sprawozdanie nauczyciela stażysty w przedszkolu

zrezygnujmy choć odrobinkę z "internetowej anonimowości", powiedzmy coś o sobie

Moderatorzy: Basiek70, służby porządkowe

magdalenakuch
Posty: 1
Rejestracja: 2020-06-16, 17:38
Kto: nauczyciel
Przedmiot: Zajęcia zintegrowane
Lokalizacja: kujawsko-pomorskie

sprawozdanie nauczyciela stażysty w przedszkolu

Postautor: magdalenakuch » 2020-06-16, 17:44

Dzień dobry :) Na wstępie chciałabym podzielić się moim sprawozdaniem, może będzie pomocne.
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2019
Data zakończenia stażu: 31.05.2020
Opiekun stażu:
MAJ 2020
Stażysta: ,,,,,,,,,,,,,,,,,, - Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Miejsce odbywania stażu:
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2019
Data ukończenia stażu: 31.05.2020
Długość stażu: 9 miesięcy
Stopień awansu zawodowego nadany z mocy prawa: Nauczyciel stażysta
Posiadane kwalifikacje: Tytuł licencjata
Kierunek studiów: Pedagogika, Specjalność: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z j. angielskim
Cel główny: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.
Praca w charakterze Nauczyciela/Wychowawcy Edukacji Przedszkolnej w Przedszkolu Nr …………………………………………………………….., rozpoczęłam 1 września 2019 roku. Staż pod opieką Pani mgr ………………………………., rozpoczęłam w dniu 01.09.2019. Zgodnie z przepisami trwał on 9 miesięcy i zakończył się 31.05.2020. Podjęłam go w celu doskonalenia swojego warsztatu pracy i podniesienia jakości pracy przedszkola. W pierwszych dniach września spotkałam się z opiekunem stażu. Wspólnie ustaliłyśmy zasady naszej współpracy, które spisane zostały w formie kontraktu. Zapoznałam się ze specyfiką przedszkola i ustaliłyśmy kierunek mojego awansu zawodowego. Analiza przepisów oświatowych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli stała się podstawą opracowania przeze mnie – z pomocą opiekuna stażu – planu rozwoju zawodowego, który złożyłam Dyrektorowi Przedszkola ………………………… do zatwierdzenia. Dokonałam poprawek w planie wskazanych przez Dyrektora. Konstruując plan rozwoju zawodowego starałam się, aby jego realizacja przyniosła korzyści na wielu poziomach, a podejmowane przeze mnie zadania były zgodne z potrzebami przedszkola oraz moich wychowanków.
Przez okres 9 miesięcy stażu zrealizowałam wszystkie zadania zawarte w planie rozwoju zawodowego, pogłębiałam wiedzę i umiejętności dydaktyczno-wychowawcze, opiekuńcze i rewalidacyjno-wychowawcze, studiowałam przepisy w zakresie prawa oświatowego. Uczestniczyłam także w pracach organów przedszkola, realizując tym samym zadania opiekuńcze, edukacyjne i wychowawcze. Celem moich działań był przede wszystkim rozwój dziecka, odkrywanie jego zdolności, rozwijanie zainteresowań, a także przekazanie mu, w sposób dla niego najodpowiedniejszy, wiedzy na temat otaczającego świata.
Działając zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2018 r., poz. 1574) oraz z Rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2019 r., poz. 1650), składam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego w roku szkolnym 2019/2020.
Forma realizacji planu rozwoju zawodowego: Analiza przepisów prawnych dotyczących awansu zawodowego, tj. Karta Nauczyciela, Ustawa o systemie oświaty, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej.
Znajomość przepisów dotyczących organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż &6 Ust.2 pkt.1
1.Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego.
Forma realizacji: Analiza przepisów prawnych dotyczących awansu zawodowego, tj. Karta Nauczyciela, Ustawa o systemie oświaty, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej.
Poznałam procedury osiągania awansu zawodowego nauczycieli poprzez wnikliwą analizę następujących przepisów prawa oświatowego:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2018, poz. 1574);
Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2019, poz. 1650).
Poznałam podstawowe przepisy prawa regulujące pracę przedszkola, poprzez wnikliwą analizę następujących dokumentów:
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. 2018, poz. 967, 2245, z 2019 r. poz. 730, 1287);
Ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw;
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. 2019, poz. 1148, 1078, 1
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r. W sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. 2017, poz. 356);
W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 zapoznałam się także z dodatkowymi, obowiązującymi w tym czasie dokumentami prawa: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2019, poz. 493) wraz z rozporządzeniami zmieniającymi powyższe rozporządzenie kolejno z dnia 25.03.2020, 31.03.2020, 10.04.2020 oraz 29.04.2020; Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wraz z rozporządzeniami.
Efekty:
✔ Poznałam prawa i obowiązki nauczyciela;
✔ Wybrałam program wychowania przedszkolnego;
✔ Zaznajomiłam się z powinnościami nauczyciela stażysty oraz wymaganiami niezbędnymi do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego;
✔ Prawidłowo prowadziłam teczkę stażysty;
✔ Efektywnie prowadziłam zdalne nauczanie;
✔ Poprawnie opracowałam i złożyłam w wyznaczonym terminie plan rozwoju zawodowego oraz sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
Forma realizacji: Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu, zawarcie pisemnego kontraktu z opiekunem stażu.
