĆ DRGAŃ
OŚRODKA SPRĘŻYSTEGO (POWIETRZA) W CZASIE 1S, JEDNOSTKĄ
JEST HERC (Hz).

WIELKOŚĆ RÓŻNICY MIĘDZY ZAGĘSZCZONYM A ROZRZEDZONYM
POWIETRZEM W FALI DECYDUJE O NATĘŻENIU DŹWIĘKU, CZYLI O
POZIOMIE HAŁASU, KTÓRY MIERZYMY W DECYBELACH (dB).

NATĘŻENIE DŹWIĘKU DLA
RÓŻNYCH ŹRÓDEŁ HAŁASU

HAŁAS W ZALEŻNOŚCI OD CZĘSTOTLIWOŚCI
DRGAŃ AKUSTYCZNYCH DZIELIMY NA:

HAŁAS SŁYSZALNY /AKUSTYCZNY/
20 – 16000Hz (20000Hz)

HAŁAS NIESŁYSZALNY
PONIŻEJ 20Hz – HAŁAS INFRADŹWIĘKOWY
POWYŻEJ 16000Hz – HAŁAS ULTRADŹWIĘKOWY

WYRÓŻNIAMY NASTĘPUJĄCE RODZAJE:

HAŁAS USTALONY GDY POZIOM DŹWIĘKU
NIE ZMIENIA SIĘ WIĘCEJ NIŻ O 5dB.

HAŁAS NIEUSTALONY GDY POZIOM
DŹWIĘKU ZMIENIA SIĘ O WIĘCEJ NIŻ 5dB.

HAŁAS IMPULSOWY SKŁADA SIĘ Z
JEDNEGO LUB WIELU DŹWIĘKÓW
KRÓTSZYCH OD 1S.

HAŁAS W ŚRODOWISKU PRACY JEST CHARAKTERYZOWANY PRZEZ:

POZIOM EKSPOZYCJI NA HAŁAS, MOŻE BYĆ ODNIESIONY DO
OŚMIOGODZINNEGO DOBOWEGO WYMIARU CZASU PRACY I
ODPOWIADAJĄCEJ MU EKSPOZYCJI DZIENNEJ LUB DO
EKSPOZYCJI NA HAŁAS ODNIESIONEJ DO TYGODNIA PRACY I
ODPOWIADAJĄCEJ MU EKSPOZYCJI TYGODNIOWEJ.
POZIOM EKSPOZYCJI NA HAŁAS W ŚRODOWISKU PRACY NIE MOŻE
PRZEKRACZAĆ 85dB.

MAKSYMALNY POZIOM DŹWIĘKU A, KTÓRY NIE MOŻE
PRZEKRACZAĆ WARTOŚCI 115dB.

SZCZYTOWY POZIOM DŹWIĘKU C, KTÓRY NIE MOŻE
PRZEKRACZAĆ 135dB.

NDN (NAJWYŻSZE DOPUSZCZALNE NATĘŻENIE) – WARTOŚĆ ŚREDNIA
NATĘŻENIA DŹWIĘKU, KTÓREGO ODDZIAŁYWANIE NA PRACOWNIKA
W CIĄGU OŚMIOGODZINNEGO DOBOWEGO I PRZECIĘTNEGO
TYGODNIOWEGO ...