Dodaj publikację
Autor
Adam Kaj
Data publikacji
2024-04-21
Średnia ocena
0,00
Pobrań
11

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Arkusz przeprowadzenia i obserwacji lekcji według schematu "45 minut dobrej lekcji".
 Pobierz (docx, 18,9 KB)

Podgląd treści

Adam Kaj

„45 minut dobrej lekcji”

arkusz obserwacji zajęć

Imię i nazwisko nauczyciela:

Adam Kaj

Data:

20.01.2023 r

Klasa:

8 kl.

Przedmiot:

Edukacja dla bezpieczeństwa

Cele obserwacji:

- podniesienie efektów kształcenia

- wymiana doświadczeń „jak dobrze wykorzystać 45 min lekcji”

Założenia organizacyjne zajęć dydaktycznych

Temat zajęć:

Podstawowe wiadomości z zakresu pierwszej pomocy.

Cele dydaktyczno – wychowawcze

- określa prawny i moralny obowiązek niesienia pomocy poszkodowanym.

- wyjaśnia rolę układów: krążenia, nerwowego, oddechowego w utrzymaniu podstawowych funkcji życiowych

- opisuje przyczyny i okoliczności prowadzące do szybkiego pogorszenia stanu zdrowia lub zagrożenia życia

- wyjaśnia pojęcie „ stan nagłego zagrożenia zdrowotnego”

- wyjaśnia znaczenie czasu podczas udzielania pierwszej pomocy

Metody nauczania/techniki:

- pytania i odpowiedzi

- wykład

- praca z podręcznikiem

- praca z TIK

Formy pracy:

- praca zbiorowa

- praca grupowa

-

Pomoce dydaktyczne:

- tablica multimedialna

- podręcznik

- karty pracy.

Organizacja przestrzeni w klasie:

Lekcja przeprowadzana z wykorzystaniem całej klasy : podział na grupy

Efektywne planowanie

Temat lekcji zgodny z podstawą programową:

III. Podstawy pierwszej pomocy.

Rozumie znaczenie podejmowania działań z zakresu udzielania pierwszej pomocy przez świadka zdarzenia oraz przedstawia jego rolę.

3.Podaje przykłady zagrożeń w środowisku domowym, ulicznym, wodnym, w przestrzeniach podziemnych, w lasach.

5. Potrafi rozpoznać osobę w stanie zagrożenia życia

a) wyjaśnia pojęcie stanu zagrożenia życia

b) wskazuje przyczyny i okoliczności prowadzące do szybkiego pogorszenia się zstanu zdrowia lub zagrożenia życia

c) wyjaśnia rolę układu krążenia, oddechowego i nerwowego w utrzymywaniu podstawowych funkcji życiowych

Umiejętności kluczowe opisane w podstawie programowej realizowane na lekcji:

- umiejętność komunikowania się w języku ojczystym - porozumiewanie się zrozumiałym językiem

- myślenie matematyczne- przeliczanie czasu niezbędnego do udzielenia skutecznej pomocy

- myślenie naukowe - poznanie zasad funkcjonowania poszczególnych układów naszego organizmu

- kompetencje informatyczne - rozwiązywanie quizu za pomocą tabletu bądź tablicy multimedialnej

- kompetencje społeczne i obywatelskie - rozumienie akceptowalnych wzorców zachowań poprzez obowiązek udzielenia pomocy osobom poszkodowanym.

Informowanie uczniów o celach lekcji, sprawdzanie ich zrozumienia oraz przedstawianie sposobów realizacji do wyboru uczniów:

- podczas części wstępnej lekcji oraz w podsumowaniu na zakończeniu w postaci quizu w kahoot

Ocenianie uczniów zgodne z podanymi kryteriami NaCoBeZu( wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia, odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia, wskazówki, w jaki sposób uczeń powinien poprawić tę konkretną pracę, wskazówki, w jakim kierunku uczeń powinien pracować dalej.

- ocena dla pierwszej piątki w quizie

Wykorzystanie 45 minut lekcji:

Czynności organizacyjne, sprawdzenie obecności, temat lekcji, cele ogólne lekcji - 5 min

Część wstępna: - 10 min

Nauczyciel metodą pytań i odpowiedzi definiuje wraz z uczniami, czym jest pierwsza pomoc, na czym powinna polegać i jakich ...