 Odbyłam rozmowę z opiekunem stażu na temat zasad awansu zawodowego;
 Zostały ustalone wspólnie zasady współpracy oraz terminy i tematyka zajęć obserwowanych i prowadzonych.
Efekty:
✔ Z opiekunem stażu został podpisany kontrakt dotyczący współpracy pomiędzy nami;
✔ Dzięki nawiązanej współpracy napisałam plan rozwoju zawodowego;
✔ Wzbogaciłam i polepszyłam swój warsztat pracy, poznałam nowe metody i formy pracy z dziećmi.
3. Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
Forma realizacji: Zredagowanie planu rozwoju zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi Przedszkola Nr66.
 Napisałam plan rozwoju zawodowego i złożyłam go Dyrektorowi Przedszkola Nr66 Pani Alinie Nejman.
Efekty:
✔ Plan rozwoju zawodowego został zatwierdzony przez Dyrekcję.
4. Zapoznanie się z podstawowymi dokumentami dotyczącymi organizacji i funkcjonowania przedszkola.
Forma realizacji: Analiza dokumentów przedszkola: Statut Przedszkola; Przedszkolny Program wychowawczy; Ramowy rozkład dnia; Procedury bezpieczeństwa, Koncepcja pracy przedszkola, Podstawa programowa wychowania przedszkolnego.
 Poznałam organizację, zadania i zasady pracy oraz funkcjonowania przedszkola;
 Zapoznałam się z następującą dokumentacją wewnątrzprzedszkolną: Statut Przedszkola; Przedszkolny Program wychowawczy; Przedszkolny rozkład dnia; Procedury bezpieczeństwa.
 W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 zapoznałam się także z dodatkowymi, obowiązującymi w tym czasie dokumentami wewnątrzprzedszkolnymi wspierającymi organizację zajęć zdalnych oraz opieki nad dziećmi.
Efekty:
✔ Poznałam dokumentację przedszkola;
✔ Dowiedziałam się jak funkcjonuje przedszkole;
✔ Poznałam swoje prawa i obowiązki.
✔ Poznałam obowiązują ce procedury bezpieczeństwa.
✔ Postępowałam i ściśle przestrzegałam procedur bezpieczeństwa określonych dla wznowienia działania placówki w okresie epidemii COVID-19.
5. Czynny udział w uroczystościach przedszkolnych.
Forma realizacji: Zrealizowane uroczystości przedszkolne:
 Organizowałam liczne imprezy grupowe i byłam współorganizatorem wielu wydarzeń przedszkolnych: Zorganizowałam imprezy grupowe m.in. Dzień Chłopaka, Andrzejki, Mikołajki, Spotkanie Wigilijne, Walentynki, Dzień Kobiet; Współorganizowałam różnorodne wydarzenia przedszkolne i brałam w nich udział: Bal Karnawałowy; Dzień Dyni, Dzień Postaci z bajek. Wspólnie z moją grupą brałam udział m. in. w: Jasełkach, koncertach muzycznych oraz w przedstawieniach organizowanych w przedszkolu; Ponadto razem z dziećmi z grupy w nietypowy sposób uczciliśmy wiele dni m. in. Dzień Pluszowego Misia, Dzień Kota, Tłusty Czwartek. Byłam współpomysłodawcą oraz współorganizatorem projektu międzyprzedszkolnego „Bookcrossing” oraz konkursów wewnątrzprzedszkolnych z okazji „Dnia dyni” oraz konkursu promującego postawy proekologiczne „Czysto w lesie, czysto w mieście – środowisko ponad wszystko”.
Efekty:
✔ Zgromadziłam liczne fotografie z przeprowadzonych uroczystości grupowych; ✔ Udoskonaliłam swoje umiejętności organizatorskie;
✔ Dzięki przeprowadzonym uroczystościom dzieci bardzo się zintegrowały:
✔ Udział dzieci w uroczystościach oraz konkursach przyczyniła się do ich rozwoju na wielu płaszczyznach.
6. Poznanie podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
Forma realizacji: Udział w szkoleniu BHP. Praktyczne stosowanie zasad BHP podczas codziennej pracy.
 Zapoznałam się z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy przedszkola, takimi jak: procedury w sytuacji zagrożenia; zasady udzielania pierwszej pomocy; regulacje prawne w zakresie BHP; plan budynku i instrukcje dotyczące postępowania w razie pożaru, czy wypadku; brałam udział w próbnej ewakuacji.
Efekty:
✔ Uświadomiłam sobie potencjalne źródła zagrożenia oraz sposób postępowania w trudnych i niebezpiecznych sytuacjach;
✔ Mając na względzie przepisy BHP i PPOŻ, organizowałam zajęcia dydaktyczne w taki sposób, aby były one właściwe i bezpieczne zarówno dla dzieci, jak i dla mnie.
7. Zapoznanie się ze sposobem prowadzenia dokumentacji w przedszkolu.
Forma realizacji: Poprawne wpisy do dziennika papierowego. Opracowanie rocznego planu pracy. Opracowanie scenariuszy zajęć. Prowadzenie kart obserwacji uczniów. Prowadzenie kart kontroli realizacji treści programowych, Stworzenie i prowadzenie indywidualnych programów wspierania i korygowania rozwoju dziecka.
 Na bieżąco dokonywałam wpisów do dziennika, opracowałam roczny plan pracy oraz liczne scenariusze lekcji.
 Opracowywałam co miesiąc karty realizacji treści programowych zgodnie z podstawą wychowania przedszkolnego;
 Opracowałam indywidualne programy wspierania i korygowania rozwoju dziecka;
 Przeprowadzałam w miesiącu październiku oraz maju diagnozę rozwoju dziecka.
Efekty:
✔ Nauczyłam się prowadzić dokumentację w poprawny sposób;
✔ Zgromadziłam liczną dokumentację w teczce stażysty.
8. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
Forma realizacji: Gromadzenie dokumentów dotyczących realizowanego planu rozwoju zawodowego.
 Na bieżąco uzupełniałam dokumentację w teczce stażysty.
Efekty:
✔ Zgromadziłam obszerną dokumentację nauczyciela stażysty.
9. Złożenie sprawozdania realizacji planu rozwoju zawodowego.
Forma realizacji: Przygotowanie sprawozdania z działań podejmowanych podczas realizacji planu rozwoju.
✔ Napisałam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego.
Efekty:
✔ Złożyłam sprawozdanie Dyrektorowi przedszkola;
✔ Wyciągnęłam wnioski do dalszej pracy;
✔ Pogłębiłam umiejętność dokumentowania własnych osiągnięć.
10. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego.
Forma realizacji: Po otrzymaniu pozytywnej oceny sporządzę wniosek i przygotuję odpowiednią dokumentację.
Efekty:
✔ Złożę wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2018 r., poz. 1574) oraz z Rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2019 r., poz. 1650).
Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań przedszkola, w szczególności realizację podstawy programowej § 6 ust. 2 pkt. 2
1. Poznanie prawidłowego konstruowania scenariuszy zajęć.
Forma realizacji: Przygotowanie scenariuszy prowadzonych zajęć i ich analiza z opiekunem stażu.
 Zgromadziłam wiele samodzielnie napisanych scenariuszy, które wnikliwie przeanalizowałam z opiekunem stażu.
Efekty:
✔ Potrafię samodzielnie przygotować prawidłowy scenariusz zajęć.
2. Doskonalenie własnego warsztatu pracy.
Forma realizacji:
 Podjęłam studia magisterskie na kierunku Pedagogika, Specjalność Rewalidacja i praca z osobami niepełnosprawnymi (październik 2019);
 Podjęłam i ukończyłam kurs felinoterapeuty, zdobyłam odpowiednie kwalifikacje (luty 2020);
 Ukończyłam kurs terapeuty zajęciowego i zdobyłam odpowiednie kwalifikacje (maj 2020);
 Uczestniczyłam w różnych formach doskonalenia zawodowego m.in.: w szkoleniach, warsztatach, konferencjach:
• Szkolenia on-line na platformie Etwinning:
 "Tydzień z kodowaniem dla początkujących w RunMarco” (luty 2020)
 „Tydzień z narzędziami ułatwiającymi nauczanie j. angielskiego” (luty 2020)
 „Tydzień z narzędziami do tworzenia interaktywnych materiałów dydaktycznych” (luty 2020);
 „Tydzień z książeczką elektroniczną” (marzec 2020);
 „Tydzień z Genial.ly” (kwiecień 2020);
• Warsztaty plastyczne jesienno – zimowe (grudzień 2019);
• Prelekcja on-line „Czy zaburzenia sensoryczne to wymysł współczesności?; (maj 2020)
• Prelekcja on-line „ O czerwonych lampkach alarmowych w rozwoju sensomotorycznym dziecka”;(kwiecień 2020)
• Prelekcja on-line „Zabawy sensoryczne wspomagające rozwój dziecka – od niemowlaka do przedszkolaka” (kwiecień 2020)
• Webinarium „AAC u małych dzieci z autyzmem” (kwiecień 2020)
• Szkolenie on-line „ Przedszkolna rzeczywistość po 6 maja 2020…” (maj 2020)
• Szkolenia wewnętrzne:
 Wiatrak matematyczny
 Tablica interaktywna.
 Brałam udział w radach pedagogicznych;
 Czytałam różne pozycje książkowe i artykuły pedagogiczne;
 Doskonaliłam kompetencje w zakresie kreatywności;
 Przygotowywałam samodzielnie pomoce dydaktyczne;
 Prowadziłam zajęcia z elementami sensoplastyki;
 Prowadziłam zajęcia z języka angielskiego w opraciu o metodę naturalną;
 Prowadziłam zajęcia w ramach programu „Kuchcikowo”
 Zorganizowałam wraz z innym nauczycielem projekt międzyprzedszkolny „Bookcrossing”;
 Zorganizowałam wraz z innym nauczycielem podczas pandemii COVID-19 konkurs plastyczny „Czysto w lesie czysto w mieście – środowisko ponad wszystko”;
 Zorganizowałam wraz z innym nauczycielem konkurs plastyczny dedykowany dzieciom z całego przedszkola pt.:”Przyjaciel Misia Tadzia”;
 Zorganizowałam szereg zadań i atrakcji dla dzieci ze wszystkich grup Naszego przedszkola, promujących postawy proekologiczne;
 Wspierałam następujące akcje:
 zbieranie nakrętek;
 zbieranie baterii;
 „Czyste Miasto”;
 „Cała Polska czyta dzieciom”.
Efekty:
✔ Zaświadczenie o kontynuacji studiów magisterskich;
✔ Zaświadczenia z odbytych kursów, szkoleń, webinarów;
✔ Dzięki studiom i licznym kursom wzbogaciłam swój warsztat nauczycielski;
✔ Stałam się bardziej świadoma i pewna siebie.
3. Dzielenie się posiadaną wiedzą z innymi nauczycielami.
Forma realizacji: publikacja planu rozwoju zawodowego na portalach internetowych,
 Plan dostępny jest w dokumentacji przedszkola;
 Udostępniłam plan na portalach internatowych.
Efekty:
✔ Wykorzystywałam umiejętności korzystania z internetu podczas udostępniania planu oraz sprawozdania w sieci;
✔ Podzieliłam się wykonaną pracą udostępniając ją jako inspirację dla innych.
4. Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej i kierunkowej, konsultacje, wymiana doświadczeń, poszukiwanie rozwiązań napotkanych problemów.
Forma realizacji: lektura prasy specjalistycznej (nauka języków obcych, nauki społeczne), studiowanie prasy i opracowań z zakresu rozwiązywanie współczesnych problemów Wychowawczych,
Efekty:
✔ Konsultowałam wiele bieżących spraw z opiekunem stażu;
✔ Odbywałam konsultacje metodologiczne z dyrekcją.
5. Doskonalenie multimedialnych technik pracy.
Forma realizacji: Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej. Przygotowanie materiałów na zajęcia. Wykorzystywanie Internetu jako źródła pomocy dydaktycznych oraz wykorzystanie urządzeń interaktywnych.
 Systematycznie wykorzystywałam technologię komputerową przygotowując się do zajęć;
 Projektowałam i wykonywałam techniką komputerową pomoce dydaktyczne, karty pracy, scenariusze zajęć, dyplomy;
 Wykorzystałam tablicę interaktywną do przeprowadzenia zajęć dla dzieci;
 Podczas zajęć wykorzystywałam laptop oraz tablicę interaktywną.
Efekty:
✔ Dzięki multimediom urozmaiciłam swój warsztat pracy;
✔ Uatrakcyjniłam zajęcia dla dzieci wykorzystując min.: tablicę interaktywną.
6. Zadania związane z planem rocznym przedszkola.
Forma realizacji: organizowanie i współorganizowanie imprez przedszkolnych, spotkań i zajęć otwartych.
Efekty:
 Zorganizowałam wraz z innym nauczycielem projekt międzyprzedszkolny „Bookcrossing”;
 Zorganizowałam wraz z innym nauczycielem podczas pandemii COVID-19 konkurs plastyczny „Czysto w lesie czysto w mieście – środowisko ponad wszystko” – promujący postawy proekologiczne wśród dzieci;
 Zorganizowałam wraz z innym nauczycielem konkurs plastyczny dedykowany dzieciom z całego przedszkola pt.:”Przyjaciel Misia Tadzia”;
 Byłam współorganizatorem konkursu plastycznego z okazji „Dnia dyni”.
✔ Poprzez okres trwania stażu zgromadziłam liczne scenariusze zajęć;
✔ Umocniłam poczucie własnych możliwości jako organizatora imprez przedszkolnych.
✔ Dzieci biorąc udział w projektach oraz konkursach miały okazję do rozwoju na wielu płaszczyznach.
Umiejętność rozpoznawania potrzeb dzieci oraz indywidualizowania nauczania § 6 ust. 2 pkt. 3
1. Rozszerzenie wiedzy na temat potrzeb rozwojowych uczniów.
Formy realizacji: rozmowy z rodzicami, obserwacja dzieci podczas zajęć oraz zabaw dowolnych.
 Pomoc w realizacji zainteresowań uczniów;
 Współpraca z pozostałymi nauczycielami prowadzącymi uczniów;
 Zapewnienie bezpieczeństwa na zajęciach.
Efekty:
✔ Rozpoznałam potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne dziecka.
✔ Obserwowałam dzieci w swojej grupie pod kątem pojawiających się możliwych trudności. Gdy jakiekolwiek zauważyłam, bezzwłocznie omawiałam je z rodzicami, zalecając poczynienie dodatkowych kroków.
✔ Dowiedziałam się o każdych jednostkowych trudnościach, problemach, pasjach, sytuacjach rodzinnych dzieci, dzięki czemu łatwiej było mi odnajdywać skuteczne rozwiązania powstałych problemów wychowawczych czy edukacyjnych;
✔ Dzięki szeroko pojętej współpracy i partnerstwa udało mi się rozwiązać wiele trudnych sytuacji edukacyjnych i wychowawczych dzieci.
2. Dostosowanie tematyki zajęć do wieku , poziomu intelektualnego dzieci oraz zaistniałych problemów. Uwzględnianie w pracy z dzieckiem jego potrzeb i możliwości.
Forma realizacji: Indywidualizacja w pracy z dzieckiem na zajęciach.
 Poznałam i traktowałam każde dziecko już na samym starcie jako jednostkę indywidualną;
 Przy organizacji przestrzeni sali, brałam pod uwagę indywidualne potrzeby dziecka oraz fakt by wystrój umożliwiał jego rozwój na wielu płaszczyznach;
 W pracy z dziećmi stosowałam różnorodne formy i metody, mając na względzie fakt, iż każde z nich ma inny dominujący zmysł, którym uczy się i zapamiętuje;
 Niektóre karty pracy konstruowałam w kilku stopniach trudności;
Efekty:
✔ Zorganizowałam przestrzeń sali tak, aby każde dziecko czuło się w niej komfortowo i bezpiecznie;
✔ Umożliwiłam rozwój dzieciom na wielu płaszczyznach;
✔ Mając na uwadze, iż w grupie są dzieci w różnym wieku dostosowywałam karty pracy, oraz stopniowałam trudności tak by zajęcia dostosować do każdego dziecka i jego możliwości rozwojowych.
3. Obserwacja uczniów w czasie zajęć i podczas zabaw swobodnych. Obserwacja i analiza możliwości rozwojowych dziecka. Praca z dzieckiem z trudnościami i uzdolnieniami.
Forma realizacji: Wytypowanie dzieci potrzebujących pomocy oraz zdolnych w czasie obserwacji pedagogicznych.
 Prowadziłam zajęcia indywidualne dla dzieci, między innymi zajęcia z elementami logopedii, pomagałam dzieciom pracować nad emocjami;
 Stwarzałam dzieciom możliwości rozwijania zainteresowań w czasie zabaw dowolnych;
 Przygotowałam jedno z dzieci do „VI Międzyprzedszkolnego Przeglądu Piosenki Angielskiej Beautiful Christmas Songs” ( grudzień 2020)
Efekty:
✔ Dzieci po zajęciach indywidualnych zrobiły spore postępy edukacyjne.
✔ Wzbudziłam wśród dzieci zainteresowanie różnymi technikami plastycznymi;
✔ Pomogłam dzieciom odkryć własny potencjał artystyczny;
✔ Umożliwiłam dzieciom zaprezentowanie własnych dokonań twórczych.
Umiejętność stosowania w pracy wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki § 6 ust. 2 pkt. 4
1. Wykorzystanie wiedzy z dydaktyki. Studiowanie fachowej literatury, publikacji z zakresu psychologii i pedagogiki.
Forma realizacji: Przeprowadzanie zajęć ze szczególnym wykorzystaniem dostępnych środków dydaktycznych, przeprowadzanie zajęć uwzględniając zdobytą wiedzę i tym samym ulepszając swój warsztat pracy.
 Podczas zajęć stosowałam wiedzę z zakresu dydaktyki oraz wykorzystywałam wiele środków dydaktycznych.
 Czytałam specjalistyczną literaturę, czasopisma i wdrażałam nowe umiejętności podczas prowadzenia zajęć.
Efekty: ✔ Dzieci z zadowoleniem, odwagą i chęcią uczestniczyły we wszystkich zajęciach.
✔ Analiza literatury specjalistycznej pomogła mi znaleźć rozwiązania wielu trudnych sytuacji wychowawczych i edukacyjnych dzieci;
✔ Pogłębiłam swoją wiedzę, dzięki czemu sposób i forma prowadzenia przeze mnie zajęć była atrakcyjna i ciekawa.
2. Wspieranie wszechstronnego rozwoju uczniów, a także budowa poczucia odpowiedzialności poprzez zajęcia praktyczne.
Forma realizacji: prowadzenie ogródka obok Przedszkola, ćwiczenia na świeżym powietrzu, wyjścia poza teren przedszkola - mające na celu naukę chodzenia w parach oraz orientacji w terenie.
Efekty:
✔ Przyczyniłam się do uwrażliwienia dzieci na piękno natury oraz dbania o otaczające środowisko;
✔ Zapewniłam bezpieczeństwo podczas wyjść poza teren przedszkola,
✔ Wpoiłam dzieciom zasady ruchu pieszych.
3. Dopasowanie planu zajęć języka angielskiego do bieżących treści poruszanych na zajęciach głównych.
Forma realizacji: prowadzenie zajęć z języka angielskiego.
 Dostosowanie tematów zajęć anglojęzycznych do tematu dnia/tygodnia zajęc ogólnych;
 Prowadzenie zajęć z j.angielskiego w trzech grupach (Ants, Smyki, Biedronki) – dostosowanie poziomu do możliwości rozwojowych danej grupy.
 Prowadzenie zajęć w oparciu o metodę naturalną.
Efekty:
✔ Wykorzystałam zdobytą wiedzę oraz umiejętności z zakresu metodyki nauczania języka obcego nowożytnego do przygotowania oraz podczas realizacji zajęć dla dzieci.
Umiejętność wykorzystania w pracy wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie doskonalenia zawodowego § 6 ust. 2 pkt. 5
1. Podjęcie studiów magisterskich rozszerzających kwalifikacje.
Forma realizacji: podjęcie nauki na studiach magisterskich na kierunku –Pedagogika, specjalność: rewalidacja i praca z dziećmi niepełnosprawnymi.
Efekty:
✔ Zdobytą wiedzę wykorzystywałam do przygotowywania zajęć zarówno dydaktycznych, jak i opiekuńczo-wychowawczych.
2. Praktyczne wykorzystanie wiedzy zdobytej podczas szkoleń metodycznych. Praktyczne wykorzystanie wiedzy zdobytej podczas Rad Szkoleniowych.
Forma realizacji: Udział w szkoleniach, udział w Radach Szkoleniowych.
 Aktywnie uczestniczyłam w wielu szkoleniach, warsztatach, webinariach;
 Podjęłam studia magisterskie;
 Brałam udział we wszystkich zorganizowanych Radach Szkoleniowych.
Efekty:
✔ Wzbogaciłam swoją wiedzę i umiejętności;
✔ Stałam się bardziej świadoma, pewna i kompetentna.
✔ Zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystałam w swojej pracy zawodowej.
3. Dostosowanie treści zajęć języka angielskiego do wieku i stopnia rozwoju uczniów.
Formy realizacji: prowadzenie zajęć języka angielskiego .
 Dostosowanie tematów zajęć anglojęzycznych do tematu dnia/tygodnia zajęć ogólnych;
 Prowadzenie zajęć z j. angielskiego w trzech grupach (Ants, Smyki, Biedronki) – dostosowanie poziomu do możliwości rozwojowych danej grupy.
 Prowadzenie zajęć w oparciu o metodę naturalną.
Efekty:
✔ Wykorzystałam zdobytą wiedzę oraz umiejętności z zakresu metodyki nauczania języka obcego nowożytnego do przygotowania oraz podczas realizacji zajęć dla dzieci.
4. Ewaluacja podejmowanych działań profilaktycznych i edukacyjno – wychowawczych.
Formy realizacji: rozmowy z rodzicami, rozmowy z nauczycielami.
 Analiza skuteczności działań poprzez obserwację, umiejętności i zachowania dzieci.
Efekty:
✔ Zdobytą wiedzę na bieżąco wykorzystywałam podczas zajęć edukacyjnych,
✔ Zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystałam w swojej pracy wychowawczej.
Umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych § 6 ust. 2 pkt. 6
1. Wykorzystanie umiejętności obsługi komputera w opracowaniu dokumentów niezbędnych w pracy zawodowej oraz działaniach związanych z odbywaniem stażu.
Forma realizacji: Wykorzystanie komputera do przygotowywania dokumentacji oraz dotyczącej awansu zawodowego. Opracowywanie scenariuszy zajęć i niektórych pomocy dydaktycznych za pomocą komputera. Przygotowywanie informacji i ogłoszeń dla rodziców. : Korzystanie w pracy z dziećmi z komputera, odtwarzacza CD, komputera oraz tablicy multimedialnej. Wzbogaciłam swoje zajęcia dydaktyczne o atrakcyjne dla dzieci formy; Dostosowałam swoje metody i formy pracy do wymagań współczesnego świata. : Wykorzystywanie takich urządzeń jak: komputer, tablet, smartfon, skaner, drukarka, kserokopiarka. Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej. Przygotowanie materiałów na zajęcia. Wykorzystywanie Internetu jako źródła pomocy dydaktycznych.
 Przygotowywałam dokumentację przedszkolną – karty monitorowania, diagnoza rozwoju dziecka, ocena przedszkolaka;
 Korzystałam z urządzeń elektronicznych oraz programów komputerowych podczas zajęć z dziećmi oraz do tworzenia pomocy dydaktycznych;
 Wymieniałam informacje z rodzicami i nauczycielami poprzez pocztę email;
 Korzystałam z kursów i szkoleń online;
 Prowadziłam zdalne nauczanie;
 Podczas zdalnego nauczania przygotowywałam zadania dydaktyczne dla dzieci, które zamieszczałam na mailu;
 Sprawdzałam prace dzieci na podstawie przesyłanych przez rodziców zdjęć, nagrań głosowych i nagrań video, kierując następnie informację zwrotną;
 Przygotowałam prezentację multimedialną jako sprawozdanie z realizacji planu zawodowego.
 Dostarczałam materiały multimedialne do przedszkolnej strony facebookowej;
 Prowadziłam zakładkę na przedszkolnej stronie internetowej;
 Uatrakcyjniałam zajęcia o filmy edukacyjne dla dzieci;
 Systematycznie wykorzystywałam technologię komputerową przygotowując się do zajęć;
 Projektowałam i wykonywałam techniką komputerową pomoce dydaktyczne, karty pracy, scenariusze zajęć, dyplomy;
 Podczas zajęć wykorzystywałam laptop oraz tablicę interaktywną.
Efekty:
✔ Dzięki multimediom urozmaiciłam swój warsztat pracy.
✔ Dzięki zasobom komputerowym zgromadziłam i wykorzystałam bardzo wiele cennych pomocy dydaktycznych.
✔ Wpłynęłam na wszechstronny rozwój dzieci.
✔ Stworzyłam wiele cennych interaktywnych pomocy dydaktycznych (podczas epidemii COVID-19), uatrakcyjniałam zajęcia dzieciom.
Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć § 6 ust. 2 pkt. 7
1. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.
Forma realizacji: Przygotowanie scenariuszy zajęć. Analiza przeprowadzonych zajęć, wyciągnięcie wniosków, odniesienie się do uwag jakie ma opiekun stażu.
 Prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu;
 Po przeprowadzeniu zajęć omawiałam ich przebieg z opiekunem, dokonywałam autorefleksji, ewaluacji;
 Dzięki wskazówkom opiekuna stażu, byłam w stanie udoskonalić swój warsztat nauczycielski.
Efekty:
✔ Uzyskałam pewność, że jako początkujący nauczyciel podążam w dobrym kierunku;
✔ Upewniłam się, że mogę liczyć na życzliwość, szczerość i wsparcie doświadczonego nauczyciela;
✔ Nauczyłam się obiektywnej oceny swojej pracy.
2. Obserwacja zajęć powadzonych przez opiekuna stażu.
Forma realizacji: Obserwacja i analiza obserwowanych zajęć. Wykorzystanie wiedzy z obserwacji zajęć prowadzonych przez bardziej doświadczoną kadrę.
 Obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu;
 Po obserwacji omawiałam z opiekunem stażu swoje spostrzeżenia;
 Ze względu na czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, zaplanowane obserwacje zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu w marcu, kwietniu i maju nie odbyły się.
Efekty:
✔ Nauczyłam się wielu nowych metod i sposobów prowadzenia lekcji, komunikacji z uczniami, rozwiązywania konfliktów;
✔ W bezpiecznej atmosferze wsparcia, dzieliłam się własnymi wątpliwościami, uzyskując cenne wskazówki i porady;
✔ Odważniej i bardziej świadomie wykonywałam swoją pracę nauczycielską.
3. Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności.
Formy realizacji: uwzględnienie opinii opiekuna w sposobie prowadzenia zajęć oraz pracy z dziećmi. Obecność podczas zajęć, analizowanie ich przebiegu z opiekunem stażu. Przygotowanie, przeprowadzenie i omówienie zajęć z osobą obserwującą.
 Prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu po uprzednim sporządzeniu i omówieniu scenariusza zajęć;
 Ze względu na czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, zaplanowane przeprowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu w miesiącach: marzec, kwiecień, maj nie odbyło się;
 Obserwowałam wiele zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu;
 Przebieg wszystkich obserwowanych przeze mnie zajęć omawiałam i analizowałam z opiekunem stażu.
 Obserwowane zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu według poniższej tabeli:
Miesiąc: Obszar: Rodzaj zajęć:
PAŹDZIERNIK EMOCJONALNY Tworzenie i respektowanie zasad grupowych
LISTOPAD POZNAWCZY Edukacja matematyczna
GRUDZIEŃ POZNAWCZY Edukacja plastyczna
STYCZEŃ FIZYCZNY Edukacja ruchowa
LUTY POZNAWCZY Edukacja muzyczna
MARZEC POZNAWCZY Edukacja przyrodnicza
KWIECIEŃ COVID-19 NIE ODBYŁY SIĘ Z UWAGI NA PANDEMIĘ
MAJ COVID-19 NIE ODBYŁY SIĘ Z UWAGI NA PANDEMIĘ
 W ramach dobrych praktyk, podczas pandemii COVID-19, realizowana była wymiana scenariuszy zajęć on-line, między nauczycielami, prezentowanie pomysłów, inspirowanie się nawzajem.
 Hospitowane zajęcia prowadzone przez nauczyciela stażystę według poniższej tabeli:
Miesiąc: Obszar: Rodzaj zajęć:
WRZESIEŃ POZNAWCZY Edukacja muzyczna
PAŹDZIERNIK POZNAWCZY Edukacja przyrodnicza
LISTOPAD POZNAWCZY Edukacja polonistyczna
GRUDZIEŃ FIZYCZNY Edukacja ruchowa
STYCZEŃ POZNAWCZY Edukacja plastyczna
LUTY SPOŁECZNY Umiejętności i zachowania społeczne
MARZEC COVID-19 NIE ODBYŁY SIĘ Z UWAGI NA PANDEMIĘ
KWIECIEŃ COVID-19 NIE ODBYŁY SIĘ Z UWAGI NA PANDEMIĘ
MAJ COVID-19 NIE ODBYŁY SIĘ Z UWAGI NA PANDEMIĘ
 W ramach dobrych praktyk, podczas pandemii COVID-19, realizowana była wymiana scenariuszy zajęć on-line, między nauczycielami, prezentowanie pomysłów, inspirowanie się nawzajem.
Efekty:
✔ Zgromadziłam arkusze obserwacji zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu;
✔ Poznałam różnorodne metody i techniki pracy wspomagające rozwój ucznia.
✔Zgromadziłam arkusze obserwacji prowadzonych zajęć potwierdzone przez opiekuna stażu; Uzyskałam pewność, że jako początkujący nauczyciel podążam w dobrym kierunku; Upewniłam się, że mogę liczyć na życzliwość, szczerość i wsparcie doświadczonego nauczyciela;
✔Nauczyłam się jak dostosować zajęcia do indywidualnych potrzeb dziecka.
Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy z rodzicami oraz środowiskiem lokalnym § 6 ust. 2 pkt. 8
1. Współpraca z rodzicami.
Forma realizacji: Organizacja spotkań z rodzicami. Indywidualne rozmowy mające na celu lepszą współpracę z rodzicami. Organizowanie i udział w imprezach i uroczystościach dla dzieci i rodziców. Współpraca przy organizowaniu wycieczek, imprez. Organizowanie zajęć czytelniczych ”Rodzic czyta dzieciom”. Zapraszanie Rodziców do czytania dzieciom, drzwi otwarte.
 Rozmowy z rodzicami w czasie zebrań i konsultacji indywidualnych pozwoliły mi poznać każde dziecko jako jednostkę indywidualną oraz dowiedzieć się o ich osobistych trudnościach czy problemach;
 Chętnie służyłam pomocą i poradą rodzicom w sytuacjach problemowych dotyczących dzieci;
 Swoją postawą zawsze starałam się zachęcić rodziców do współpracy;
 Włączyłam Rodziców do współorganizowania imprez okolicznościowych oraz do czytania dzieciom książek – w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”;
 Pozytywnie ułożyła mi się współpraca z rodzicami dzieci z mojej grupy.
Efekty:
✔ Udało mi się stworzyć partnerski model współpracy z rodzicami, oparty na wzajemnym szacunku, zrozumieniu i konstruktywnym dialogu.
2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych dzieci.
Forma realizacji: Stała obserwacja dzieci. Rozmowy indywidualne z dziećmi. Czytanie literatury pedagogicznej i psychologicznej.
 Poznałam sytuację życiową dzieci, ich możliwości i problemy;
 Informowałam na bieżąco pozostałych nauczycieli o problemach, potrzebach i stanie zdrowia moich podopiecznych;
 Na bieżąco omawiałam pojawiające się trudne sytuacje dzieci z pozostałymi nauczycielami, specjalistami i rodzicami;
 Na bieżąco reagowałam na prośby rodziców o problemach wychowawczych dzieci, organizowałam pomoc.
Efekty:
✔ Sprawnie i efektywnie radziłam sobie z powstałymi problemami edukacyjnymi i wychowawczymi dzieci z mojej grupy.
3. Organizacja i udział w uroczystościach, wyjściach oraz imprezach grupowych.
Forma realizacji: Współpraca przy organizowaniu uroczystości oraz wyjść. Udział w uroczystościach, wyjściach poza teren przedszkola.
 Działałam na rzecz przedszkola;
 Brałam udział w licznych uroczystościach i akcjach przedszkolnych;
 Organizacja projektu miejskiego Leśna Skrzynia Skarbów;
 Organizacja projektu międzyprzedszkolnego „Bookcrossing”
 Zorganizowałam takie uroczystości jak:
 Dzień Chłopaka;
 Dzień Dyni,
 Dzień Pluszowego Misia;
 Dzień Dinozaura;
 Andrzejki;
 Jasełka;
 Wigilię grupową;
 Dzień Babci i Dziadka;
 Walentynki.
 Zorganizowałam takie wyjścia poza teren przedszkola jak:
 Wycieczka na Pocztę Polską – „Wysyłamy list do Świętego Mikołaja”;
 Wycieczka do szkoły tańca Bailamos;
 Wycieczka pod „Pomnik ku czci Ofiar Zbrodni Hitlerowskich.
Efekty:
✔ Poczułam się członkiem zespołu, współodpowiedzialnego za współtworzenie i współorganizowanie wszelkich przedszkolnych działań.
4. Organizacja spotkań z lokalnymi przedsiębiorcami.
Formy realizacji: zapraszanie do placówki różnych przedsiębiorców w celu zaznajomienia dzieci z różnymi zawodami.
 Zorganizowałam wraz z innym nauczycielem wizytę policjantów z posterunku policji „Szwederowo”.
Efekty:
✔ Przybliżyłam dzieciom pracę i funkcję policji, wykorzystałam swoje umiejętności organizatorkie.
5. Zaznajomienie się ze sposobem gromadzenia informacji o środowisku uczniów oraz problemami uczniów.
Forma realizacji: formą realizacji miało być zapoznanie się z orzeczeniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, natomiast żadne z dzieci w mojej grupie nie posiada orzeczeń wydawanych przez PPP.

Podsumowanie:
Niniejsze sprawozdanie obejmuje okres dziewięciu miesięcy mojej pracy pedagogicznej. W sprawozdaniu zostały przedstawione działania, jakie podjęłam, aby spełnić wymogi określone dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego oraz w pełni móc realizować własne ambicje zawodowe. Praca nad realizacją Planu Rozwoju Zawodowego miała duży wpływ na mój rozwój zawodowy i osobisty, przyniosła dużo doświadczeń, satysfakcji, a przede wszystkim dała wiele cennych wskazówek. Cieszy mnie fakt, iż udało mi się nawiązać dobry kontakt z dziećmi, zrozumieć je, wywołać uśmiech na ich twarzach. Myślę, że podejmowane przeze mnie działania pozwoliły mi uzyskać pozytywne opinie rodziców i akceptację dzieci. Pozwoliło to uwierzyć mi, że podejmowane działania są słuszne, potrzebne i przynoszą pozytywne efekty. Po zakończeniu stażu w dalszym ciągu chcę doskonalić warsztat własnej pracy i podnosić kwalifikacje. Myślę również o większej aktywności w życiu przedszkola, w którą mogłabym się zaangażować. Przebieg stażu utrwalił we mnie potrzebę nieustannego doskonalenia swoich umiejętności i pracy nad sobą, aby być dobrym nauczycielem. Myślę, że działania podjęte przeze mnie w okresie stażu przyniosły pozytywne efekty w mojej codziennej pracy.
…………………………………………….
(podpis stażysty)
………………………………………………..
(podpis opiekuna stażu)
……………………………………………..
(data i podpis dyrektora placówki)

Awatar użytkownika
linczerka
Posty: 4499
Rejestracja: 2011-11-04, 19:49
Kto: nauczyciel
Lokalizacja: Polska

Re: sprawozdanie nauczyciela stażysty w przedszkolu

Postautor: linczerka » 2020-06-16, 19:14

Wrzuć to tu, nie na forum
https://www.45minut.pl/publikacje/
Trzeba umieć iść słoneczną stroną życia


Wróć do „Poznajmy się”